WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 28

advertisement
Monitor Polski Nr 72
— 3485 —
Poz. 917
917
WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO
z dnia 28 października 2009 r.
sygn. akt Kp 3/09
Trybunał Konstytucyjny w składzie:
Janusz Niemcewicz — przewodniczący,
Stanisław Biernat,
Zbigniew Cieślak,
Mirosław Granat — sprawozdawca,
Marian Grzybowski,
Wojciech Hermeliński,
tu Europejskiego w zakresie, w jakim art. 3 wprowadza zmiany w ustawie z dnia 23 stycznia 2004 r.
— Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219, ze zm.), z art. 2 Konstytucji,
2) art. 3 pkt 2 ustawy powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim wprowadzenie głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w ciągu 2 dni
pomija regulacje dotyczące ciszy wyborczej oraz
sankcji za jej naruszenie, z art. 2 Konstytucji,
Adam Jamróz,
Marek Kotlinowski,
Teresa Liszcz,
Ewa Łętowska,
Marek Mazurkiewicz,
Mirosław Wyrzykowski,
protokolant: Grażyna Szałygo,
po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz
Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie
w dniu 28 października 2009 r., wniosku Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej złożonego w trybie art. 122
ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej o zbadanie
zgodności:
1) art. 4 ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o zmianie
ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, ustawy o referendum ogólnokrajowym
oraz ustawy — Ordynacja wyborcza do Parlamen-
orzeka:
1. Art. 4 w związku z art. 3 ustawy z dnia 12 lutego
2009 r. o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o referendum ogólnokrajowym oraz ustawy — Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego je st zgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Art. 3 pkt 2 ustawy powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim wprowadza głosowanie w wyborach
do Parlamentu Europejskiego w ciągu 2 dni, jest
zgodny z art. 2 Konstytucji.
Janusz Niemcewicz
Stanisław Biernat
Zbigniew Cieślak
Mirosław Granat
Marian Grzybowski
Wojciech Hermeliński
Adam Jamróz
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz
Ewa Łętowska
Marek Mazurkiewicz
Mirosław Wyrzykowski
Download