PYTANIA EGZAMINACYJNE

advertisement
P Y T A N I A
E G Z A M I N A C Y J N E
I rok WIECZOROWYCH STUDIÓW PRAWA
1.
Pojęcie konstytucyjnych zasad ustroju RP
33. Funkcje partii politycznych
2.
Zasady ustroju politycznego RP
34. Tworzenie partii politycznych
3.
Zasady ustroju społeczno-gospodarczego RP
35. Kontrola legalności partii politycznych w Polsce
4.
Podstawowe elementy zasady demokratycznego
państwa prawnego
36. Pojęcie podstawowych praw i wolności
5.
Zasady praworządności i legalności
6.
Pojęcie narodu
konstytucyjnym
7.
Treść prawna zasady zwierzchnictwa narodu
8.
Źródła prawa konstytucyjnego
9.
Precedens, zwyczaj konstytucyjny i konstytucyjne
prawo zwyczajowe
w
37. Pojęcie praw człowieka i praw obywatelskich
38. Klasyfikacje praw jednostki
obowiązującym
prawie
39. Zakres podmiotowy praw podstawowych
40. Koncepcja praw jednostki w socjalnym państwie
prawnym
41. Liberalna koncepcja praw jednostki
42. Systematyka podstawowych praw obywatelskich w RP
43. Gwarancje praw jednostki wg Konstytucji RP
10. Funkcje i cechy prawne konstytucji
44. Ograniczenia praw jednostki w Konstytucji RP
11. Przedmiot (materia) konstytucji
45. Prawa polityczne obywateli RP
12. Najwyższa moc prawna konstytucji
46. Pojęcie prawa wyborczego
13. Samoistne stosowanie konstytucji
47. Zasady prawa wyborczego do Sejmu i Senatu (różnice)
14. Tryb zmiany Konstytucji RP
15. Systemy gwarancji zgodności prawa z konstytucją
48. Pojęcie systemu wyborczego i rodzaje systemów
wyborczych
16. Amerykański i europejski
konstytucyjności prawa
49. Zgłaszanie kandydatów w wyborach do Sejmu i Senatu
system
kontroli
17. Funkcje Trybunału Konstytucyjnego w RP
50. Rejestr i spisy wyborców
18. Zakres właściwości Trybunału Konstytucyjnego do
orzekania o zgodności prawa z konstytucją
51. Weryfikacja wyborów w RP
19. Prawo wniosku do TK
53. Proporcjonalne systemy wyborcze
20. Pytania prawne do TK
54. Prawo do zrzeszania się w RP
21. Skarga konstytucyjna
55. Wolności obywatelskie w RP
22. Powoływanie sędziów TK
56. Zasada równości wobec prawa
23. Gwarancje zasady niezawisłości TK
57. Pojęcie podstawowych obowiązków obywateli
24. System źródeł prawa powszechnie obowiązującego
58. Konstytucyjne obowiązki obywateli RP
25. Prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej
w krajowym porządku prawnym
59. Rzecznik Praw Obywatelskich
26. Akty prawa wewnętrznego
52. Większościowe systemy wyborcze
60. Pojęcie obywatelstwa
61. Sposoby nabycia obywatelstwa polskiego
27. Podstawowe instytucje demokracji bezpośredniej i rodzaje referendum
62. Utrata obywatelstwa polskiego
28. Referendum ogólnokrajowe wg Konstytucji RP
63. Zasady wyłączności i zasada ciągłości obywatelstwa
polskiego
29. Obywatelska
inicjatywa
Konstytucji RP
ustawodawcza
wg
30. Mandat przedstawicielski (jego rodzaje)
31. Charakter mandatu posła i senatora wg Konstytucji RP
32. Pojęcie partii politycznej
64. Treść zasady podziału władz
65. Systemy rządów
66. Systemy rządów oparte na zasadzie podziału władz
67. Założenia systemu parlamentarno-gabinetowego
68. System rządów w Konstytucji RP
69. Elementy nierównoprawnej pozycji Senatu RP wobec Sejmu
70. Pojęcie kadencji parlamentu
71. Pojęcie sesji parlamentu
72. Zakres immunitetu poselskiego
73. Niepołączalność mandatu przedstawicielskiego
74. Organy kierownicze Sejmu (Senatu)
75. Konwent Seniorów Sejmu (Senatu)
76. Rodzaje komisji parlamentarnych
77. Pojęcie prawa inicjatywy ustawodawczej
78. Podmioty prawa inicjatywy ustawodawczej
79. Stadia postępowania ustawodawczego w Sejmie
80. Pilne projekty ustaw
81. Uprawnienia Senatu w procesie ustawodawczym
82. Procedura uchwalania budżetu państwa
83. Absolutorium rządu
84. Interpelacja posła
85. Pytania w sprawach bieżących
86. Zgromadzenie Narodowe
87. Formy organizacji przedstawicieli w izbach
88. Zakres przedmiotowy ustawy
108. Pojęcie kontrasygnaty
109. Odpowiedzialność
parlamentarna
odpowiedzialność konstytucyjna
110. Przesłanki
ministrów
odpowiedzialność
a
konstytucyjnej
111. Ustrój jednostek samorządu terytorialnego
112. Nadzór nad działalnością samorządu terytorialnego
113. Skład i sposób powoływania Trybunału Stanu
114. Najwyższa Izba Kontroli
115. Kryteria i zakres kontroli NIK
116. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
117. Konstytucyjne zasady działania sądów
118. Rodzaje sądów w Polsce
119. Funkcje Sądu Najwyższego
120. Krajowa Rada Sądownictwa
121. Sądownictwo administracyjne w Polsce
122. Gwarancje niezawisłości sędziów
123. Treść zasady niezależności sądów
124. Pozycja ustrojowa Rzecznika Praw Obywatelskich
125. Zakres i formy
Obywatelskich
działania
Rzecznika
Praw
126. Rodzaje stanów nadzwyczajnych w Polsce
89. Autonomia parlamentu
127. Przesłanki i tryb wprowadzenia stanu wojennego
90. Regulamin parlamentarny
128. Przesłanki i tryb wprowadzenia stanu wyjątkowego
91. Rodzaje komisji parlamentarnych
129. Przesłanki i tryb wprowadzenia stanu klęski
żywiołowej
92. Pozycja i funkcje głowy państwa w systemie
parlamentarno-gabinetowym
93. Prerogatywy Prezydenta
94. Pozycja ustrojowa Prezydenta RP
95. Zasady i tryb wyboru Prezydenta RP
96. Udział Prezydenta RP w procedurze ustawodawczej
97. Akty prawne Prezydenta RP
98. Uprawnienia Prezydenta RP wobec Sejmu i Senatu
99. Uprawnienia Prezydenta RP wobec rządu
100. Odpowiedzialność konstytucyjna Prezydenta RP
101. Powoływanie Rady Ministrów
102. Zakres działania Rady Ministrów
103. Akty prawne Rady Ministrów
104. Rozporządzenie wykonawcze
105. Prezes Rady Ministrów - pozycja ustrojowa i
kompetencje
106. Konstruktywne wotum nieufności
107. Odpowiedzialność polityczna Rady Ministrów
2
Download