Badania petrologiczne i mineralogiczne w geologii

advertisement
V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA
„BADANIA PETROLOGICZNE I
MINERALOGICZNE W GEOLOGII”
10 MAJA 2011
10.00 – 11.15
Rejestracja
11.15 – 11.30
Otwarcie
Prowadząca sesję: prof. dr hab. Anna Maliszewska
11.30 – 11.50
Wiszniewska Janina, Krzemińska Ewa, Demaiffe Daniel,
Stein Holly, Williams Ian
Magmatyzm alkaliczno-karbonatytowy w NE Polsce – w świetle datowań
geochronologicznych metodami U-Pb i Re-Os
11.50 – 12.10 Wołkowicz Krystyna, Jackowicz Elżbieta
Uwagi do genezy pegmatytów strzegomskich w oparciu o badania inkluzji
fluidalnych kryształów kwarcu z kolekcji muzealnej
12.10 – 12.30
Krystek Marcin, Młodecka Halina, Polański Krzysztof,
Szydłowski Marcin
Neolityczne narzędzia z metabazytów okolic Tanvaldu, kraj – charakterystyka
petrograficzna, pochodzenie i dystrybucja na obszarze Polski
12.30 – 12.50 Sikorska Magdalena, Karczemska Anna, Jakubowski Tomasz,
Giro Leszek
Diamenty z ureilitów – badania katodoluminescencyjne meteorytów
12.50 – 13.10
Nowak Monika, Muszyński Andrzej, Ewertowski Marek
Praktyczne aspekty wykorzystania wybranych metod ustalania składu
mineralnego w ksenolitach perydotytowych
13.10 – 13.30
Pańczyk Magdalena, Zieliński Grzegorz, Krzemińska Ewa,
Giro Leszek
Mikrosonda elektronowa Cameca SX 100 – nowe urządzenie analityczne w PIGPIB - możliwości i potencjalne zastosowanie w naukach geologicznych
Prowadząca sesję: dr hab. Katarzyna Jarmołowicz – Szulc, prof. nadzw. PIGPIB
14.30 – 14.50
Mikulski Stanisław Z., Bakun-Czubarow Nonna, Deru Xu,
Kusiak Monika A., Kusy Danuta, Zhilin Wang
Przyczynek do znajomości mineralizacji kruszcowej polimetalicznego złoża
Shilu w Chinach
14.50 – 15.10
Chmielewski Andrzej
Zmienność mineralizacji kruszcowej w spągowych utworach cechsztynu na
granicy strefy utlenionej i redukcyjnej w zachodniej części złoża Polkowice
15.10 – 15.30
Kasiński Jacek
Cechy petrograficzne węgla brunatnego jako wskaźnik środowiska sedymentacji
(złoże Turów)
Prowadzący sesję: dr hab. Stanisław Mikulski, prof. nadzw. PIG-PIB
16.00 – 16.20
Jarmołowicz-Szulc Katarzyna, Jankowski Leszek
Analiza geochemiczna i korelacje genetyczne bituminów i skał typu czarnych
łupków w jednostkach tektonicznych Karpat Zewnętrznych w południowowschodniej Polsce i na obszarze przyległym
16.30 – 16.50
Kuberska Marta, Kozłowska Aleksandra
Nowe dane o petrografii skał czerwonego spągowca z zachodniej części
monokliny przedsudeckiej
11 maja 2011
Prowadząca sesję: dr hab. Sikorska-Jaworowska Magdalena, prof. nadzw. PIGPIB
9.30 – 9.50 Kozłowska Aleksandra
Minerały ilaste w piaskowcach karbonu z południowo-wschodniej części basenu
lubelskiego jako wskaźniki paleotemperatur diagenezy
9.50 – 10.10 Brański Paweł
Skład minerałów ilastych w osadach triasu i jury basenu polskiego – zapis
zmian paleoklimatu i paleośrodowiska
10.10 – 10.30
Duczmal-Czernikiewicz Agata
Struktury iłów poznańskich w obserwacjach mikroskopowych jako wskaźnik
poligenezy osadów
Sesja posterowa
Prowadząca sesję: dr Marta Kuberska
10.50 – 11.10
Hałas Stanisław, Dębek Józef, Pacek Adrian
Analiza izotopowa litu w wodach i osadach
11.10 – 11.30
Dyskusja
11.30 – 11.40
Zakończenie konferencji
12.30 Zwiedzanie ekspozycji mineralogiczno – petrograficznej Muzeum
Geologicznego PIG-PIB. Omówienie – dr Elżbieta Jackowicz
POSTERY
Baran Anna, Hałas Stanisław
Badania izotopowe wód mineralnych Iwonicza Zdroju i Lubiatówki
Godyń Katarzyna
Wulkanoklasty dolnokarbońskich formacji skalnych Pomorza Zachodniego
Krzemiński Piotr
Spinele chromowe z zachodniej części masywu Gogołów-Jordanów, SW Polska
Maćkowska Roksana
Diageneza kredy jeziornej i gytii – zarys problematyki
Pękala Agnieszka, Hycnar Elżbieta
Minerały ciężkie w strefie kontaktu mezozoik-neogen w złożu węgla brunatnego
„Bełchatów”
Stupka Oksana, Bondar Roman, Poberezhskyy Andrij
Geochemical pecularities of basalts of the Trostayanets volcanogenic complex
(Ukrainian Carpathians)
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards