Czlowiek w spoleczenstwie sredniowiecznym

advertisement
Spis treści
Aleksander Gieysztor
Homo mediaevalis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
WSPÓLNOTY BARBARZYŃSKIE I PAŃSTWO ŚREDNIOWIECZNE
Karol Modzelewski
Człowiek istnieje w kolektywie. Jednostka w kręgu wspólnoty
krewniaczej, sąsiedzkiej i plemiennej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Jacek Banaszkiewicz,
Wątek „ujarzmienia kobiet” jako składnik tradycji o narodzinach
społeczności cywilizowanej. Przekazy „słowiańskie” wcześniejszego
średniowiecza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Lech Leciejewicz
Wyznacznik pozycji społecznej w rytuale pogrzebowym
wcześniejszego średniowiecza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Roman Michałowski
Otto III w obliczu ideowego wyzwania: monarcha jako wizerunek
Chrystusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
CZŁOWIEK WOBEC ŚWIATA I BOGA
Gerard Labuda
Spuścizna ideowa martyrium św. Wojciecha w perspektywie dziejów
Polski średniowiecznej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Jerzy Kłoczowski
Człowiek w społecznościach religijnych średniowiecza . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Teresa Dunin–Wąsowicz
Wzór świętego w Polsce wczesnośredniowiecznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Jerzy Wyrozumski
Kościół i społeczeństwo polskie w świetle bulli papieża Innocentego III . . . . . 109
Stanisław Bylina
Jednostka i zbiorowość w pobożności ludowej Europy
środkowowschodniej w późnym średniowieczu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
468
Spis treści
RELACJE SPOŁECZNE RZECZYWISTE I IDEALNE
Henryk Samsonowicz
Wieki XIV–XV: społeczeństwo postulowane, społeczeństwo rzeczywiste . . . . . 135
Marta Młynarska–Kaletynowa
Ludzie w materiałach procesowych klasztoru premonstratensów
na Ołbinie we Wrocławiu w 2 połowie XIII i w XIV wieku. . . . . . . . . . . . . . . 139
Stanisław Suchodolski
Zasoby pieniężne „szarego człowieka” w Polsce wczesnośredniowiecznej . . . . 151
Jan Tyszkiewicz
Środowisko życia człowieka w Polsce średniowiecznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Michał Tymowski
Jak w XV wieku europejscy odkrywcy porozumiewali się z Afrykanami? . . . . . 177
TWÓRCA I JEGO DZIEŁO WOBEC SPOŁECZEŃSTWA
Przemysław Mrozowski
Przesłanie symboliczne portretu w kulturze Polski średniowiecznej . . . . . . . . . 197
Piotr Skubiszewski
Obraz człowieka na nagrobku Kallimacha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
Jerzy Strzelczyk
Guibert z Nogent, czyli rodzinno–społeczne uwarunkowania zaburzeń
osobowości człowieka średniowiecznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
Marian Dygo
Relacje społeczne w świetle poezji niemieckiej XIII wieku
(Walter von der Vogelweide i Freidank) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
Edward Potkowski
Pisarz i jego dzieło w średniowiecznym społeczeństwie . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
WIĘŹ Z PRZODKAMI I WSPÓŁCZESNYMI
Kazimierz Jasiński
Kielich płocki z pateną — dar księcia mazowieckiego Konrada I . . . . . . . . . . 283
Janusz Bieniak
Elita kujawska w średniowieczu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
Elżbieta Dąbrowska
Paszport do niebios — z dziejów mentalności w średniowiecznej
Europie łacińskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315
Spis treści
469
Stefan K. Kuczyński
Człowiek wobec świata herbów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
Andrzej Poppe
Nie mieczem a piórem: Świętosław Igorewicz i Leon Diakon . . . . . . . . . . . . . 341
Tadeusz Wasilewski
Początkowe dzieje dynastii Giedymina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
CZŁOWIEK WOBEC DZIEJÓW I WŁADZY
Stanisław Trawkowski
Monarcha wobec ludu w świetle Kroniki mistrza Wincentego . . . . . . . . . . . . . 365
Ewa Suchodolska
Wizerunki książąt mazowieckich w tzw. Kodeksie Świętosławów . . . . . . . . . . . 379
Sławomir Gawlas
Człowiek uwikłany w wielkie procesy — przykład Muskaty . . . . . . . . . . . . . . 391
Hieronim Grala
Człowiek wobec władzy na Rusi Moskiewskiej (XIV–XVI w.) . . . . . . . . . . . . . 403
Maria Koczerska
Łaska królewska, czyli kontakty władcy z poddanymi w Polsce
późnośredniowiecznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437
Ryszard Kiersnowski
Podsumowanie obrad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453
Spis skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards