NIEPOLOMICE _ PROGRAM

advertisement
PROGRAM
MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ – X SEMINARIUM
KRAJOBRAZOWEGO
pod tytułem:
ZARZĄDZANIE KRAJOBRAZEM KULTUROWYM
I KSZTAŁTOWANIE SPOŁECZNYCH POSTAW PROEKOLOGICZNYCH
Niepołomice - 8 – 10 maja 2008 r.
8 MAJA 2008 – CZWARTEK
10.30 – 11.00
Otwarcie konferencji
 Dr hab. arch. Krystyna Pawłowska, prof. PK – Instytut Architektury Krajobrazu,
Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej - przewodnicząca komitetu
organizacyjnego
Wystąpienia patronów i organizatorów:
 Prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 Mgr inż. Stanisław Kracik – Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice
 Prof. dr hab. arch. Krzysztof Bieda - Prorektor Politechniki Krakowskiej ds. Współpracy
Międzynarodowej i Regionalnej
 Dr Urszula Myga-Piątek – Przewodnicząca Komisji Krajobrazu Kulturowego Polskiego
Towarzystwa Geograficznego
11.00 – 12.30 I Sesja plenarna
Zarządzanie i partycypacja społeczna w ochronie i kształtowaniu krajobrazu
prowadzący – Prof. dr hab. arch. Aleksander Böhm:



Prof. dr Hiroshi Yahagi - The Historical City Kanazawa (in Japan)’s Cityscape Policy
focusing on the Preservation and Reuse of Class-B Historical Buildings
Mgr inż. Jędrzej Bukowski – Pejzaż kulturowy w urbanistyce – udział społeczeństwa w
procesie decyzyjnym
Mgr inż. arch. Zofia Mavar – Problemy rewaloryzacji, zagospodarowania i zarządzania
powojskowym krajobrazem kulturowym w Chorwacji
12.30 – 13.00 - Przerwa na kawę
13.00 – 14.00 II Sesja plenarna
prowadząca – dr hab. arch. Krystyna Pawłowska, prof. PK:



Prof. dr. hab. arch. Aleksander Böhm - Między mandatem a partycypacją
Dr hab. arch. Zbigniew Myczkowski. prof. PK - Przesłanki do zarządzania krajobrazem
kulturowym w obszarach prawnie chronionych – myśli różne
Dr Hermann Klug – Using the Leitbild approach and scenario technique to facilitate
landscape planning in the pre-alpine lake district of Salzburg
14.00 – 15.00 - obiad
15.00 – 16.30 III Sesja plenarna
prowadzący – dr hab. arch. Zbigniew Myczkowski, prof. PK:




Prof. dr hab. arch. Zuzanna Borcz – Rozwój przestrzenny wsi o tradycjach miejskich
Dr arch. Elżbieta Raszeja - Bariery w zarządzaniu krajobrazem kulturowym na
obszarach chronionych Wielkopolski
Dr hab. arch. Krystyna Pawłowska, prof. PK – Idea i metody partycypacji społecznej w
architekturze krajobrazu
Dr hab. arch. Krystyna Dąbrowska-Budziło. prof. PK - Badanie opinii publicznej w
studiach krajobrazowych
16.30 – 16.45 – przerwa
16.45 –19.30 IV Sesja plenarna
prowadząca – dr Urszula Myga-Piątek:








Mgr arch. Wojciech Oleński - Kształtowanie i ochrona krajobrazu kulturowego
Warszawy – analiza urbanistyczna lokalizacji budynków wysokościowych i ochrona
widokowa zespołu Starego Miasta
Dr arch. Małgorzata Hanzl - Partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym w
Europejskim Programie Wspólnotowym URBACT
Mgr Błażej Paczynta-Brudnik - Skuteczne rozwiązywanie konfliktów w grze o
przestrzeń
Dr Małgorzata Pietrzak - Internet jako narzędzie edukacji proekologicznej
Doc. dr hab. Joanna Plit - Zarządzanie krajobrazem dolin rzecznych
Dr hab. arch. Krzysztof Marek Rostański - Krajobrazy odzyskiwane Górnego Śląska
Dr hab. arch. Agata Zachariasz - Zabytkowe parki - problemy rewaloryzacji i
zarządzania
Prof. dr hab. Anna Bach, Dr inż. Bożena Pawłowska - Kształtowanie postaw
proekologicznych w zakresie zwalczania skutków zimy w terenach zieleni
20.00 - Kolacja
9 MAJA 2008 – PIĄTEK
10.00 – 11.30 - sesja w 3 grupach tematycznych:
I a. Krajobraz małych miasteczek
prowadząca – Prof. dr hab. arch. Zuzanna Borcz




Mgr Wojciech Mania - Współczesne transformacje i zagrożenia krajobrazów małych
miast
Dr arch. Maria Agajew – Dokumenty programujące rozwój miasta Pionki a jego
uwarunkowania krajobrazowe
Mgr Małgorzata Cichoń - Społeczność małego miasta wobec lokalnych wyzwań
ekologicznych (na przykładzie miasta Murowana Goślina w Wielkopolsce)
Mgr inż. Justyna Jaworek - Rola społeczeństwa w ochronie i zarządzaniu krajobrazem
na przykładzie Caerlaverock i Langholm and Newcastleton Hills w południowej Szkocji
II a. Krajobrazy chronione
prowadząca - Doc. dr hab. Joanna Plit




Dr Wioletta Kałamucka - Parki kulturowe w województwie lubelskim
Mgr inż. Marta Lewin, Mgr Krzysztof Korzeń - Wilanowski Park Kulturowy jako przykład
ochrony i zarządzania krajobrazem kulturowym
Dr Anna Kiepas – Kokot, Dr Michał Kupiec - Stan zachowania i koncepcja zarządzania
parkami podworskimi w gminie Myślibórz
Mgr inż. Przemysław Kowalski - Dawne założenia folwarczne w planach
zagospodarowani przestrzennego gmin
III a. Krajobrazy odzyskane
prowadzący – dr hab. arch. Krzysztof Rostański




Dr Jacek Malikowski - Krajobraz po likwidacji garnizonu
Mgr inż. Katarzyna Mirosława Pałubska - Park kulturowy “Twierdza Warszawa” jako
element systemu rekreacyjnego miasta
Mgr arch. Anna Skrzyńska - Zarządzanie zabytkowym krajobrazem warownym –
studium przypadku
Dr inż. Wiesław Sroczyński - Perspektywy zagospodarowania tzw. "Białych Mórz" na
terenach po byłych Krakowskich Zakładach Sodowych "Solvay"
11.30 – 12.00 - przerwa na kawę
12.00 – 14.00 Sesja w 3 grupach tematycznych:
I b. Krajobraz małych miasteczek
prowadząca – dr hab. arch. Krystyna Dąbrowska-Budziło, prof. PK



Mgr Iwona Liżewska - Zarządzanie krajobrazem małego miasta. Przeobrażenia
urbanistyczno-architektoniczne miasta Szczytno na przestrzeni XX wieku
Dr Józef Hernik - Zarządzaniem krajobrazem kulturowym na poziomie lokalnym
Dr arch. Irena Niedźwiecka - Filipiak - Przemiany przestrzenne małego miasta na
przykładzie Prusic



Dr arch. Irena Niedźwiecka – Filipiak, Mgr inż. Urszula Szachowicz - Krajobraz
kulturowy wsi Krasiejów ze specyficzną funkcją ekspozycji dinozaurów
Mgr inż. Anna Komorowska - Krajobraz kulturowy w edukacji regionalnej
Dr arch. Justyna Tarajko – Kowalska - kulturowym wsi polskiej Projektowanie koloru
dla zespołów architektoniczno- krajobrazowych, jako integralny składnik zarządzania
krajobrazem
II b. Krajobrazy chronione
prowadząca – dr arch. Elżbieta Raszeja






Dr Paweł Pieńkowski - Analiza oddziaływań antropogenicznych na obszary solniskowe
w ujściowym odcinku doliny Parsęty
Dr Bartłomiej Wyżga - Dlaczego konieczna jest rewitalizacja rzek karpackich?
Dr Barbara Wycichowska - Zawłaszczanie krajobrazu kulturowego chronionego przez
samorządy gminne. Bilans strat na przykładzie Parku Krajobrazowego Wzniesień
Łódzkich
Mgr inż. Mirosław Gajdak - Wybrane problemy zarządzania krajobrazem kulturowym
na tle przemian funkcjonalno przestrzennych uzdrowiska Konstancin-Jeziorna
Dr Beata Joanna Gawryszewska - Koncepcja Promenady Królewskiej w Warszawie
jako przykład zagospodarowania krajobrazu codziennego
Dr arch. Katarzyna Pluta - Zielone Osie Mokotowa na obszarze Skarpy Warszawskiej planowanie i zarządzanie
III b. Krajobrazy odzyskane
prowadząca – Mgr arch. Zofia Mavar





Mgr Krzysztof Herman, Mgr Aleksandra Idziak - Między kopalnią a „krajobrazem
naturalnym” – dziesiątki lat dla sztuki krajobrazu. Parki rzeźby, instalacje i performance
jako elementy procesu rekultywacji krajobrazów postindustrialnych
Mgr Barbara Syposz-Łuczak - Realizacja idei zrównoważonego rozwoju poprzez
adaptację podziemnych wyrobisk górniczych dla celów turystycznych
Dr Sebastian Bernat - Inicjatywy publiczno-prywatne w zakresie kształtowania
krajobrazu dźwiękowego w Polsce
Mgr arch. Wieslawa Gadomska - Walory krajobrazowe rzeki Łyny w Olsztynie i ich
wykorzystanie w zagospodarowaniu przestrzennym obszarów nadrzecznych
Dr arch. Marta Skiba - Rozmyte miary percepcji krajobrazu
14.00 – 15.00 – obiad
15.00 – 16.00 Sesja posterowa
16.00 – 19.30 Dyskusja plenarna, podsumowanie obrad
prowadząca – dr hab. arch. Krystyna Pawłowska, prof. PK
20.00 - Uroczysta kolacja w plenerze
10 MAJA 2008 SOBOTA
Objazd naukowy - wyjazd z Niepołomic o godz. 8.30
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

2-2=0

2 Cards jogaf85537

Create flashcards