Datowanie minerałów i skał

advertisement
Program IX Ogólnopolskiej Sesji Naukowej
„Datowanie minerałów i skał”
Gdańsk 23-24 października 2006
23.10.2006 – PONIEDZIAŁEK
15.00 – 15.20
Otwarcie konferencji
15.20 – 17.45
SESJA REFERATOWA
15.20 – 15.30
Stanisław Fedorowicz
Datowanie luminescencyjne – podstawy, historia badań, zastosowanie, ograniczenia
15.30 – 15.45
Jarosław Kusiak
Metoda datowania termoluminescencyjnego w ośrodku lubelskim
15.45 – 16.00
Stanisław Fedorowicz
Metodyczne aspekty luminescencyjnego oznaczania wieku osadów
neoplejstoceńskich
16.00 – 16.15
Algirdas Gaigalas,
Stanisław Fedorowicz
Dosimetric age (TL, OSL) of aquatic sandy sediments of Middle–Upper Pleistocene
in Lithuania
16.15 – 16.45
Przerwa na kawę
16.45 – 17.00
Wojciech Stankowski
Kratery impaktowe w świetle datowań luminescencyjnych
17.00 – 17.15
Radosław Dobrowolski,
Stanisław Fedorowicz
Peryglacjalna transformacja paleokrasu lubelsko-wołyńskiego w świetle oznaczeń
termoluminescencyjnych
17.15 – 17.30
Leopold Dolecki,
Jarosław Kusiak
Rola datowań TL w konstrukcjach regionalnego schematu stratygraficznego
plejstocenu na Lubelszczyźnie
17.30 – 17.45
Maria Łanczont, Jarosław
Kusiak, Andrzej Bogucki
Najstarsze lessy na Wschodnim Podkarpaciu i na Podolu (Ukraina), próby datowania
metodą TL
17.45 – 18.10
19.30 –
DYSKUSJA
Spotkanie towarzyskie (Restauracja PIWNICA ŚW. JERZEGO, Targ Węglowy 27, obok Złotej Bramy)
24.10.2006 – WTOREK
09.00 – 10.00
SESJA REFERATOWA
09.00 – 09.15
Józef Dąbek, Hałas Stanisław
Fizyczne podstawy metody renowo-osmowej
09.15 – 09.30
Stanisław Hałas
Low-blanc crucible for argon extraction from minerals in temperatures up to 1500ºC
09.30 – 09.45
Krzysztof Turniak, Stanisław
Hałas, Artur Wójtowicz
New K-Ar cooling ages of granitoids from Strzegom-Sobótka Massif (SW Poland)
09.45 – 10.00
Zbigniew Paul, Stanisław Hałas,
Artur Wójtowicz
Nowe dane o produktach pouderzeniowych w warstwach radiolariowych (Karpaty
Zewnętrzne) i poszukiwaniu krateru odpowiedzialnego za ich powstanie
10.00 – 10.30
Przerwa na kawę
10.30 – 11.00
SESJA POSTEROWA
Anna Lewandowska, Michał
Banaś, Karolina Zygoń
Wiek K-Ar fenokryształów amfiboli z dajki andezytowej z Dubia koło Krakowa
Dorota Bakowska, Michał Banaś
Wybrane zagadnienia z metodyki datowania minerałów metodą K-Ar
Dariusz Botor, Istvan Dunkl,
Marta Rauch–Włodarska, Hilmar
von Eynatten
Apatite fission track dating in bentonites from the outer Carpathians
11.00 – 12.00
SESJA REFERATOWA
11.00 – 11.15
Aleksander Protas, Stanisław
Hałas, Artur Wójtowicz
11.15 – 11.30
Robert Bachliński
11.30 – 11.45
Jerzy Czerny
11.45 – 12.00
Ewa Krzemińska, Janina
Wiszniewska, Ian S. Williams
Datowanie (K/Ar) illitu w utworach czerwonego spągowca na Niżu Polskim
Datowanie monacytów pochodzących z gnejsów karkonosko-kowarskich (Sudety
Zachodnie)
Problemy datowania zmetamorfizowanych skał psefitowych na przykładzie
metakonglomeratów formacji Slyngfiellet na Spitsbergenie
Zastosowanie analiz U-Pb SHRIMP detrytycznych cyrkonów ze skał
metamorficznych do udokumentowania swekofeńskiego basenu sedymentacyjnego o
podłożu krystalicznym NE Polski
12.00 – 12.30
DYSKUSJA
12.30 – 13.00
PODSUMOWANIE KONFERENCJI
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards