PYTANIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO

advertisement
PYTANIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO
NA KIERUNKU ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Główne typy gleb w Polsce i znaczenie gleb w kształtowaniu szaty roślinnej w
warunkach zbliżonych do naturalnych.
Różnice między roślinami nagozalążkowymi a okrytozalążkowymi.
Typy rozgałęzień pędów i ich wpływ na pokrój roślin.
Przydatność odmian karłowych drzew i krzewów dla terenów zieleni.
Możliwości i warunki ochrony gatunkowej drzew i krzewów ex situ w
architekturze krajobrazu.
Trawy, pnącza i rośliny okrywowe w krajobrazie i sztuce ogrodowej.
Zasady tworzenie i funkcja arboretów.
Historia i cele introdukcji roślin drzewiastych. Celowość i sens oraz
przeciwwskazania stosowania egzotów.
Dendrologia a tożsamość kulturowa.
Drzewo pomnikowe – idea, znaczenie, cele i sposoby ochrony.
Warunki naturalnego występowania roślin ozdobnych jako podstawa ich
zastosowania w terenach zieleni (na wybranym przykładzie).
Rośliny kwietnikowe i kwietniki.
Byliny i ich stosowanie w terenach zieleni.
Ozdobne rośliny drzewiaste stosowane w ogrodach w pojemnikach.
Krajobraz jako kilkuwymiarowy system przyrodniczy - różnice pomiędzy
strukturą pionową, horyzontalną i piętrową.
Zalety i wady stosowania różnych pól podstawowych w badaniach
krajobrazowych i gromadzeniu wiedzy o krajobrazie.
Cyfrowy Model Rzeźby Terenu (CMRT) i jego rola w analizach
morfometrycznych.
Procesy endo- i egzogeniczne oraz ich znaczenie w kształtowaniu i ochronie
krajobrazu.
Elementy tzw. hazardu przyrodniczego – prognoza i sposoby przeciwdziałania.
Sukcesja ekologiczna i prawa nią rządzące.
Ekosystem - struktura, energia i materia.
Czynniki klimatyczne i glebowe, które należy sprawdzić zanim rozpocznie się
projektowanie zieleni.
Czynniki stresowe, na jakie narażone są rośliny w aglomeracjach miejskich i ich
wpływ na procesy życiowe roślin.
Mapy tematyczne dotyczące środowiska geograficznego (zakres, treści, skale,
metody prezentacji).
Topograficzne zdjęcie terenu (instrumenty, metody, dokładność).
Montaż stereogramu – jak uzyskać trójwymiarowy model terenu (warunki, opis
montażu).
Teledetekcyjny model pozyskiwania informacji o środowisku (krajobrazie).
Przetwarzanie cyfrowych, multispektralnych obrazów satelitarnych.
Integracja teledetekcji z Systemami Informacji Geograficznej.
Percepcja krajobrazu – definicja, metody badań.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
Cechy odrębności naturalnej i kulturowej krajobrazu i ich rola w procesie
integracji społeczności lokalnych.
Idea partycypacji w architekturze krajobrazu i metody komunikacji społecznej
stosowane dla jej realizacji.
Metody badań społecznych stosowane dla potrzeb architektury krajobrazu.
Rola władz publicznych, inwestorów i społeczeństwa w ochronie i kształtowaniu
krajobrazu.
Najczęściej występujące przyczyny konfliktów wokół ochrony i kształtowania
krajobrazu oraz sposoby ich rozwiązywania.
Czynniki wpływające na wartość nieruchomości.
Wykorzystania mechanizmów ekonomicznych w celu ochrony wartości
środowiskowych i kulturowych, w tym krajobrazu.
Historyczna typologia krajobrazów z charakterystyką wskazanej epoki.
Dziedzictwo kultur starożytnych, ze szczególnym uwzględnieniem Grecji i
Rzymu oraz ich wpływ na chrześcijańską Europę.
Główne epoki (style kompozycyjne) w europejskiej sztuce ogrodowej, ich ogólna
charakterystyka (od starożytności do końca XIX w.).
Castrum Romanum a urbanistyka średniowiecznej Europy.
Genius loci w europejskiej sztuce ogrodowej.
Urbanistyka renesansu i baroku w Europie. Założenia ideowe i kompozycyjne.
Wybrane przykłady.
Nurty geometryczne i swobodne w sztuce ogrodowej (w przekrojach
historycznych).
Główne style architektoniczne w Polsce od X do końca XIX wieku.
Dziedzictwo kulturowe (głównie architektoniczne) Krakowa.
Architektura krajobrazu w XX wieku (ewolucja zawodu, ważniejsze style,
kierunki, twórcy, dzieła, architektura a krajobraz, idee urbanistyczne a krajobraz,
systemy zieleni miejskiej).
Pojęcia z zakresu kompozycji krajobrazu: punkt, linia, płaszczyzna, granica,
brama.
Wnętrza, zespoły i sekwencje wnętrz w kompozycji krajobrazu; pojęcia, elementy,
typy, rodzaje.
Pojęcia: panorama, widok, motyw, plany widoków.
Mała architektura w różnych strefach miasta.
Elementy i zasady kompozycji krajobrazowej (struktura i cechy brył, formy
spoiste i swobodne, silne i słabe, relacje między bryłami, dominanta,
subdominanta, akcent, osie...).
Kryteria wyodrębniania krajobrazu naturalnego i kulturowego. Przyrodnicze i
kulturowe podstawy projektowania.
Kryteria postępowania przy projektowaniu obiektów i zespołów w krajobrazie
otwartym (zasady: mimetyzmu, rozbieżności strefowej i sekwencji słojowej...).
Metody holistyczne w kompozycji i planowaniu krajobrazu: GEM, ABC,
LANDEP, AWK, JARK-WAK, MENTS. Zasób, waloryzacja, wytyczne, projekt w
kompozycji wnętrz.
Specyfika działań zawodowych architekta krajobrazu. Stowarzyszenia i izby
zawodowe.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
Współpraca architekta krajobrazu z najważniejszymi partnerami procesu
projektowego. Dokumentacja projektowa (koncepcyjna, techniczna, branżowa,
kosztorys) i procedury jej zatwierdzania.
Geneza i ewolucja planowania przestrzennego w Europie, Stanach
Zjednoczonych i Polsce.
System planowania przestrzennego w Polsce.
Czynniki kompozycji w planowania przestrzennym.
Studia poprzedzające opracowanie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Sporządzanie planu. Procedury uchwalania i funkcjonowanie
planu oraz postępowanie w przypadkach braku planu.
Równowaga osadniczo – rolna i jej znaczenie dla krajobrazu.
Rolnictwo ekologiczne i uprzemysłowione a krajobraz.
Relacja człowiek – przyroda w rozwoju historycznym. Wspólne obszary działań
ochrony środowiska, przyrody, dziedzictwa kulturowego i krajobrazu.
Idea zrównoważonego rozwoju i ochrony bioróżnorodności.
Podać kategorie ochrony obszarowej wg listy IUCN i według polskich przepisów
prawnych.
Ochrona krajobrazu w planach ochrony parków narodowych, krajobrazowych i
rezerwatów przyrody. Struktura planu ochrony.
Podstawowe konwencje międzynarodowe w zakresie ochrony przyrody (m.in.
bazylejska, bońska, gdańska, genewska, helsińska, ramsarska...)
Ekologiczna Sieć NATURA 2000 i Dyrektywa Siedliskowa – cele i realizacja w
Unii Europejskiej i w Polsce.
Krajobraz zabytkowy i formy jego ochrony w ustawach i prawie lokalnym. Cele,
metody, zakres konserwacji krajobrazu.
Zabytek - geneza i rozwój pojęcia. Współczesne poglądy i kodyfikacja ochrony
zabytków (międzynarodowe akty prawne - karty i konwencje).
Krajobraz jako przejaw dziedzictwa kulturowego i jako czynnik scalający
społeczność europejską. Europejska Konwencja Krajobrazu.
Model postępowania studialnego i projektowego w rewaloryzacji ogrodów
zabytkowych.
Metody zabudowy techniczno – biologicznej stosowane w parkach, ogrodach i
krajobrazie otwartym.
Historia i rozwój oraz funkcje lasów komunalnych.
Mechanizmy ochronne funkcjonujące w drewnie pnia.
Elementy siedliska przyrodniczego i ich przydatność w projektowaniu
architektoniczno-krajobrazowym (dobory siedliskowe).
Grupy organizmów zasługujące na uwzględnienie przy podejmowaniu działań
renaturyzacyjnych.
Idea ciągu ekologicznego – cel, forma.
Zadania architekta krajobrazu w dziele tworzenia ekosystemu miejskiego.
Cele i zasady remediacji i detoksykacji gleb.
Przykłady biowskaźników przydatnych w działaniach rekultywacyjnych.
Zasady i możliwości fitomelioracji w rekultywacji krajobrazu.
Kryteria
podejmowania
decyzji
o
kierunku
zagospodarowania
porekultywacyjnego.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
Dzieła inżynierii cywilnej i wojskowej w krajobrazie. Historia, ochrona,
rewitalizacja i kształtowanie.
Matematyczne odwzorowania obiektów graficznych. Podstawowe elementy
geometrii analitycznej i interpretacje graficzne działań rachunku wektorowego.
Ograniczenia krzywych 2-giego i 3-ciego stopnia. Graficzna interpretacja
pochodnej funkcji i całki podwójnej i potrójnej.
Dwuwymiarowy rysunek cyfrowy jako baza danych o projekcie (organizacja
rysunku w oparciu o warstwy, bloki, atrybuty, style tekstowe i wymiarowe,
formaty wydruku). Model trójwymiarowy i jego środowisko (układy
współrzędnych i rzutowania w doborze widoków, rodzaje reprezentacji obiektów
trójwymiarowych w programie AutoCAD).
Algorytmy renderingu komputerowego w podstawowych programach CAD (flat
shade, algorytm Gouraud’a, maping shade, algorytm śledzenia promienia).
Atrybuty definiujące materiały w komputerowej wizualizacji modeli
przestrzennych.
Materiały budowlane stosowane w architekturze krajobrazu.
Geowłókniny i biowłókniny – różnice budowy i zasady stosowania.
Projekt zagospodarowania terenu (elementy nadziemne i infrastruktura oraz
relacje między nimi w świetle obowiązujących przepisów i sztuki budowlanej).
Czynniki wpływające na wybór systemu budowlanego: posadowienie (kategoria
geotechniczna), konstrukcja nośna, izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna.
Zasady projektowania stropodachów zielonych i z nawierzchniami użytkowymi:
typy konstrukcyjne, dylatacje i otwory, sposoby odwodnienia.
Zasady projektowania: a/ nawierzchni utwardzonych i nieutwardzonych,
b/elementów rozgraniczających tereny o różnych funkcjach, c/ schodów.
Systematyka elementów konstrukcyjnych z wyodrębnieniem liniowych,
powierzchniowych, prostych i zakrzywionych.
Podstawowe zasady obliczeń statycznych (statyka budowli, podstawowe zasady
określania wymiarów elementów konstrukcyjnych).
Klasyfikacja funkcjonalna i techniczna dróg, ulic i ścieżek rowerowych i pieszych
oraz zasady ich projektowania (trasa, niweleta, przekroje typowe, infrastruktura).
Budowle hydrotechniczne i systemy stosowane do: a/ ochrony powierzchni
przed erozją, b/ umacniania koryt cieków wodnych, c/retencjonowania wody w
zlewni rzecznej.
Zadania architektów krajobrazu w planowaniu i projektowaniu budowli i
urządzeń służących poprawie stanu środowiska i zagospodarowaniu terenu
zniszczonego przez przemysł.
Mechanizacja prac przy kształtowaniu i pielęgnowaniu krajobrazu – zasady
organizacji i bezpieczeństwa pracy (maszyny do uprawy i doprawiania gleby...).
Download