pytania egzaminacyjne, I NSP

advertisement
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
Geneza państwa. Pojęcie i funkcje państwa
Miejsce prawa konstytucyjnego w systemie prawa
Pojęcie ustroju państwa
Pojęcie zasad ustroju politycznego państwa
Zasady naczelne ustroju RP
Zasada demokratycznego państwa prawa (aspekt materialny i formalny)
Zasady wynikające z pojęcia demokratycznego państwa prawnego w świetle
orzecznictwa TK
Zasada praworządności (legalizmu)
Zasada republikańskiej formy państwa
Zasada zwierzchnictwa narodu. Pojęcie i cechy władzy suwerennej
Suwerenność państwa narodowego a proces integracji europejskiej
Formy realizacji zwierzchnictwa narodu
Pojęcie i koncepcje dobra wspólnego
Zasada pomocniczości w Konstytucji RP
Zasada społecznej gospodarki rynkowej w świetle Konstytucji RP
Zasada swobody działalności gospodarczej
Zasada ochrony własności i prawa dziedziczenia
Zasada hierarchicznej budowy systemu źródeł prawa
Zamknięty i otwarty system źródeł prawa w Konstytucji RP
Znaczenie terminu „konstytucja”
Zasada nadrzędności konstytucji w systemie źródeł prawa
Funkcje konstytucji
Cechy szczególne konstytucji
Normy konstytucyjne
Bezpośrednie stosowanie konstytucji
Procedura zmiany konstytucji w RP
Miejsce źródeł prawa międzynarodowego w systemie prawa wewnętrznego RP
Źródła prawa krajowego a źródła prawa wspólnotowego (pierwotne i pochodne)
Koncepcja multicentryczności systemu prawa
Charakter i znaczenie prawnonaturalnych odesłań w Konstytucji RP
Pojęcie i cechy ustawy
Ustawa referendalna
Pojęcie, rodzaje i cechy rozporządzenia
Pojęcie obywatelstwa
Sposoby nabycia obywatelstwa polskiego
Zasady przewodnie konstytucyjnej regulacji praw oraz wolności człowieka i
obywatela
Zasada wolności (wolność w ujęciu pozytywnym i negatywnym, wolność „od”,
wolność „do”)
Zasady przewodnie statusu jednostki w Konstytucji RP
Zasada godności człowieka (koncepcje godności, ujęcie w art. 30 Konstytucji RP)
Zasada równości (równość w prawie, równość wobec prawa)
Zasady oraz przesłanki ograniczania wolności i praw człowieka
Koncepcja wolności i praw podstawowych
System środków ochrony praw i wolności jednostki w Konstytucji RP
Pośrednie mechanizmy ochrony gwarantowanych praw i wolności
Pozakonstytucyjne środki, organy oraz mechanizmy ochrony praw i wolności
jednostki RP
Międzynarodowe systemy ochrony praw i wolności jednostki
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
Instytucja skargi konstytucyjnej i skutki jej rozpatrzenia przez Trybunał
Konstytucyjny
Prawo do wystąpienia do Rzecznika Praw Obywatelskich jako środek ochrony praw
jednostki
Prawo do sądu
Prawa i wolności osobiste
Prawa i wolności polityczne
Prawa i wolności ekonomiczne, socjalne i kulturalne
Obowiązki konstytucyjne
Konstytucyjna koncepcja praw derogowalnych i niederogowalnych
Prawo do wystąpienia ze skargą do międzynarodowych organów ochrony praw i
wolności
Instytucje demokracji bezpośredniej
Referendum w prawie polskim
Obywatelska inicjatywa ustawodawcza
Zasada podziału władzy w świetle Konstytucji RP (założenia doktrynalne i ich
realizacja)
System organów państwowych (aparat państwowy)
Zasada społeczeństwa obywatelskiego w świetle Konstytucji RP
Zasada decentralizacji władzy publicznej
Pojęcie i rodzaje systemów rządów
System rządów mieszanych
System rządów w świetle Konstytucji RP
Zasada pluralizmu politycznego
Ograniczenia zasady pluralizmu politycznego w Konstytucji RP
Pojęcie i rola partii politycznych
Pojęcie i rodzaje systemów partyjnych
Zasady tworzenia partii politycznej w Polsce
Finansowanie partii politycznych
Demokracja przedstawicielska
Podstawowe zasady prawa wyborczego
Cenzusy w polskim prawie wyborczym
Systemy wyborcze
Weryfikacja wyborów w RP
Status prawny posła i senatora
Immunitet parlamentarny
Organy Sejmu
Autonomia parlamentu
Zwyczaj parlamentarny
Funkcje władzy ustawodawczej
Prawo inicjatywy ustawodawczej
Zasady prawidłowej legislacji
Procedura uchwalania ustawy (tryby szczególne uchwalania ustaw)
Procedura wyrażania zgody na ratyfikację umowy międzynarodowej, w drodze której
Rzeczpospolita Polska przekazuje organizacji międzynarodowej (lub organowi
międzynarodowemu) kompetencje organów władzy w niektórych sprawach
Istota przekazania kompetencji organów władzy państwowej w trybie art. 90
Konstytucji RP
Wpływ przystąpienia Polski do Unii Europejskiej na organizację pracy Sejmu i Senatu
Komisja śledcza
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
Organy Senatu
Zgromadzenie Narodowe – skład i kompetencje
Kontrola konstytucyjności ustaw – polski model
Charakter i skutki orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego
Kompetencje Trybunału Konstytucyjnego
Trybunał Konstytucyjny jako tzw. „negatywny ustawodawca”
Funkcje głowy państwa w RP
Udział prezydenta RP w procedurze ustawodawczej
Prerogatywy prezydenta RP
Udział prezydenta RP w procedurze ratyfikacji umów międzynarodowych
Odpowiedzialność konstytucyjna prezydenta RP
Procedura powoływania Rady Ministrów
Kompetencje Rady Ministrów
Pozycja ustrojowa Prezesa Rady Ministrów
Odpowiedzialność polityczna i konstytucyjna członków Rady Ministrów
Współdziałanie Rady Ministrów z prezydentem RP
Udział przedstawicieli rządu RP w pracach organów Wspólnot i Unii Europejskiej
Uprawnienia kontrolne Sejmu wobec Rady Ministrów i jej członków
Ustrój samorządu terytorialnego w RP
Samodzielność samorządu terytorialnego
Nadzór nad samorządem terytorialnym
Administracja rządowa a administracja samorządowa
Akty prawa miejscowego
Pozycja prawna wojewody
Pojęcie władzy sądowniczej i wymiaru sprawiedliwości
Sąd krajowy jako sąd wspólnotowy
Ustrój sądów w RP
SN a NSA
Konstytucyjne zasady wymiaru sprawiedliwości
Zasada niezawisłości sędziów i niezależności sądów
Zasada udziału obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości
Zasada nadzoru judykacyjnego Sądu Najwyższego
Kontrola konstytucyjności prawa przez sądy w RP
Krajowa Rada Sądownictwa – skład i kompetencje
Prokuratura i jej ustrój
Zawody zaufania publicznego i ich konstytucyjne gwarancje
Instytucjonalizacja działalności tzw. „grup interesów” w polskim prawie
konstytucyjnym
Odpowiedzialność konstytucyjna – zakres podmiotowy i przedmiotowy
Tryb postępowania przez Trybunałem Stanu
Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi
Polskiemu
Kontrola a nadzór
Zakres podmiotowy i przedmiotowy kontroli NIK
Rzecznik Praw Obywatelskich
Rzecznik Praw Dziecka
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji – skład i kompetencje
Pozycja ustrojowa NBP
Procedura uchwalania budżetu państwa
Stany nadzwyczajne w RP
138.
139.
140.
Samorządy zawodowe w Polsce
Modele rozwiązań relacji państwa i związków wyznaniowych
Polski model stosunków z kościołami i związkami wyznaniowymi
Download