Pobierz

advertisement
Procedura uzyskiwania zaliczeń z przedmiotu
PRACOWNIA KREATYWNOŚCI:
1) Pracownia kreatywności to pracownia metod przetwarzania i przekazywania informacji.
Należy przygotować prezentację multimedialną (np. konferencyjną) i ją wygłosić
publicznie. Można także dokonywać edycji stron internetowych czy edycji gazetki czy
czasopisma. Pracownię kreatywności mogą zaliczać także publikacje. W tym wypadku
publikacje nie są zaliczane do punktacji w konkursie o stypendia.
2) Należy uzyskać potwierdzenie wykonania projektu (także wygłoszenie projekcji) od
zespołu redakcyjnego bądź organizatora konferencji czy opiekuna naukowego.
Potwierdzam niniejszym wykonanie przez ................................................
doktoranta/doktorantki Studium Doktoranckiego Języka, Literatury i Kultury przy Wydziale
Filologicznym UŁ projektu pt. ..........................................................................
Praca nad projektem obejmowała ........ godzin.
Miejscowość, data
Czytelny podpis
Stanowisko
3) Należy złożyć w Dziekanacie powyższe potwierdzenie wraz z wykonanym projektem
(projekcją na płytce, adresem strony internetowej, wydrukiem gazetki, czasopisma itp.).
Download