Program praktyki zawodowej dla zawodu: TECHNIK

advertisement
Program praktyki zawodowej dla zawodu:
TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
Klasa III
I. Cele praktyki zawodowej
Praktyka ma na celu doskonalenie umiejętności praktycznych niezbędnych w zawodzie technik architektury
krajobrazu.
Wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć:
 wykonywać prace związane z urządzaniem i pielęgnacją terenów zieleni i zadrzewień
 wykonywać prace związane z urządzaniem i konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu
 obsługiwać maszyny, urządzenia i pojazdy stosowane w pielęgnacji terenów zieleni i zadrzewień
II. Zakres przedmiotowy praktyki zawodowej
1. Organizacja pracy w przedsiębiorstwie
Zapoznanie się ze strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony
przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Stosowanie podręcznego sprzętu, środków gaśniczych i odzieży ochronnej.
Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia. Przestrzeganie przepisów, regulaminów i zasad
obowiązujących pracowników przedsiębiorstwa. Stosowanie zasad współpracy w zespole.
2. Urządzanie i pielęgnacja obiektów architektury krajobrazu
Rozpoznawanie konstrukcji obiektów budowlanych. Dobieranie materiałów, sprzętu i narzędzi do pracy związanych
z budową obiektów architektury krajobrazu. Wykonywanie elementów obiektów architektury krajobrazu. Sadzenie
drzew i krzewów. Zakładanie trawników, kwietników sezonowych i trwałych. Pielęgnacja trawników (koszenie,
nawożenie, odchwaszczanie, itp.). Pielęgnacja kwietników (sadzenie, dosadzanie, nawożenie, nawodnianie itp.).
Pielęgnacja zadrzewień (cięcie, usuwanie odrostów, formowanie). Pielęgnacja żywopłotów (nawożenie,
odchwaszczanie, cięcie ręczne i mechaniczne). Stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony
przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
3. Produkcja roślin ozdobnych.
Produkcja roślin (wysiew nasion, pielęgnacja siewek, sadzenie siewek i ukorzenionych sadzonek roślin). Przesadzanie
roślin. Przygotowanie roślin do wysadzenia na miejsca stałe.
Wykonywanie bieżących prac pielęgnacyjnych przy produkcji roślin ozdobnych. Pielęgnacja roślin w szkółce.
Przesadzanie roślin doniczkowych. Stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej
i ochrony środowiska.
4. Obsługa maszyn, pojazdów i urządzeń.
Obsługa i konserwacja sprzętu, maszyn i urządzeń stosowanych w pielęgnacji terenów zieleni i zadrzewień. Obsługa
i konserwacja urządzeń stosowanych w pomieszczeniach produkcyjnych. Obsługa maszyn i środków transportu
wewnętrznego. Stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony
środowiska.
III. Miejsca, w których mogą odbywać się praktyki :
 przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnowania obiektów
architektury krajobrazu
 gospodarstwa szkółkarskie drzew i krzewów ozdobnych
IV. Czas trwania praktyki zawodowej:
Wymiar tygodniowy: 5 tygodni
Wymiar dobowy: nie dłużej niż 8 godzin dziennie
V. Realizacja praktyki i potwierdzenie jej odbycia:
1. Praktyka odbywa się na podstawie umowy o praktykę zawodową.
2. W czasie praktyki uczeń ma obowiązek prowadzić dzienniki praktyki, w których powinien zapisywać informacje
dotyczące stanowiska pracy praktykanta, zakresu wykonywanych czynności, godzin praktyk oraz własne wnioski.
Zapisy dokonywane w dzienniku praktyki powinny być sprawdzone i potwierdzone podpisem i imienną pieczątką
osoby pieczątką osoby odpowiedzialnej za realizację programu praktyki lub pracownika, który nadzorował w
danym dniu pracę ucznia.
3. Organizujące przedsiębiorstwo wystawia uczniowi zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyki wraz z opinią
i uzyskaną oceną.
Download