Dlaczego konstytucja jest wa*na?

advertisement
Dlaczego konstytucja jest ważna?
Szkolna majówka z Konstytucją
POLSKIE KONSTYTUCJE
3V
1791
19 VII
1807
27 XI
1815
POLSKIE KONSTYTUCJE
10 II
1919
17 III
1921
23 IV
1935
POLSKIE KONSTYTUCJE
19 II
1947
22 VII
1952
POLSKIE KONSTYTUCJE
17 X
1992
2 IV
1997
ŹRÓDŁA PRAWA
Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r.
Umowy międzynarodowe ratyfikowane za zgodą Sejmu
Ustawy
Pozostałe umowy międzynarodowe
Rozporządzenia
Akty prawa miejscowego
KONSTYTUCJA
• Konstytucja została uchwalona 2 IV 1997 r.,
natomiast 25 V 1997 r. odbyło się referendum
konstytucyjne, w którym 52,7% obywateli
opowiedziało się za jej przyjęciem. Konstytucja
zaczęła obowiązywać od 17 X 1997 r.
• Pytanie referendalne brzmiało: Czy jesteś za
przyjęciem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
uchwalonej przez Zgromadzenie Narodowe
w dniu 2 kwietnia 1997 r.?
BUDOWA KONSTYTUCJI
- Preambuła
- 13 rozdziałów
• Zasady ogólne – rozdział I
• Przepisy szczegółowe – rozdziały od II do XI
• Przepisy dotyczące zmiany konstytucji,
przejściowe i końcowe
- 243 artykuły
Preambuła
W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny, odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego
i demokratycznego stanowienia o Jej losie, my, Naród Polski - wszyscy obywatele Rzeczypospolitej,
zarówno wierzący w Boga będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i nie
podzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł, równi w prawach
i w powinnościach wobec dobra wspólnego - Polski, wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za
walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami, za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim
dziedzictwie Narodu i ogólnoludzkich wartościach, nawiązując do najlepszych tradycji Pierwszej
i Drugiej Rzeczypospolitej, zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne
z ponad tysiącletniego dorobku, złączeni więzami wspólnoty z naszymi rodakami rozsianymi po
świecie, świadomi potrzeby współpracy ze wszystkimi krajami dla dobra Rodziny Ludzkiej, pomni
gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej
Ojczyźnie łamane, pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji
publicznych zapewnić rzetelność i sprawność, w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub
przed własnym sumieniem, ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa
podstawowe dla państwa oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu
władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli
i ich wspólnot.
Wszystkich, którzy dla dobra Trzeciej Rzeczypospolitej tę Konstytucję będą stosowali, wzywamy,
aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności
i obowiązku solidarności z innymi, a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę
Rzeczypospolitej Polskiej.
Rozdział I Zasady ogólne
fragmenty
Art. 2.
Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym,
urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.
Art. 4.
1.Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.
2.Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub
bezpośrednio.
Art. 7.
Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.
Art. 8.
1.Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.
2.Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja
stanowi inaczej.
Co jest ważne dla obywatela?
Art. 79.
Każdy, czyje konstytucyjne wolności lub prawa
zostały naruszone, ma prawo, na zasadach
określonych w ustawie, wnieść skargę do
Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności
z Konstytucją ustawy lub innego aktu
normatywnego, na podstawie którego sąd lub
organ administracji publicznej orzekł ostatecznie
o jego wolnościach lub prawach albo o jego
obowiązkach określonych w Konstytucji.
Sprawdź jakie masz prawa
w Konstytucji?
http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm
W jaki sposób zmienić konstytucję?
http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm
Analiza konstytucji
CO ZMIENIĆ?
• zmniejszyć liczę posłów i senatorów
• wprowadzić wybór Prezydenta RP przez
Zgromadzenie Narodowe
• znieść obowiązek szkolny do 18 r.ż.
• znieść immunitet
• wprowadzić system prezydencki
Download