WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 18 marca 2010

advertisement
Dziennik Ustaw Nr 48
— 4227 —
Poz. 287
287
WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 18 marca 2010 r.
sygn. akt K 8/08
Trybunał Konstytucyjny w składzie:
Zbigniew Cieślak — przewodniczący,
Stanisław Biernat,
2) art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 19 października 1991 r.
o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi
Skarbu Państwa (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700)
z art. 2 oraz z art. 21 ust. 1, art. 64 w związku
z art. 31 ust. 3 Konstytucji,
or ze ka :
Maria Gintowt-Jankowicz,
Mirosław Granat — sprawozdawca,
Mirosław Wyrzykowski,
protokolant: Krzysztof Zalecki,
po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz
Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie
w dniach 25 lutego i 18 marca 2010 r., wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności:
1) art. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592)
z art. 2 oraz z art. 21 ust. 1, art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji,
1. Art. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592 oraz
z 2008 r. Nr 180, poz. 1112) je st zgodny z art. 2 oraz
z art. 21 ust. 1, art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 31
ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 19 października
1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi
Skarbu Państwa (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700,
z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19,
poz. 100, Nr 42, poz. 340 i Nr 98, poz. 817) jest niezgodny z art. 2, art. 21 ust. 1 oraz art. 64 w związku
z art. 31 ust. 3 Konstytucji.
Zbigniew Cieślak
Stanisław Biernat
Mirosław Granat
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Wyrzykowski
Download