Administracja ochrony przyrody Organy administracji ochrony

advertisement
Administracja ochrony przyrody Organy administracji ochrony przyrody: minister właściwy do
spraw środowiska (przy pomocy Głównego Konserwatora Przyrody i Państwowej Rady Ochrony
Przyrody) Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska Sejmik województwa Regionalny dyrektor
ochrony środowiska starosta wójt a także (choć nie wymienione wprost w ustawie): Rada Ministrów
dyrektor parku narodowego Organy doradcze: Państwowa Rada Ochrony Przyrody (powołuje i
odwołuje minister) Ocenia realizacje ustawy o ochronie przyrody Opiniuje strategie, plany i
programy dotyczące ochrony przyrody, a także aktów prawnych Ocenia realizację krajowej strategii
ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej Opiniowanie projektów aktów
prawnych dotyczących ochrony przyrody Przedstawianie wniosków i opinii w sprawach ochrony
przyrody Popularyzowanie ochrony przyrody (art. 96 u.o.p.) regionalna rada ochrony przyrody,
działająca przy regionalnym dyrektorze ochrony środowiska rada naukowa parku narodowego
(powoływana i odwoływana przez ministra) rada parku krajobrazowego (powoływana i odwoływana
przez zarząd województwa) Do obowiązków organów administracji w zakresie ochrony przyrody
należy także inicjowanie i wspieranie badań naukowych, przede wszystkim w zakresie: Ochrony
siedlisk przyrodniczych ( w tym roślin i zwierząt objętych ochroną gatunkową) Ochrony zwierząt
prowadzących węowny tryb życia oraz siedlisk położonych na trasach węówek (łącznie z miejscami
zimowania lub gniazdowania) Ustalania zmienności liczebności populacji gatunków roślin i
zwierząt Opracowania i doskonalenia sposobów zapobiegania szkodom powodowanym przez
zwierzęta objęte ochroną gatunkową Opracowania i doskonalenia sposobów zapobiegania
przypadkowemu chwytaniu lub zabijaniu zwierząt objętych ochroną gatunkową, określania wpływu
niekorzystnych skutków zanieczyszczania chemicznego na liczebność populacji roślin i zwierząt
objętych ochroną gatunkową Podejmowania działań w celu ratowania gatunków roślin, zwierząt i
grzybów objętych ochroną gatunkową i zagrożonych wyginięciem, w tym przez przenoszenie tych
gatunków do innych miejsc, eliminacje przyczyn ich zagrożenia, podejmowanie ochrony ex situ
oraz tworzenie warunków do ich rozmnażania (art.56 - 60 u.o.p.) Rejestry form ochrony przyrody:
Centralny rejestr form ochrony przyrody (z wyjątkiem ochrony gatunkowej) prowadzi go Generalny
Dyrektor Ochrony Środowiska rejestr prowadzony przez regionalnego dyrektora ochrony
środowiska obejmuje:
(…)
… przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska obejmuje:
rezerwaty przyrody
parki krajobrazowe
obszary chronionego krajobrazu
pomniki przyrody
stanowiska dokumentacyjne
użytki ekologiczne
zespoły przyrodniczo-krajobrazowe
W rejestrach ujawnia się:
Datę utworzenia (ustanowienia) danej formy ochrony przyrody, nazwę i określenie jej rodzaju
Określenia położenia
Określenie powierzchni
Opis formy ochrony
Oznaczenie…
… ekologicznych umieszcza się tablice informujące o istnieniu danej formy przyrody
analogicznie dla obszarów chronionego krajobrazu, obszarów Natura 2000 oraz zespołów
przyrodniczo-krajobrazowych
…
… ochronnych.
Ochrona krajobrazu - polega na zachowaniu cech charakterystycznych krajobrazu
instrumenty:
parki narodowe
rezerwaty przyrody
zagospodarowanie przestrzenne
formy ochrony obszarowej (park krajobrazowy, obszar chronionego krajobrazu)
Prawne formy ochrony przyrody:
obszarowa
parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary
Natura 2000
wiążąca…
Download