PROTOKÓŁ NR 8/2003

advertisement
PROTOKÓŁ NR 4/2012
z posiedzenia Komisji IV ds. Przewodów Doktorskich Wydziału EkonomicznoSocjologicznego w dniu 20 września 2012r., poświęconego publicznej
obronie rozprawy doktorskiej mgr Sylwii ROSZKOWSKIEJ
Temat rozprawy doktorskiej:
„Kapitał ludzki a wzrost gospodarczy. Analiza na podstawie polskich województw
w latach 1995-2008”
Promotor: Prof. zw. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski – Uniwersytet Łódzki
Recenzenci: Dr hab. Marek Bednarski, prof. UW i IPiSS
Dr hab. Witold Kasperkiewicz, prof. nadzw. UŁ
Obecni na posiedzeniu:
1.
Prof. zw. dr hab. Eugeniusz KWIATKOWSKI - Przewodniczący IV Komisji, Promotor
2.
Prof. zw. dr hab. Stanisław RUDOLF
- Z-ca Przewodniczącego
3.
Prof. dr hab. Stefan KRAJEWSKI
- Z-ca Przewodniczącego
4.
Dr hab. Marek BEDNARSKI, prof. UW i IPiSS
- Recenzent
5.
Dr hab. Witold KASPERKIEWICZ, prof. nadzw. UŁ
- Recenzent
6.
Dr hab. Małgorzata BURCHARD-DZIUBIŃSKA, prof. nadzw. UŁ - Członek Komisji
7.
Dr hab. Joanna DZIAŁO, prof. nadzw. UŁ
,,
8.
Dr hab. Janina GODŁÓW-LEGIĘDŹ, prof. nadzw. UŁ
,,
9.
Prof. zw. dr hab. Anna KRAJEWSKA
,,
10.
Prof. zw. dr hab. Walentyna KWIATKOWSKA
,,
11.
Dr hab. Michał MACKIEWICZ, prof. nadzw. UŁ
,,
12.
Prof. dr hab. Włodzimierz PULIŃSKI
,,
13.
Prof. zw. dr hab. Janusz SKODLARSKI
,,
14.
Prof. zw. dr hab. Jan Jacek SZTAUDYNGER
,,
15.
Dr hab. Piotr URBANEK, prof. nadzw. UŁ
,,
16.
Prof. zw. dr hab. Janina WITKOWSKA
,,
Nieobecni na posiedzeniu:
1. Dr hab. Marianna GRETA, prof. nadzw. UŁ
Członek Komisji
2. Prof. zw. dr hab. Elżbieta KRYŃSKA
”
3. Dr hab. Monika MARCINKOWSKA, prof. nazdw. UŁ
”
4. Dr hab. Jolanta MŁODAWSKA, prof. nadzw. UŁ
”
5. Prof. zw. dr hab. Ryszard PIASECKI
”
6. Dr hab. Stanisław SZUKALSKI, prof. nadzw. UŁ
”
7. Prof. zw. dr hab. Zofia WYSOKIŃSKA
”
CZĘŚĆ I - OBRADY JAWNE
Posiedzenie Komisji IV ds. przewodów doktorskich, otworzył Z-ca Przewodniczącego
Komisji – Prof. zw. dr hab. Stanisław Rudolf.
Z-ca Przewodniczącego powitał uczestników posiedzenia i przedstawił: Promotora
rozprawy – prof. zw. dr hab. Eugeniusza Kwiatkowskiego oraz Recenzentów:
dr. hab. Marka Bednarskiego, prof. nadzw. UW oraz dr. hab. Witolda Kasperkiewicza, prof.
UŁ i IPiSS.
Następnie Prof. Stanisław Rudolf zapoznał Komisję i gości z sylwetką Doktorantki
i jej dorobkiem naukowym oraz poprosił, aby Doktorantka przedstawiła główne tezy
rozprawy doktorskiej (autoreferat w załączeniu).
Po wysłuchaniu wypowiedzi mgr Sylwii Roszkowskiej, Przewodniczący udzielił głosu
Recenzentom prosząc o przedstawienie opinii o rozprawie (recenzje w załączeniu) – obie
recenzje są pozytywne.
Kolejny punktem posiedzenia była publiczna dyskusja nad rozprawą.
Pytania sformułowali i udział w dyskusji wzięli:
1. Dr hab. Janina Godłów-Legiędź, prof. nadzw. UŁ
2. Prof. zw. dr hab. Tomasz Tokarski
3. Dr hab. Witold Kasperkiewicz, prof. nadzw. UŁ
4. Prof. zw. dr hab. Stanisław Rudolf
Następnie Prof. zw. dr hab. Stanisław Rudolf zamknął dyskusję i poprosił
Doktorantkę, aby udzieliła odpowiedzi na uwagi Recenzentów oraz odpowiedziała na pytania
zadane w dyskusji.
2
Doktorantka kolejno wyjaśniała swoje stanowisko odnośnie uwag zawartych
w recenzjach: Pana dr. hab. Marka Bednarskiego, prof. nadzw. UW i Pana Dr. hab. Witolda
Kasperkiewicza, prof. nadzw. UŁ, a następnie udzieliła odpowiedzi na pytania postawione w
dyskusji.
I. ODPOWIEDZI NA PYTANIA I UWAGI ZAWARTE W RECENZJACH
Doktorantka podziękowała za obie recenzje.
Następnie mgr Sylwia Roszkowska udzieliła odpowiedzi na uwagi zawarte w recenzji
Pana dr. hab. Marka Bednarskiego, prof. UW i IPiSS.
Odpowiadając na uwagi Prof. M. Bednarskiego, zgadzam się, że brak pogłębionej
analizy kategorii wzrostu gospodarczego jest pewną wadą. Jednak w rozprawie chciałam
przede wszystkim skupić się na kwestiach związanych z kapitałem ludzkim oraz wpływem na
to co powszechnie uważane jest za wzrost gospodarczy. Większość ekonomistów bez
najmniejszej trudności potrafi zdefiniować zjawisko wzrostu, z kolei pojęciem kapitału
ludzkiego występują pewne trudności.
Zgadzam się również z uwagą (zgłoszoną także przez Prof. W. Kasperkiewicza), że
czwarta postawiona przeze mnie hipoteza – „Kapitał ludzki nie jest jedynym czynnikiem
wzrostu gospodarczego. Zakumulowany zasób kapitału rzeczowego w istotny sposób
determinuje wzrost gospodarczy” – w świetle bogatych teorii wzrostu gospodarczego wydaje
się być oczywista. Stawiając taką hipotezę chciałam podkreślić, że akumulacja kapitału
ludzkiego nie jest jedynym czynnikiem wzrostu gospodarczego. O wzroście gospodarczym,
poza kapitałem ludzkim i rzeczowym, decyduje również m.in. kapitał społeczny, poziom
konkurencyjności, infrastruktura społeczno-ekonomiczna czy polityka gospodarcza. Z drugiej
strony bardzo często badacze rzeczywistości gospodarczej formułują, moim zdaniem, zbyt
daleko idące wnioski odnośnie wpływu powyższych kategorii na wzrost. Często jest tak, że
wnioski te płyną z błędnych specyfikacji równań regresji typu Barro (objaśniających zmiany
PKB per capita), w których nie uwzględnia akumulacji kapitału rzeczowego, która ciągle jest
niezbędna dla procesów wzrostu.
Odnosząc się do uwagi Prof. Bednarskiego o braku krytycznego podejścia do
prezentowanych wskaźników (w szczególności tych związanych z edukacją ), zgadzam się że w
badanym okresie nastąpiło upowszechnienie wykształcenia średniego i wyższego, co wpłynęło
na jakość kształcenia. Wydaje mi się jednak, że wybrałam najwłaściwsze wskaźniki związane
ze szkolnictwem dla badanego okresu w podziale na województwa. Uważam, że pominięcie
3
danych związanych ze szkolnictwem w temacie kapitału ludzkiego byłoby dużym
zaniedbaniem, w szczególności gdy w bardzo wielu analizach kapitału ludzkiego jako jego
aproksymantę stosuje się współczynniki skolaryzacji, które w moim przekonaniu są obarczone
większymi wadami.
Zgadzam się, że przestrzenne zróżnicowanie kapitału ludzkiego i jego dynamiki oraz
poziomu rozwoju jest wynikiem specyfiki poszczególnych regionów (z rolnictwem
tradycyjnym, z obszarami po PGR, z danym poziomem zurbanizowania i przynależnością do
poszczególnych zaborów). Rzeczywiście w rozprawie zabrakło refleksji na ten temat.
Województwa bowiem potraktowane zostały przede wszystkim jako jednostki obserwacji, a
wnioski płynące z analiz dotyczą całej gospodarki polskiej.
Odpowiadając na pytanie Prof. Bednarskiego „Co właściwie zostaje w ten sposób
(stosując miarę syntetyczną – przyp. aut.) oszacowane, jaką treść w tym przypadku
ekonomiczną, niesie uzyskana liczba?” muszę stwierdzić, że uzyskana liczba prezentująca w
syntetyczny sposób poziom kapitału ludzkiego, według mojej wiedzy, nie niesie żadnej treści
ekonomicznej. Wykorzystany w rozprawie wskaźnik jest unormowany w przedziale (0, 1) i
informuje o tym jak wyglądał i zmieniał się poziom kapitału ludzkiego na tej skali. Według
mnie zaletą tego wskaźnika jest możliwość kompilacji wielu zmiennych cząstkowych
opisujących dane zjawisko.
W dalszej kolejności Doktorantka udzieliła odpowiedzi na uwagi zawarte w recenzji
Pana dr hab. Witolda Kasperkiewicza, prof. nadzw. UŁ.
Przechodząc do uwag zawartych w recenzji Prof. Kasperkiewicza, pominę te
dotyczące czwartej hipotezy, jak również regionalnego aspektu analizy, ponieważ
odpowiedziałam na nie odnosząc się do recenzji Prof. Bednarskiego.
Odnosząc się do zastrzeżeń Prof. Kasperkiewicza związanych z mierzeniem poziomu
badań i nauki za pomocą liczby zatrudnionych w B+R i nauczycieli akademickich zgadzam
się, że nie są to najlepsze miary tego zjawiska. Problemem są jednak dostępne dane
statystyczne w podziale na 16 województw w latach 1995-2008. Uważam, że lepszym
miernikiem poziomu badań i nauki byłyby miary nawiązujące do liczby patentów czy
skumulowane środki na B+R. Jak już wcześniej wspomniałam dane dotyczące szkolnictwa w
Polsce w analizowanym okresie mają wiele mankamentów, jednak trudno jest od nich uciec w
analizach kapitału ludzkiego. Co więcej w analizach empirycznych przywiązywałam się
zbytnio do liczby nauczycieli akademickich, wspomniane przez Prof. Kasperkiewicza wyjątki
nie pozwoliły dobrze dopasować danych empirycznych do modelu. Z kolei wybór miernika
4
przedsiębiorczości w postaci wskaźnika liczby spółek prawa handlowego na 1000
pracujących wynikał, z jednej strony z dostępności jednorodnych danych (nie było znaczących
zmian w definicji tego wskaźnika) dla analizowanego okresu, z drugiej zaś strony z mojego
przekonania, że zbyt małe podmioty mogą nie odzwierciedlać odpowiednio przedsiębiorczych
zachowań ludzi (w szczególności chodzi o rolników).
Pan Prof. Kasperkiewicz słusznie zauważa, że Warszawa jako metropolia z dużym
potencjałem gospodarczym i naukowym powoduje, że województwo mazowieckie zajmuje
bardzo wysoką pozycję w rankingu województw ze względu na poziom kapitału ludzkiego.
Niestety wyłączenie Warszawy z prowadzonych analiz nie jest możliwe ze względu na brak
odpowiednich danych po powiatach.
Zgadzam się z uwagą, że wnioski dla polityki gospodarczej z przeprowadzonej analizy
wpływu kapitału ludzkiego na wzrost gospodarczy nie są głębokie. W rozprawie chciałam
uniknąć formułowania zbyt daleko idących wniosków, gdyż w moim przekonaniu aby
sformułować wnioski dla polityki gospodarczej i społecznej należy przeprowadzić bardziej
kompleksową analizę określającą cele takiej polityki, instrumenty, zakładane efekty oraz
koszty jej prowadzenia. W pracy wskazałam tylko jakie działania (w jakich kierunkach)
mogłyby, według prowadzonych przeze mnie analiz, prowadzić do wzrostu produktu na
pracującego.
II.
ODPOWIEDZI NA PYTANIA POSTAWIONE PODCZAS PUBLICZNEJ
DYSKUSJI
1. Dlaczego jako miarę przedsiębiorczości przyjęła Pani mgr spółki prawa handlowego?
(dr hab. Janina Godłów-Legiędź, prof. nadzw. UŁ)
Odpowiedź Doktoranta: Odpowiedzi na to pytanie udzieliłam odpowiadając na uwagi
zawarte w recenzji Pana Prof. Kasperkiewicza.
2. Proszę o interpretację wyników zależności wzrostu gospodarczego od liczby ludności z
wykształceniem wyższym i od liczby z wykształceniem średnim. (dr hab. Janina
Godłów-Legiędź, prof. nadzw. UŁ)
Odpowiedź Doktoranta: Oszacowana elastyczność łącznej produktywności czynników
produkcji (miary efektywności gospodarowania) względem odsetka siły roboczej z
wykształceniem wyższym wynosi ok. 0,1-0,2, zaś względem odsetka z wykształceniem wyższym
i średnim wynosi ok. 03-0,5. Interpretacja jest następująca: wzrost odsetka aktywnych
5
zawodowo z wykształceniem wyższym (wyższym i średnim) o 1% przekładał się na wzrost
łącznej produktywności czynników produkcji o ok. 0,1-0,2% (0,3-0,5).
3. Czy wskaźniki kapitału ludzkiego mają tendencję do konwergencji lub dywergencji i
jak to wpływa na przestrzenne zróżnicowanie długookresowych stanów równowagi?
(prof. zw. dr hab. Tomasz Tokarski)
Odpowiedź Doktoranta: W zakresie stosowanych w rozprawie wskaźników nie można
powiedzieć, że wykazują one wszystkie tendencję w zakresie konwergencji czy dywergencji i
nie można stwierdzić jak wpływa to na stany równowagi. Wydaje mi się, że niektóre wskaźniki
– w szczególności te związane z poziomem wykształcenia – mają tendencję do konwergencji,
zaś te związane z miarami przedsiębiorczości oraz badań mają tendencję do dywergencji.
Zatem można oczekiwać, że regiony mają taki sam stan równowagi w zakresie wybranych
mierników cząstkowych kapitału ludzkiego.
4. Jaki jest pogląd Doktorantki na temat kryzysu ekonomii wynikającego z
przyjmowania nierealistycznych założeń w modelach ekonomicznych? (dr. hab. Witold
Kasperkiewicz, prof. nadzw. UŁ)
Odpowiedź Doktoranta: Modele ekonomiczne (zarówno te teoretyczne, jak i empiryczne) są
bardzo wygodnym narzędziem jeśli chodzi o modelowanie procesów makroekonomicznych,
symulacje oraz prognozowanie. W moim przekonaniu część ekonomistów zapomniała, że
wnioski płynące z analiz z wykorzystaniem takich modeli są m.in. wynikiem przyjętych
założeń. Z kolei przyjmowane założenia są często wynikiem subiektywnych przekonań badaczy
rzeczywistości gospodarczej. Uważam, że do prezentowanych wniosków płynących z modeli
trzeba podchodzić z pewną ostrożnością oraz pamiętać o przyjętych w nich założeniach.
5. Czy zmienia się rola kapitału ludzkiego we wzroście gospodarczym i w jakim
kierunku? (prof. zw. dr hab. Stanisław Rudolf)
Odpowiedź Doktoranta: Sądzę, że rola kapitału ludzkiego we wzroście gospodarczym rośnie.
Jedynie gospodarki charakteryzujące się odpowiednimi poziomami kapitału ludzkiego są w
stanie przyjmować innowacyjne rozwiązania oraz technologie. Nie można jednak zapominać
o innych, niezbędnych i ważnych dla wzrostu czynnikach, m.in. kapitale rzeczowym,
infrastrukturze społeczno-ekonomicznej, odpowiednich rozwiązaniach instytucjonalnych czy
kapitale społecznym.
6
CZĘŚĆ II – OBRADY NIEJAWNE
Przewodniczący szerzej zapoznał Komisję z przebiegiem przewodu doktorskiego
mgr Sylwii Roszkowskiej i wynikami egzaminów doktorskich.
Mgr Sylwia Roszkowska jest absolwentką Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego
UŁ, kierunku: Ekonomia oraz Informatyka i Ekonometria. W latach 2005-2010 była
studentką studiów doktoranckich również na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym. Od
2005 roku Doktorantka zatrudniona jest na stanowisku asystenta w Katedrze Makroekonomii
Uniwersytetu Łódzkiego. Od roku 2009 mag Sylwia Roszkowska jest także pracownikiem
Narodowego Banku Polskiego. Przewodniczący Komisji podkreślił wyjątkowo bogatą liczbę
publikacji Doktorantki – mgr Sylwia Roszkowska jest autorką 30 publikacji zarówno w
języku polskim, jak i angielskim. Brała także aktywny udział w wielu konferencjach
naukowych i szkoleniach.
Egzaminy doktorskie zdawała z przedmiotów: ekonomia, socjologia i język angielski,
uzyskując ze wszystkich egzaminów oceny bardzo dobre.
Następnie Prof. Stanisław Rudolf – Z-ca Przewodniczącego Komisji – zwrócił się do
Recenzentów, Promotora i członków Komisji, którzy zgłosili pytania, o ocenę odpowiedzi
udzielonych przez Doktoranta.
Głos zabrał Promotor – Pan Prof. zw. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski. Wyraził on
bardzo dobrą opinię o Doktorantce, wysoko oceniając posiadane przez nią podstawy
metodologiczne pracy badawczej i dydaktycznej oraz umiejętności wykorzystania aparatu
badawczego. Prof. Kwiatkowski również podkreślił duże zaangażowanie Doktorantki w pracy
dydaktycznej i bardzo dobre rezultaty nauczania. Współpracę z mgr Sylwią Roszkowską
ocenił jako bardzo dobrą.
Następnie głos zabrali recenzenci. Pan prof. Marek Bednarski wyraził opinię, że
napisana przez Doktorantką Rozprawa bardzo mu się podobała i zgodził się z Prof.
Kwiatkowskim w kwestii bardzo dobrych podstaw metodologicznych Doktorantki. Zaznaczył
także, że zawarte w jego recenzji uwagi nie miały charakteru zarzutów, a miały jedynie
stanowić pretekst do uwzględnienia pewnych wyjaśnień. Z kolei Pan prof. Witold
Kasperkiewicz ocenił, że praca doktorska mgr Sylwii Roszkowskiej reprezentuje bardzo
wysoki poziom merytoryczny oraz, że doktorantka, mimo swojego młodego wieku, jest
niezwykle dojrzała naukowo.
W dalszej części obrad o głos poproszeni zostali członkowie Komisji, którzy
wcześniej zadawali pytania. Prof. Janina Godłów-Legiędź wysoko oceniła pracę naukową
7
i dydaktyczną Doktorantki, a także zauważyła, że na podkreślenie zasługuje duża świadomość
mgr Sylwii Roszkowskiej w kwestii ograniczeń związanych z modelowaniem i problemów
z interpretacją wykorzystanych wskaźników. Prof. Stanisław Rudolf uznał poziom obrony
jako bardzo wysoki. Wszyscy, którzy zadawali Doktorantce pytania tj. prof. Janina GodłówLegiędź, prof. Tomasz Tokarski, prof. Witold Kasperkiewicz oraz prof. Stanisław Rudolf,
wyrazili bardzo dobrą ocenę dotyczącą odpowiedzi na zadane pytania.
W dalszej części posiedzenia odbyło się tajne głosowanie Komisji dotyczące
odpowiedzi na pytania:
– czy wyrażam zgodę na przyjęcie obrony rozprawy doktorskiej mgr Sylwii
Roszkowskiej (głosowanie 1);
– czy wyrażam zgodę na wprowadzenie do porządku dziennego na najbliższym
posiedzeniu
Rady
Wydziału,
sprawy
nadania
stopnia
doktora
nauk
ekonomicznych (głosowanie 2).
Wynik głosowania przedstawił Przewodniczący Komisji:
Członkowie Komisji biorący udział w posiedzeniu (16 osób) na ogólną liczbę
członków Komisji –23– wszyscy (16 osób) oddali swoje głosy na „TAK” (w obu
głosowaniach).
Na zakończenie obrad niejawnych, Pan prof. Marek Bednarski zgłosił wniosek o zgłoszenie
pracy do Nagrody J.M. Rektora UŁ. Wniosek został poparty przez wszystkich biorących
udział w posiedzeniu Członków Komisji.
CZĘŚĆ III – OBRADY JAWNE
Z-ca Przewodniczącego Komisji IV ds. przewodów doktorskich, prof. zw. dr hab.
Stanisław Rudolf ogłosił werdykt Komisji o przyjęciu rozprawy doktorskiej mgr Sylwii
Roszkowskiej i poinformował, iż na najbliższym posiedzeniu Rady Wydziału EkonomicznoSocjologicznego wystąpi z wnioskiem o nadanie tytułu doktora nauk ekonomicznych.
Następnie głos zabrał Doktorant – podziękował Panu Promotorowi Prof.
Eugeniuszowi Kwiatkowskiemu za pomoc i opiekę naukową w czasie pracy nad
przygotowaniem rozprawy, a także Recenzentom za pozytywne recenzje i cenne uwagi, oraz
Członkom Komisji i wszystkim przybyłym gościom za uczestnictwo w obronie.
8
Z-ca Przewodniczącego, prof. zw. dr hab. Stanisław Rudolf zamknął posiedzenie
Komisji IV ds. przewodów doktorskich.
Protokołowała
Z-ca Przewodniczącego IV Komisji
ds. Przewodów Doktorskich
mgr Katarzyna Piłat
Prof. zw. dr hab. Stanisław Rudolf
9
Download