ORGANIZATOR

advertisement
ORGANIZATOR
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie
Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości
Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie
PATRONAT HONOROWY
Kanclerz Robert Gmaj - Konsorcjum Uczelni FUTURUS
Dr Henryk Borko - Rektor Warszawskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej im. E. Wiszniewskiego
Prof. nzw. dr hab. inż. Bohdan Butkiewicz - Rektor Collegium Varsoviense w Warszawie
Dr Joanna Felczak - Rektor Wyższej Szkoły Biznesu im. bp. Jana Chrapka w Radomiu
Prof. GWSP dr inż. Tadeusz Grabowiecki - Rektor Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości
Dr Leszek Woszczek - Rektor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie
Prof. nzw. dr inż. Kornel Wydro - Rektor Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Warszawie
XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa
pod tytułem
Kompetencje, wiedza, umiejętności. Teoria i praktyka
w rozwoju nauki, społeczeństwa i gospodarki
z okazji
XX – lecia istnienia Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu
w Chrzanowie
7 CZERWIEC 2014 – Chrzanów
KOMITET NAUKOWY
prof. zw. dr hab. Tadeusz Grabiński
prof. zw. dr hab. Bogusława Ślusarczyk
prof. zw. dr hab. Andrzej de Tchorzewski
prof. nzw. dr hab. inż. Bohdan Butkiewicz
prof. GWSP dr inż. Tadeusz Grabowiecki
prof. nadzw. dr hab. Bogdan Kosowski
prof. nadzw. dr hab. Liliana Piasecka
prof. nadzw. dr hab. Ewa Piechurska – Kuciel
prof. nadzw. dr hab. Leszek Sosnowski
prof. nadzw. dr hab. Stanisław Wanat
prof. SBiZ dr Marian Woźniak
prof. nzw. dr inż. Kornel Wydro
doc. dr inż. Adam Tabor
dr Henryk Borko
dr Agnieszka Chabowska
dr Karol Dąbrowski
dr Tomasz Dąbrowski
dr inż. Stanisław Dyrda
dr Joanna Felczak
dr Piotr Janus
dr inż. Anna Kordowicz –Sot
dr Krzysztof Księski
dr Włodzimierz Nowacki
dr Jerzy Słowik
dr Justyna Trepka – Starosta
dr Leszek Woszczek
dr inż. Ireneusz Żuchowski
KOMITET ORGANIZACYJNY
dr Leszek Woszczek - przewodniczący
doc. dr inż. Adam Tabor - wiceprzewodniczący
Agnieszka Pieczonka - sekretarz
Krzysztof Braś - sekretarz
Adrianna Pająk - sekretarz
Paweł Jackiewicz
Barbara Opiała
Agata Pierzchała
Urszula Wilk
Cel i tematyka referatów
Celem konferencji jest umożliwienie - pracownikom uczelni, ośrodków naukowobadawczych, instytucji i przedsiębiorstw - prezentacji wyników analiz dotyczących propozycji
nowych rozwiązań w obszarze nauk społecznych, gospodarki i ekologii.
Organizatorzy oczekują prac z następujących bloków
Blok I – GOSPODARCZY I EKONOMICZNY
* Ekonomia społeczna * Rozwój gospodarczy * Rynek pracy * Finanse * Systemy zarządzania jakością w strategii
rozwoju * Księgowość * Przedsiębiorczość * Ekologia * Energia odnawialna
Blok II – SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNY
* Socjologia wsi i miast * Oświata * Edukacja * Szkolnictwo wyższe * Zasady kreowania kompetencji, wiedzy i
umiejętności * Psychologia życia społecznego * Polityka społeczna * Patologie społeczne * Profilaktyka
opiekuńczo-wychowawcza
Blok III – FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020
* Programy operacyjne. Fundusze strukturalne w Polsce * Zarządzanie projektami
Blok IV – POLITECHNICZNY
* Nowe technologie * Technologie różnych procesów wytwórczych * Wpływ techniki na środowisko
Informacje pozostałe
1. Język konferencji: polski i angielski
2. Komitet naukowy i organizacyjny zastrzega sobie prawo recenzji oraz kwalifikowania referatów do
prezentacji podczas poszczególnych sesji na podstawie przesłanych materiałów
3. Zrecenzowane artykuły zostaną umieszczone na stronie internetowej Uczelni
4. W czasie konferencji uczelnie, zakłady, firmy mogą prezentować swoje osiągnięcia (systemy, programy
komputerowe) w formie wystaw, po wcześniejszym uzgodnieniu z Komitetem organizacyjnym
5. Istnieje możliwość zamieszczenia materiałów informacyjnych i reklamowych w materiałach konferencyjnych
po uzgodnieniu z Komitetem organizacyjnym
6. Koszty przyjazdu na miejsce konferencji pokrywają uczestnicy
Miejsce konferencji
Siedziba Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie
przy ulicy Janiny Woynarowskiej 1
Kalendarz konferencji
do 31.01.2014 termin nadsyłania karty zgłoszenia uczestnictwa
do 30.03.2014
ostateczny termin nadsyłania artykułów wraz ze streszczeniem w języku polskim i angielskim
do 30.05.2014 termin przesłania uczestnikom szczegółowego PROGRAMU KONFERENCJI
do 01.06.2014 termin wniesienia opłaty
07.06.2014 KONFERENCJA
Dane kontaktowe
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, 32-500 Chrzanów, ul. Janiny Woynarowskiej 1
www.wspim.edu.pl, e-mail: [email protected]
tel. (32) 623 24 26, fax (32) 623 38 78
Opłata
Opłata za uczestnictwo w konferencji wraz z publikacją referatu wynosi 220 zł i obejmuje obsługę multimedialną,
publikacje pozytywnie zrecenzowanych artykułów, catering oraz uroczystą kolację.
Opłaty należy wpłacać do dnia 01.06.2014 r. na rachunek bankowy Alior Bank 78 2490 0005 0000 4530 5337
6517 z dopiskiem „Konferencja”.
Download