Politechnika Gdańska Wydział Architektury JEDENASTE

advertisement
Politechnika Gdańska
Wydział Architektury
JEDENASTE PODYPLOMOWE STUDIA URBANISTYKI I GOSPODARKI
PRZESTRZENNEJ
„PROJEKTOWANIE PRZESTRZENI I ZARZĄDZANIE”
LUTY 2009 – STYCZEŃ 2010
dla zainteresowanych przestrzenią
projektantów, developerów, pracowników administracji samorządowej i rządowej:
architektów, inżynierów budownictwa, komunikantów, geografów, ekonomistów,
prawników, geodetów itp.
CELE STUDIÓW
• transfer najnowszej wiedzy teoretycznej i praktycznej koniecznej w nowoczesnym i efektywnym
planowaniu rozwoju, projektowaniu i zarządzaniu przestrzenią, w tym przygotowanie do
stosowania planistycznych standardów Unii Europejskiej
• doskonalenie warsztatu projektanta planowania miejscowego, planowania strategicznego,
zintegrowanych planów zarządzania przestrzenią, a także warsztatu menadżera
• poznanie nowoczesnych instrumentów prawnych, ekonomicznych i administracyjnych
kształtowania przestrzeni i zarządzania przestrzenią.
PROGRAM STUDIÓW
• 300 godz. wykładów, seminariów, ćwiczeń terenowych i projektowych prowadzonych przez
pracowników naukowych Wydziału Architektury PG oraz zaproszonych specjalistów (szczegóły na
następnej stronie),
• opracowanie i prezentacja pracy studialno-projektowej, stanowiącej podstawę zaliczenia zajęć
i wystawienia przez Rektora PG świadectwa ukończenia Studiów,
• fakultatywnie - możliwość zorganizowania przez uczestników wyjazdu studialnego do Berlina z
udziałem profesjonalnego eksperta - urbanisty.
FORMUŁA ORGANIZACYJNA
• Studia trwają 2 semestry i obejmują 11 lub 12 sesji (zjazdów) 3 dniowych (od piątku do niedzieli)
raz (czasami dwa razy) w miesiącu z wyjątkiem okresu wakacyjnego,
• zajęcia w salach wykładowych Wydziału Architektury PG oraz pomieszczeniach Katedry
realizującej program dydaktyczny Studiów,
• uczestnictwo w Studiach jest odpłatne – 4900 zł, w tym: postępowanie kwalifikacyjne: 150 zł,
udział w zajęciach, materiały dydaktyczne: 4750 zł
WARUNKI UCZESTNICTWA
• ukończenie studiów wyższych,
• złożenie dokumentów (podanie wraz z pisemnym zobowiązaniem kandydata lub pracodawcy
pokrycia kosztów w przypadku przyjęcia na Studia, cv, odpis dyplomu),
• wniesienie opłaty we wskazanym terminie.
Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są do 31 grudnia 2008r. Liczba miejsc ograniczona, o przyjęciu
decyduje kolejność zgłoszeń.
INNE INFORMACJE
Kierownik Studiów – dr hab. inż. Tomasz Parteka,
Konsultant naukowo-dydaktyczny Studiów - dr inż. arch. Jadwiga Pankau,
Informacji szczegółowych udzielają i zgłoszenia przyjmują:
mgr inż. arch. Dorota Kamrowska-Załuska - sekretarz Studiów, [email protected],
Teresa Baranowska - sekretariat Studiów, Katedra Urbanistyki i Planowania Regionalnego,
pok. 414, Gm.Główny PG, tel./fax. (058) 347 16 06, e-mail: [email protected]
Adres dla korespondencji: Podyplomowe Studia Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej, Wydział
Architektury Politechniki Gdańskiej, Katedra Urbanistyki i Planowania Regionalnego
ul. G. Narutowicza 11/12; 80-952 Gdańsk.
PODYPLOMOWE STUDIA URBANISTYKI I GODPODARKI PRZESTRZENNEJ
p.n. “PROJEKTOWANIE PRZESTRZENI I ZARZĄDZANIE”
Ramowy program 2009/2010
L.P.
1.
2.
3.
4.
PRZEDMIOT
Podstawy gospodarki
przestrzennej
Metody planowania
przestrzennego regionów,
gmin miejskich i wiejskich
Typy struktur
przestrzennych planowanie i projektowanie
TREŚĆ
Teoria gospodarki przestrzennej
Podstawy urbanistyki
Oceny zagospodarowania i stanu przestrzeni
Diagnozowanie i prognozowanie
Formułowanie celów, wariantowanie rozwiązań
Miejskie struktury osadnicze
Wiejska sieć osadnicza i jej elementy
Przestrzenie otwarte i krajobraz
Struktury ponadlokalne i regionalne
Gospodarka i polityka
Uwarunkowania gospodarki przestrzennej
przestrzenna miasta / gminy Strategia, polityka, zarządzanie miastem / gminą
Problemy współczesnej urbanistyki
5.
Planowanie
zagospodarowania
przestrzennego
Procedury planistyczne
Planowanie i projektowanie w skali regionalnej
i lokalnej
Kompozycja urbanistyczna
Przykłady dobrej praktyki
6.
Podstawy planistyczne
rozwoju zrównoważonego
Gospodarka zasobami i wartościami przestrzeni
Instrumenty równoważenia rozwoju
7.
Europejskie procedury
programowania i montażu
finansowego projektu
Warsztat menadżera
i projektanta
Zarządzanie projektami zgodnie z regułami UE
Studium wykonalności przedsięwzięć
Zarządzanie finansami projektów
Motywowanie zespołów
Profile, przeglądy, oceny, dobór uczestników
projektu
Kształtowanie umiejętności prezentacyjnych
Transport
Zintegrowane systemy komunikacyjne
Gospodarka wodna, gospodarka energetyczna,
gospodarka odpadami
Treść zależna od zestawu prac dyplomowych
8.
9.
Infrastruktura techniczna
(wybrane problemy)
10.
Seminaria i konsultacje
projektowe, dyplomowe
WYKŁADOWCA
dr hab. T. Parteka
dr hab. P. Lorens
dr J. Sołtys
dr M. Chojnacki
dr B. Lipińska
dr J. Sołtys
dr F. Pankau
dr M. Dymnicka
dr hab. T. Parteka
dr J. Sołtys
dr D. Kochanowska
dr F. Pankau
dr J. Pankau
arch. M. Kiełb- Stańczuk
arch. B. JaszczukSkolimowska
dr P. Lorens
prof. W. Anders
dr B. Bańkowska
prof. J. Kopietz-Unger
(Niemcy)
dr A. Hołub (Holandia)
dr J. Czochański
mgr B. Grechuta
arch. E. Stieler
dr hab. A. Sas-Bojarska
mgr E. Rząd
mgr M. Hirsch
mgr A. Parteka-Ejsmont
mgr M. Hałaczkiewicz
dr hab. T. Parteka
mgr inż. J. Góra
mgr inż. M. Górecka
skład prowadzących
dostosowany do specyfiki
prac
Download