kościoły naszych czasów

advertisement
KONFERENCJA O ARCHITEKTURZE I SZTUCE SAKRALNEJ
‚‚KOŚCIOŁY NASZYCH CZASÓW”
WYKAZ OPUBLIKOWANYCH REFERATÓW W OKRESIE 2002-2014 r.
ROK 2002
I KONFERENCJA
‚‚KOŚCIÓŁ NASZYCH CZASÓW- JAKIE?”
- brak publikacji
ROK 2003
II KONFERENCJA
,,KOŚCIOŁY III RZECZYPOSPOLITEJ A VATICANUM II”
- realizacja zaleceń posoborowych w kościołach III Rzeczypospolitej
1
2
3
Tożsamość kulturowa – pojecie architektom potrzebne
Koncepcja przestrzeni kościelnej po Vaticanum II
Współczesna polska architektura sakralna
– trudna realizacja idei Soboru
4 Postawa architekta wobec aktualnych problemów budowy
kościołów w Polsce
5 Czy Dom Boży, Brama Niebios? O „obecności” sacrum w
świecie człowieka współczesnego
6
Sacrum w sztuce
7
8
9
1
Tendencje współczesnej architektury sakralnej w Europie
Nieskomplikowane piękno pustych przestrzeni
Świątynie i symbole - w poszukiwaniu utraconej połowy
ks. dr Wiesław Niewęgłowski
Warszawa Kościół Środowisk
Twórczych
ks. dr hab. Henryk Nadrowski
UAM Poznań
Prof. dr hab. arch.
Konrad Kucza – Kuczyński
Wydział Architektury Politechniki
Warszawskiej
prof. dr arch.
Szczepan Baum
mgr Piotr Libicki
historyk sztuki
prof. nzw. dr hab. arch.
Witold Jerzy Molicki
ASP Wrocław
mgr arch.
Krzysztof Chwalibóg
dr inż. arch. Romuald Loegler
dr inż. arch. Jerzy Uścinowicz
Wydział Architektury Politechniki
Białostockiej
ROK 2004
III KONFERENCJA
,,JAKIE KOŚCIOŁY TU I TERAZ"
1
2
Zmiana a przystosowanie w naszych kościołach
„Na tyle otwarci, by przyjmować i na tyle zamknięci,
by zachować”
3 Sacrum i profanum w tradycji kształtowania przestrzeni.
Jak ocalić symboliczne i estetyczne wartości przestrzeni
sakralnej.
ks. dr hab. Henryk Nadrowski
UAM Poznań
arch. Paweł Korzewski
Częstochowa
dr inż. arch. Magdalena
Swaryczewska
Uniwersytet w Olsztynie
ROK 2005
IV KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA O ARCHITEKTURZE I SZTUCE
SAKRALNEJ
,, KOŚCIOŁY NASZYCH CZASÓW - ZESPÓŁ SAKRALNY W MIEŚCIE"
KIELCE 2005 r.
-tradycja i współczesność
dr Dobrosław Bagiński
Katedra Środków
Plastycznych UMCS
mgr inż. arch.
Andrzej Chwalibóg
UM Białystok
ks. prof.
Ryszard Knapiński
KUL Lublin
Rok eucharystii przesłaniem wobec naszych kościołów
ks. dr hab. Henryk Nadrowski
UAM Poznań
1
Sztuka w kierunku sacrum
2
3
4
5
6
7
Zespół sakralny w obcym mieście
Sakralizująca funkcja kościoła w mieście
O znaczeniu obiektów sakralnych w układach
przestrzennych
Światło jako środek wyrazu w architekturze sakralnej
doc. arch. Beata Polomová
SAS (Słowacja)
Refleksje z realizacji – myśl a rzeczywistość
prof. inż. arch. Marian Fikus
Politechnika Poznańska
8
Kościół współczesnego miasta
9
Wizualne miejsce kościoła w przestrzeni miasta
(na przykładzie Paryża)
10
11
2
mgr inż. arch. Henryk Buszko
Katowice
Krajobraz sakralny w pracach inżynierskich
studentów
Wymiar społeczny współczesnych kościołów
mgr inż.arch. Krzysztof Chwalibóg
Warszawa
dr inż. arch. Anna Agata Kantarek
Politechnika Krakowska
dr inż. arch.
Magdalena Swaryczewska
UWM Olsztyn
dr inż. arch. Jan Rabiej
Wydział Architektury
Politechniki Sląskiej
ROK 2006
V KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA O ARCHITEKTURZE I SZTUCE
SAKRALNEJ ,, KOŚCIOŁY NASZYCH CZASÓW
,,PRZED OBLICZEM BOGA- CZŁOWIEK WE WNETRZU ŚWIĄTYNI"
1
Miejsce pytań, braku pewności, cudów i ryzyka. Winorośl
z Chatham (2004-2007)
2
Z teologii architektury świątyni
3
Charyzmat wspólnoty parafialnej zapisany we wnętrzu
świątyni
4
Bóg i człowiek, czyli właściwa perspektywa wnętrza
sakralnego
Kościół parafialny i kaplica Dziewicy Maryi w
Bratysławie – Vrakuňa
Przewodnie zasady biblijno- liturgiczne budowania i
6 kształtowania przestrzeni sprawowania służby Boga i dla
Boga
5
7
Symbolika przestrzeni w świątyni
wczesnochrześcijańskiej
na przykładzie sanktuarium w Cimitile z IV/V wieku
8
Świątynia muzyką tworzona
9
Droga architekta
prof. John Newling
Nottingham Wielka Brytania
dr arch. Jerzy Uścinowicz
Politechnika Białostocka
prof. dr hab. Dobrosław Bagiński
UMCS Lublin
ks. dr hab. Henryk Nadrowski
Uniwersytet Adama Mickiewicza
Poznań
arch. Michal Bogár
SAS Słowacja
ks. prof. Bogusław Nadolski
Poznań
historyk sztuki, patrolog
Romana Rupiewicz
Muzeum Nadwiślańskie
w Kazimierzu Dolnym
arch. Jan Kabac
Politechnika Białostocka
arch. Ivan Kolenič
SAS Słowacja
ROK 2007
VI KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA O ARCHITEKTURZE I SZTUCE
SAKRALNEJ ,, KOŚCIOŁY NASZYCH CZASÓW
,,KOŚCIÓŁ POTRZEBUJE SZTUKI"
3
1
O potrzebie nowej teologii sztuki
2
Kościół jako miejsce sztuki czy kościół jako dzieło
sztuki
prof. dr hab. Dobrosław Bagiński
Uniwersytet Marii Curie
Skłodowskiej Lublin
prof. nzw. dr hab. arch. Ewa
Kuryłowicz
Dyrektor Programu Roboczego
Międzynarodowej Unii Architektów
UIA „Miejsca duchowe”, Wydział
Architektury Politechniki
Warszawskiej
3
4
5
Artysta – między profesją a powołaniem
6
Postmodernizm a sacrum
W poszukiwaniu sacrum w postmodernistycznym dziele
architektonicznym
7
,,Metaobraz’’ – kryterium kształtowania
współczesnej architektury sakralnej
8
9
10
11
12
13
4
O potrzebie poszukiwania nowych przestrzeni
znaczeniowych
Credo w sztuce europejskiej
Ikonografia i symbolika przedstawień Kolegium
Apostołów
Wnętrze kościoła – jako szukanie siły wyrazu w
połączeniu architektury z dziełem artystycznym.
Doświadczenia zdobyte przy budowie kościołów w
kontekście wyjątkowości regionów.
Droga Krzyżowa w kościele p.w. Wniebowstąpienia
Pańskiego
na Ursynowie w Warszawie
Realizm i ekspresja Męki Chrystusowej
w XiX-wiecznej rzeźbie sakralnej
Sanktuarium Eucharystyczne Najświętszego
Sakramentu
i Kalwaria Warmińska w Głotowie (Glotowie)
k. Dobrego Miasta
Rzeźba w nowym kościele jako dzieło rąk, umysłu i
serca- współtwórcą przestrzeni architektonicznej
współczesnego kościoła
-Rzeźba i SakrumArchitektura węgierskich kościołów katolickich na
przełomie wieków - świątynie katolickie wzniesione za
czasów
Jana Pawła II.
14
Mechanizmy sakralności
15
Czy sztuka zbawi świat?
art. rzeźbiarz Maciej Zychowicz
Kraków
ks. prof. Ryszard Knapiński
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Jana Pawła II
ks. dr hab. Henryk Nadrowski
Uniwersytet Adama Mickiewicza
Poznań
mgr Hanna Wesołowska Starzec
doktorant Wydziału Filozofii –
Papieska Akademia Teologiczna
Kraków
dr hab. inż. arch. Jan Rabiej
Wydział Architektury Politechnika
Śląska
inż. arch. Ivan Jarina
SAS Bratysława
inż. arch. Ladislav Mirt
SAS Bratysława
artysta malarz Franciszek
Maśluszczak
Warszawa
dr inż. arch. Magdalena
Swaryczewska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w
Olsztynie, wykładowca
Uniwersytetu Jagiellońskiego
prof. artysta rzeźbiarz Stefan Dousa
Wydział Architektury Politechnika
Krakowska
Zoran Vukoszavlyev
Budapeszt
prof. John Newling
Nottingham Trent University
Wielka Brytania
dr inż. arch. Jerzy Uścinowicz
Wydział Architektury Politechnika
Białostocka
ROK 2008
VII KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA O ARCHITEKTURZE I SZTUCE
SAKRALNEJ ,, KOŚCIOŁY NASZYCH CZASÓW
,,OGRÓD SAKRALNY - IDEA I RZECZYWISTOŚĆ"
1
2
Europejskie sacrum ogrodowe –
ewolucja historyczna i typologiczna
3
Drzewo w centrum przestrzeni sakralnej –
status, wymowa ideowa, oprawa artystyczna
4
5
5
Zapomniane ogrody sakralne na Warmii
Bliższe i dalsze otoczenie kościoła
Sacrum przestrzeni cmentarzy
w odmiennych tradycjach kulturowych
6
Ogrody klasztorne OO. Cystersów – historia i
współczesność
7
Dwa w jednym. Ogród dominikanów na warszawskim
Służewie
8
Ogród kościelny w miejskim krajobrazie kulturowym
Warszawy
9
Archetyp ogrodu we współczesnej architekturze
sakralnej
10
Degradacja historycznych kompozycji
i drzewostanów wybranych cmentarzy parafialnych w
Wielkopolsce
11
Stan zachowania zieleni nieczynnych cmentarzy
przykościelnych północnej Wielkopolski
12
Ogrodowa przestrzeń sakralna w krajobrazie
naturalnym na przykładzie realizacji wielofunkcyjnego
zespołu parafialnego
dr inż. arch. Magdalena Swaryczewska
adiunkt Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego w Olsztynie
profesor nadzw. Wyższej Szkoły
Technicznej
w Katowicach
prof. dr hab. arch. Anna Mitkowska
Wydział Architektury, Politechnika
Krakowska
dr Aneta Kramiszewska
Katolicki Uniwersytet Lubelski
ks. dr hab. Henryk Nadrowski
Uniwersytet Adama Mickiewicza
Poznań
dr inż. arch. Katarzyna Łakomy
Wydział Architektury, Politechnika
Krakowska
dr inż. Małgorzata Milecka
Katolicki Uniwersytet Lubelski
dr inż. Anna Różańska
Szkoła Główna Gospodarstwa
Wiejskiego
w Warszawie
dr inż. Anna Różańska
Szkoła Główna Gospodarstwa
Wiejskiego
w Warszawie
dr hab. inż. arch. Jan Rabiej
Wydział Architektury, Politechnika
Śląska
dr inż. Maria Chojnacka
dr inż. Agnieszka Rydzewska
dr hab. Piotr Urbański, prof. nadzw.
Uniwersytet Przyrodniczy w
Poznaniu
dr inż. Agnieszka Rydzewska
dr inż. Maria Chojnacka
dr hab. Piotr Urbański, prof. nadzw.
Uniwersytet Przyrodniczy w
Poznaniu
prof. dr arch. Szczepan Baum
Wydział Architektury, Politechnika
Gdańska
13
Historia ogrodu klasztornego
14
Natura częścią współczesnej architektury sakralnej –
jej znaczenie i symbolika.
15
Park klasztorny na Jasnej Górze –
pustelnia Paulinów i kalwaryjny ogród modlitwy
16
Symboliczny obraz ogrodu –
antycypacja i spełnienie
Anna Dobrucká, licencjonowany
architekt krajobrazu
Stowarzyszenie Architektów
Słowackich, Bratysława
mgr inż. arch. Anna Maria
Wierzbicka
Wydział Architektury, Politechnika
Warszawska
mgr Barbara Furs
Akademia Jana Długosza w
Częstochowie
dr inż. arch. Jerzy Uścinowicz
Wydział Architektury, Politechnika
Białostocka
ROK 2009
VIII KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA O ARCHITEKTURZE I SZTUCE
SAKRALNEJ ,, KOŚCIOŁY NASZYCH CZASÓW
,,DZIEDZICTWO I PERSPEKTYWY"
1
2
3
4
5
6
7
6
Kościół to nie tylko wieczernik, lecz także cząstka nieba
ks. dr Grzegorz Klaja
na ziemi (o zagubionym eschalogicznym dziedzictwie Parafia św. M.M. Kolbego Bielskodomu Bożego)
Biała
Wpływ czynników kulturowo-społecznych na stylistykę
dr inż. arch. Katarzyna Łakomy
architektury sakralnej z terenem Katowic
Wydział Architektury Politechniki
Krakowskiej
Czasoprzestrzeń sakralna, jej meandry i metamorfozy
ks.dr hab. Henryk Nadrowski
Uniwersytet Adama Mickiewicza w
Poznaniu
Perspektywa dziedzictwa (refleksja o sztuce sakralnej w
Oleksandr Overchuk
kościołach katolickich na przykładzie sanktuarium MB
Fatimskiej (Ukraina), oraz kościoła p.w. Ostatniej
Wieczerzy w Rostowie nad Donem (Rosja)
Szlak architektury drewnianej jako systemowa forma
mgr inż. arch,. Marek Pak
ochrony drewnianej architektury sakralnej
Regionalny Ośrodek Badań i
Dokumentacji Zabytków w
Kielcach
Funkcja społeczna cmentarza Dortmundu
dr inż. Agnieszka Rydzewska
Katedra Terenów Zieleni,
Uniwersytet Przyrodniczy w
Poznaniu
Sztuka i architektura sakralna w dokumentach Kościołamgr filozofii
wskazania, kierunki, interpretacje
Hanna Wesołowska- Starzec
Polska Akademia Nauk, Instytut
Sztuki
8
9
10
11
12
13
14
Znaki i symbole we współczesnej architekturze sakralnej
- dziedzictwo i perspektywy
mgr inz. arch. Anna Maria
Wierzbicka
Wydział Architektury Politechniki
Warszawskiej
The wisdom of tradition Learning from churcharch. Vilmos Katona
architecture of Mario Botta
doctorand, Department of History of
Architecture and of Monuments.
Faculty of Architecture- Budapest
University of Technology and
Economy
Kościół katolicki na Ukrainie prawobrzeżnej u progu lat
dr Agnieszka Sawicz
90 XX wieku
Zespoły sakralne jako jeden z elementów kształtujących
dr inż. arch. Katarzyna Hodor
harmonijne krajobrazy mikroregionu Rowu
Politechnika Krakowska, Wydział
Krzeszowskiego
Architektury, Instytutu Architektury
Krajobrazu
The relation of the Catholic sacral functions and the
arch. Gergley Domonkos
central shaping of space in the Hungarian Baroque
Budapest University of Technology
architecture
and Economy, Faculty of
Architecture
Kościół w krajobrazie miasta ( na przykładzie
mgr inż. arch. Marek Grymin
aglomeracji łódzkiej w latach 1945-2006)
Instytut Architektury i Urbanistyki
Politechniki Łódzkiej
Zabytkowe kościoły w krajobrazie wsi polskiej jako
prof. dr hab. inż. arch.
wyróżnik tożsamości regionu
Anna Mitkowska
Politechnika Krakowska
ROK 2010
IX KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA O ARCHITEKTURZE I SZTUCE
SAKRALNEJ ,, KOŚCIOŁY NASZYCH CZASÓW
,,KANON OBIEKTU SAKRALNEGO"
1
Kanon obiektu sakralnego a metamorfoza
Oleksandr Overchuk
ROK 2011
X KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA O ARCHITEKTURZE I SZTUCE
SAKRALNEJ ,, KOŚCIOŁY NASZYCH CZASÓW
,,PRZESTRZENIE SACRUM"
7
1
Hominizacja sacrum kościelnego i jego "prawda
symfoniczna"
ks. dr hab. Henryk Nadrowski
Uniwersytet Adama Mickiewicza
w Poznaniu
2
Sacrum w architekturze współczesnego kościoła- wobec
świątyń desakralizowanych oraz przestrzeni
parasakralnych
dr inż. arch. Jan Rabiej
Wydział Architektury
Politechniki Sląskiej
ROK 2012
XI KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA O ARCHITEKTURZE I SZTUCE
SAKRALNEJ ,, KOŚCIOŁY NASZYCH CZASÓW
,,ABSTRAKCJA, AWANGARDA, MISTYCYZM I TRANSCENDENCJA "
Czy to już herezja w Świątyni Pańskiej- refleksja o
ks. dr Grzegorz Klaja
błędach w organizacji wnętrza i wystrojów kościołów Dyrektor Diecezjalnego Muzeum w
rzymskokatolickich
Bielsku- Białej
Czy możliwa jest współpraca duchownego katolickiego z
Karolina Zychowicz
awangardowym artystą? Przypadek ojca Marie-Alaina
Couturiera i Fernanda Légera
Sens a kryzys dawnego i współczesnego sacrum
ks. dr hab. Henryk Nadrowski
kościelnego
Uniwersytet Adama Mickiewicza w
Poznaniu
Forma sacrum - sacrum formy w zwierciadle rzeźby
Oleksandr Overchuk
Abstrakcjonizm, awangarda, mistycyzm i transcendencja s. dr inż. arch. Anna Tejszerska
w kontekście kształtowania współczesnych przestrzeni
Instytut Architektury Krajobrazu
sakralnych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana
Pawła II
1
2
3
4
5
ROK 2013
XI KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA O ARCHITEKTURZE I SZTUCE
SAKRALNEJ ,, KOŚCIOŁY NASZYCH CZASÓW
,,GDZIE JESTEŚMY, DOKĄD ZMIERZAMY?"
8
1
Lex orandi - lex credendi - lex formandi
ks. dr Grzegorz Klaja
2
Duchowny inwestorem kościelnym, czyli...
ks. dr hab. Henryk Nadrowski
Uniwersytet Adama Mickiewicza
w Poznaniu
3
Droga Formy
Oleksandr Overchuk
4
Współczesne Kościoły Pabianic
Julia Sowińska- Heim
5
Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy?
Anna Tejszerska
6
Ewangelizacja na dworcach i lotniskach, kaplice
ekumeniczne w nowych terminalach Portów Lotniczych
Warszawy i Łodzi
dr hab. Joanna WalendzikStefańska
7
Katedra dziś- poszukiwanie współczesnego sacrum
dr inż. arch. Anna Maria
Wierzbicka
8
Kościół Świętego Jana Pawła II
Dobrosław Bagiński
ROK 2014
XI KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA O ARCHITEKTURZE I SZTUCE
SAKRALNEJ ,, KOŚCIOŁY NASZYCH CZASÓW
,,ŚWIĄTYNIA- JAKO SYNTEZA SZTUKI"
9
1
wypowiedź autorska
Mario Botta architekt SIA
2
Rzeźba w przestrzeni kościelnej
ks. dr hab. Henryk Nadrowski
Uniwersytet Adama Mickiewicza
w Poznaniu
3
Athos - bezkompromisowa synteza świątyni
dr inż. arch. Bogusław Podhalański
Download