SPIS TREŚCI Wprowadzenie do problematyki bezpieczeństwa

advertisement
SPIS TREŚCI
Wprowadzenie do problematyki bezpieczeństwa……………………...............................…...5
Część I
1. Dr Krzysztof Cebul,
Uwarunkowania bezpieczeństwa systemu demokratycznego……...................................…....13
2. Nadkom. dr Zbigniew Kazimierz Mikołajczyk,
Charakterystyka systemu bezpieczeństwa państwa polskiego w wymiarze instytucjonalnym
a koncepcja ruchomych przestrzeni….....................................................................................25
3. Dr Maciej Ciesielski,
Instytucjonalne formy działań na rzecz bezpieczeństw
z perspektywy służby kontrwywiadu wojskowego………………............................................35
4. Dr Grzegorz Abgarowicz,
Instytucjonalne Genesis-od założeń Agencji Gotowości cywilnej
do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa……….....………………........................................47
5. Prof. nadzw. dr hab. Jakub Bartoszewski,
Sprawca przemocy - karać czy leczyć?....................................................................................63
6. Kom. mgr Robert Nowakowski,
Działania podejmowane przez KMP w Płocku
na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym..…………..........................…………75
7. Dr Alicja Kłos,
Wpływ zagrożeń społecznych na poziom bezpieczeństwa społecznego…...............................85
8. Prof nadz.dr hab. Jakub Bartoszewski,
Antropocentryzm Abbagnanowskiej filozofii możliwości źródłem
bezpieczeństwa jednostki i społeczeństwa……….....................................……..................…99
9. Dr Katarzyna Tomaszewska,
Bezpieczeństwo zdrowotne seniorów - przeciwdziałanie upadkom,
częstej przyczynie niepełnosprawności osób w starszym wieku……................................…107
10. Dr Alicja Kłos,
Spółdzielnie socjalne jako koncepcja bezpieczeństwa socjalnego
dla osób bezrobotnych – studium przypadku……………………….................……………121
11. Asp. szt. Krzysztof Piasek,
Działalność profilaktyczna policji w środowisku lokalnym...................................................133
Część II
1. Dr Anna Strumińska Doktór,
Rola szkoły w upowszechnianiu znaczenia Obrony Cywilnej w Polsce……......……..……147
2. Prof. nadzw.dr hab. Ilona Żeber-Dzikowska,
Bezpieczeństwo w edukacji lokalnej, europejskiej i globalnej
– od refleksji działania…………………………...........................................................……157
3. Dr Elżbieta Buchcic,
Czynniki wpływające na poczucie bezpieczeństwa w polskiej szkole....................................171
4. Prof. nadzw.dr hab.Ilona Żeber-Dzikowska,
Bezpieczeństwo w wymiarze społecznym oraz pedagogicznym
w polityce edukacyjnej państwa…………………….........................................……………181
5. Podinsp. Katarzyna Lorens,
Problematyka przestępczości i zjawisk patologicznych wśród nieletnich…….……………199
6. Mgr Monika Wolińska,
Wpływ występowania patologii społecznych na poziom bezpieczeństwa społecznego….…207
7. Insp. mgr Jolanta Głowacka,
Straż Miejska istotnym elementem poczucia bezpieczeństwa
publicznego na przykładzie miasta Płocka…............................................…………………217
Download