Wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący opłat za czynności

advertisement
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący opłat za czynności
związane z prowadzeniem Zasobu
25 czerwca 2013 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich
dotyczący opłat za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego.
Trybunał Konstytucyjny, po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora
Generalnego, na rozprawie w dniu 25 czerwca 2013 r., wniosku Rzecznika Praw
Obywatelskich o zbadanie zgodności: art. 40 ust. 5 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) z art. 92 ust. 1 w
związku z art. 217 Konstytucji, orzekł, że:
I) Art. 40 ust. 5 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) jest niezgodny z art. 92 ust. 1 i art. 217 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej.
II) Przepis wymieniony w części I traci moc obowiązującą z upływem 12 (dwunastu) miesięcy
od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.
Kwestionowany przepis zawiera upoważnienie ustawowe do wydania przez ministra
właściwego do spraw administracji publicznej, w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw rozwoju wsi, rozporządzenia, którego przedmiotem jest ustalenie wysokości opłaty za
czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
oraz uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Ponadto - za
czynności związane z prowadzeniem krajowego systemu informacji o terenie, jak również za
usługi o charakterze geodezyjno-kartograficznym świadczone przez podmioty
publicznoprawne.
Zdaniem wnioskodawcy kwestionowany przepis wadliwie formułuje wytyczne ustawowe przez
co jest niezgodny z art. 92 ust. 1 w związku z art. 217 konstytucji. Upoważnienie ustawowe
powinno określać organ właściwy do wydania rozporządzenia, zakres spraw przekazanych do
uregulowania w rozporządzeniu oraz wytyczne dotyczące treści aktu. Szczegółowe wytyczne
mają za zadanie zapewnić ścisły związek rozporządzenia wykonawczego z ustawą.
Upoważnienie zawarte w kwestionowanym przepisie spełnia tylko dwa pierwsze warunki.
W kwestionowanym przepisie brakuje unormowań przyjętych w akcie wykonawczym,
zwłaszcza tych, które wyznaczają kierunek regulacji i przesądzają najważniejsze kwestie, jak
określenie wysokości opłaty, a więc materii zastrzeżonej - w świetle art. 217 konstytucji - do
regulacji ustawowej, co jest niezgodne z konstytucją - podkreśla wnioskodawca. Opłaty, o
których mowa w art. 40 ust. 5 pkt 1 lit. b prawa geodezyjnego i kartograficznego, będące
należnością publicznoprawną, powinny nie tylko zostać nałożone ustawą, lecz także ustawa
powinna szczegółowo określać zasady ich kalkulacji, zwłaszcza w sytuacji, gdy ustalenie
konkretnej opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne następuje zawsze w formie decyzji
administracyjnej.
Rozprawie przewodniczyła sędzia TK Małgorzata Pyziak-Szafnicka, sprawozdawcą był
sędzia TK Stanisław Rymar.
Źródło: trybunal.gov.pl
Download