obecność na Radzie Wydziału - Międzyuczelniany Wydział

advertisement
Międzyuczelnainy Wydział Biotechnologii UG i GUMed
Wybór tematu projektu badawczego
Nazwisko i imię studenta:
........................................................................................................................................................
Należy zaznaczyć w kolejności 6 tematów numerując je począwszy od pierwszego do ostatniego wyboru.
W danej grupie można zaznaczyć nie więcej niż 2 tematy.
Gr. seminaryjna nr 1 – prowadzący prof. dr hab. Jarosław Marszałek
Nr
Tytuł projektu badawczego
tematu
Pracownia Biochemii Białek (prof. dr hab. Krzysztof Liberek)
Badanie wpływu inhibitora białka Hsp90 nowej generacji na proteom komórek ludzkich przy wykorzystaniu techniki SILAC (ang.
1
stable isotope labeling by amino acids in cell culture).
2
Analiza wpływu mutacji H446K na aktywność bakteryjnego białka Hsp90.
3
Ekspresja izoform receptora TrkA w liniach komórkowych neuroblastoma.
4
Organizacja przestrzenna białek IbpA oraz IbpB w koagregacji z substratem.
Kolejność wyboru
Pracownia Biochemii Ewolucyjnej (prof. dr hab. Jarosław Marszałek)
5
Analiza wpływu białka typu J - Jac1 na kompleks desulfurazy cysteinowej z białkiem Isu1.
6
Analiza wpływu białka Yfh1 na funkcję białka opiekuńczego Ssq1.
7
Analiza in vitro degradacji białka Isu1 przez proteazę Pim1.
8
Strukturalno-funkcjonalna charakterystyka oddziaływania pomiędzy ferrodoksyną, a desulfurazą cysteinową w mitochondriach.
Pracownia Biologii Molekularnej (prof. dr hab. Igor Konieczny)
9
Badanie oddziaływania plazmidowego białka TrfA z białkami replikacyjnymi Escherichia coli.
10
Identyfikacja proteazy odpowiedzialnej za degradację białek KorA, KorB i TrbA plazmidu RK2 w komórkach Escherichia coli.
Pracownia Biofizyki (dr hab. Jacek Piosik)
11
Oddziaływania metabolitów kofeiny z biologicznie aktywowanymi heterocyklicznymi aminami aromatycznymi.
12
Modulacja biologicznych efektów leków przeciwnowotworowych przez pentoksyfilinę.
Gr. seminaryjna nr 2 – prowadząca prof.UG, dr hab. Sylwia Jafra
Nr
Tytuł projektu badawczego
tematu
Zakład Ochrony i Biotechnologii Roślin (prof. dr hab. Ewa Łojkowska)
Izolacja i charakterystyka drożdży ze środowiska w celu pozyskania nowych, ważnych komercyjnie mikroorganizmow. Metody,
1
techniki i strategia (opiekun Dr Wojciech Śledź)
Wykorzystanie genomiki funkcjonalnej w badaniach genów zaangażowanych w metabolizm żelaza u roślin (opiekun Dr Anna
2
Ihnatowicz)
Pracownia Biologicznej Ochrony Roślin (prof. UG, dr hab. Sylwia Jafra)
Badanie wrażliwości grzybowych patogenów roślin na szczep Pseudomonas P482 oraz mechanizmu aktywności przeciwgrzybowej
3
P482.
4
Odpowiedź transkryptoniczna szczepu Psedomonas P482 na wydzieliny korzenia ziemniaka – badania wstępne
Pracownia Badania Związków Biologicznie Czynnych (prof. UG, dr hab. Aleksandra Królicka)
5
Czy zastosowanie metody RAPD pozwoli na identyfikację różnych gatunków roślin z rodzaju Drosera?
Pracownia Biochemii Roślin (prof. dr hab. Antonii Banaś)
korzystanie Nicotiana benthamiana do badań nad wpływem wyłączenia i nadekspresji genów kodujących acylotransferazy typu
6
LPEAT na metabolizm lipidów roślinnych.
Zakład Diagnostyki Molekularnej (prof. dr hab. Krzysztof P. Bielawski)
Znaczenia epigenetyki w patogenezie zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B (HBV). (opiekun Prof. dr hab. Krzysztof
7
Bielawski)
Metylacja DNA wirusa zapalenia wątroby typu B (HBV) jako epigenetyczna regulacja ekspresji genów. (opiekun Prof. dr hab.
8
Krzysztof Bielawski)
Efekt współdziałania terapii fotodynamicznej i peptydów przeciwdrobnoustrojowych wobec patogenów człowieka. (opiekun Dr
9
Joanna Nakonieczna)
Wpływ polimorfizmu genu globalnej regulacji Staphylococcus aureus (agr) na produkcję biofilmu in vitro. (opiekun Dr Mariusz
10
Grinholc)
Kolejność wyboru
Międzyuczelnainy Wydział Biotechnologii UG i GUMed
Gr. seminaryjna nr 3 – prowadząca dr Ewelina Król
Nr
Tytuł projektu badawczego
tematu
Zakład Biologii Molekularnej Wirusów (prof. dr hab. Krystyna Szewczyk)
Rola mostku dwusiarczkowego w tworzeniu kompleksu glikoproteiny M i białka UL49.5 bydlęcego herpeswirusa 1 (opieka - Mgr
1
Małgorzata Graul/Dr Andrea Lipińska)
Wpływ kinazy US3 herpeswirusów na dojrzewanie i transport cząsteczek MHC klasy I (opieka - Mgr Dorota Lesiak/Dr Andrea
2
Lipińska)
Konstrukcja fluorescencyjnego rekombinanta bydlęcego herpeswirusa typu I (BHV-1) (opieka Mgr Natalia Derewońko3
Kamińska/Prof. dr hab. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk)
4
Kolejność wyboru
Wpływ miRNA wirusa PRV na przebieg infekcji (opieka - Mgr Weronika Hoffmann/Dr Andrea Lipińska)
Zmienność genetyczna glikoproteiny E2 wirusa HCV a skuteczność terapii przeciwwirusowej (opieka - Mgr Karolina Solarz/Dr
Małgorzata Rychłowska)
Charakterystyka ekspresji genu kinazy US3 wirusa BHV-1 pod naturalnym promotorem w różnych typach komórek (opieka - Mgr
6
Mirosława Panasiuk/Prof. dr hab. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk)
Zakład Szczepionek Rekombinowanych (prof. dr hab. Bogusław Szewczyk)
Analiza odpowiedzi immunologicznej kurczaków na szczepionkę przeciwko wirusowi grypy (opieka - Mgr Paulina Pranszke/Prof.
7
dr hab. Bogusław Szewczyk)
5
8
Konstrukcja cząstek wirusopodobnych (VLP) grypy. (opieka - Mgr Martyna Krejmer/ Dr Ewelina Król)
Konstrukcja rekombinowanego wirusa LdMNPV oraz analiza jego wirulencji w hodowli in vivo i in vitro. (opieka Mgr Martyna
Krejmer/Prof. dr hab. Bogusław Szewczyk)
Wykorzystanie cząstek wirusa RHD jako platformy do ekspozycji antygenów szczepionkowych (opieka Mgr Beata
10
Gromadzka/Prof. dr hab. Bogusław Szewczyk)
Pracownia Symulacji Układów Biomolekularnych (Prof.UG, dr hab. Rajmund Kaźmierkiewicz)
Zbadanie zdolności gruboziarnistego pola sił MARTINI do zwijania peptydów posiadających jednoznaczną strukturę
11
trzeciorzędową.
Badania teoretyczne nad procesem interkalacji mitoksantronu do krótkiego fragmentu kwasu DNA przy wykorzystaniu metody
12
METADYNAMIKI.
Badania teoretyczne nad procesem interkalacji doxorubicyny do krótkiego fragmentu kwasu DNA przy wykorzystaniu metody
13
METADYNAMIKI.
Wykorzystanie uproszczonych modeli białek i metody dynamiki Browna do badań nad możliwością spontanicznego tworzenia
14
dimerów w roztworze wodny
Pracownia Struktury Biopolimerów (Prof. UG, dr hab. Stanisław Ołdziej) Projekty realizowane we współpracy z firmą Hamilton
9
15
Wykrywanie i identyfikacja gatunków Listeria spp. w próbkach środowiskowych
16
Walidacja oznaczania liczby pleśni i drożdży i bakterii kwasu mlekowego metodą NPL systemem Tempo
17
Walidacja oznaczania zawartości witaminy B12 metodą mikrobiologiczną
18
Walidacja oznaczania zawartości witaminy B7 metodą mikrobiologiczną
Gr. seminaryjna nr 4 – prowadzący dr Rafał Sądej
Nr
Tytuł projektu badawczego
tematu
Zakład Bakteriologii Molekularnej (dr hab. Michał Obuchowski, prof. GUMed)
1
Analiza ekspresji genów dzięki sekwencjonowaniu mRNA
2
Ilościowa ocena białek fuzyjnych prezentowanych na powierzchni przetrwalników
3
Ocena zawartości wody w przetrwalnikach niosących mutacje w genach cot
4
Czynniki wpływające na efektywność fagocytozy przetrwalników przez monocyty
Kolejność wyboru
Zakład Biologii Komórki (prof. dr hab. Jacek Bigda)
5
Znaczenie fenotypu mezenchymalnego w komórkach rozsianych drogą limfatyczną - walidacja wyników
6
Oddziaływania międzykomórkowe w procesie przerzutowania nowotworów
7
Nietypowe rodzaje śmierci komórkowej w stanach chorobowych u ludzi
8
Naturalne związki chemoprewencyjne w terapii nowotworów u ludzi
9
Znaczenie wybranych miRNA dla chemiowrażliwości komórek nowotworowych
Zakład Enzymologii Molekularnej (prof. dr hab. Andrzej C. Składanowski)
10
Rola izoform FGFR2 w progresji raka gruczołu piersiowego. (opiekun dr Rafał Sądej)
11
Metabolites of melatonin as potent protective agents against ultraviolet radiation-induced damages. (opiekun dr Konrad
Kleszczyński)
.....................................................................................................
podpis studenta
Download