W Konwencji tej zostały spisane wszystkie prawa dziecka, które nie

advertisement
JAKIE PRAWA MAJĄ DZIECI?
KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
Konwencja o Prawach Dziecka
to międzynarodowa konwencja przyjęta przez ONZ
20 listopada 1989 roku
W Konwencji tej zostały spisane wszystkie prawa dziecka,
które nie ukończyło 18 lat.
Jej celem jest poprawa losu dzieci na całym świecie oraz
zapewnienie im przez państwa dobrej opieki i wychowania.
ZASADY KONWENCJI
Zasada dobra dziecka
 Zasada równości wobec prawa, niezależnie od
płci, koloru skóry, religii, narodowości
 Zasada poszanowania praw i odpowiedzialności
obojga rodziców
 Zasada pomocy państwa

PRAWA DZIECKA
Prawa osobiste
 Prawa socjalne
 Prawa kulturalne
 Prawa polityczne
Nie przyznano dzieciom
praw ekonomicznych
pozostawiając je pod
prawną opieką dorosłych

PRAWA OSOBISTE DZIECKA
prawo do życia i rozwoju,
 prawo do tożsamości - nazwisko, imię,
obywatelstwo, wiedza o własnym pochodzeniu,
 prawo do wolności, godności, nietykalności
osobistej,
 prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania,

PRAWA OSOBISTE DZIECKA
prawo do wyrażania własnych poglądów i
występowania w sprawach dziecka dotyczących,
w postępowaniu administracyjnym i sądowym,
 prawo do wychowywania w rodzinie i kontaktów
z rodzicami w przypadku rozłączenia z nimi,
 prawo do wolności od przemocy fizycznej i
psychicznej,
 prawo nierekrutowania do wojska poniżej
15 roku życia,

PRAWA SOCJALNE
prawo do odpowiedniego standardu życia,
 prawo do ochrony zdrowia,
 prawo do zabezpieczenia socjalnego,
 prawo do wypoczynku i czasu wolnego,

PRAWA KULTURALNE I POLITYCZNE
prawo do nauki (bezpłatnej i obowiązkowej w
zakresie szkoły podstawowej),
 prawo do korzystania z dóbr kultury,
 prawo do informacji,
 prawo do znajomości swoich praw,
 prawo stowarzyszania się i zgromadzeń w celach
pokojowych,

PRAWO POLSKIE



Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Kodeks rodzinny i opiekuńczy
USTAWA z dnia 25 lutego 1964 roku
Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka
USTAWA z dnia 6 stycznia 2000roku
KONSTYTUCJA PR
Art. 30 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
"Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka
stanowi źródło wolności i praw człowieka i
obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej
poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz
publicznych”
KONSTYTUCJA PR

Art.72 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
1. Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw
dziecka. Każdy ma prawo żądać od organów
władzy publicznej ochrony dziecka przed
przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i
demoralizacją.
 2. Dziecko pozbawione opieki rodzicielskiej ma
prawo do opieki i pomocy władz publicznych.

KONSTYTUCJA PR


3. W toku ustalania praw dziecka organy władzy
publicznej oraz osoby odpowiedzialne za dziecko
są obowiązane do wysłuchania i w miarę
możliwości uwzględnienia zdania dziecka.
4. Ustawa określa kompetencje i sposób
powoływania Rzecznika Praw Dziecka.
RZECZNIK PRAW DZIECKA

Rzecznik Praw Dziecka, zwany dalej
Rzecznikiem, stoi na straży praw dziecka
określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej, Konwencji o prawach dziecka i innych
przepisach prawa, z poszanowaniem
odpowiedzialności, praw i obowiązków rodziców.
Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak
CZYM ZAJMUJE SIĘ RZECZNIK PRAW
DZIECKA?

Adresatami działań Rzecznika są wszystkie
organy władzy publicznej (między innymi: Sejm,
Prezydent RP, Rada Ministrów, sądy), samorządy
terytorialne, instytucje rządowe i organizacje
pozarządowe.
RZECZNIK ZWRACA SIĘ DO INSTYTUCJI O:
złożenie wyjaśnień i udzielenie niezbędnych
informacji, a także o udostępnienie akt i
dokumentów,
 podjęcie przez nie działań na rzecz dziecka,
zgodnie z zakresem ich kompetencji,
 wystąpienie z inicjatywą ustawodawczą bądź o
wydanie lub zmianą innych aktów prawnych.

PRAWA UCZNIA
Ustawa o systemie oświaty
 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w
sprawie ramowych statutów publicznego
przedszkola oraz publicznych szkół
 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej o
ocenianiu
 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w
sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy
psychologiczno-pedagogicznej
 i inne

STATUT ZS W ZIELONKACH
kształcenie zgodnie z założeniami podstaw
programowych
 nieodpłatne zajęcia pozalekcyjne
 przygotowanie i udział uczniów w różnorodnych
formach współzawodnictwa
 zapewnienie odpowiedniej bazy dydaktycznej i
dostępu do nośników informacji

STATUT ZS W ZIELONKACH
rozpoznawanie środowiska wychowawczego
ucznia,
 umożliwianie działalności organizacjom
uczniowskim, których celem statutowym jest
działalność wychowawcza
 upowszechnianie zasady tolerancji, wolności
sumienia i poczucia sprawiedliwości
 podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej,
etnicznej, językowej i religijnej
 szanowanie indywidualności uczniów i ich prawa
do własnej oceny rzeczywistości

Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów
 Organizuje pomoc materialną
 Organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną
 Ustala i respektuje zasady oceniania (jawność
oceny, prawo do poprawy oceny, organizację
oceniania itp.)

„NIE MA DZIECI – SĄ LUDZIE”
JANUSZ KORCZAK



Autor książek dla dzieci i dorosłych - „Król
Maciuś Pierwszy”, „Bankructwo Małego Dżeka”,
„Kiedy znów będę mały”, „Kajtuś Czarodziej”.
Lekarz, pedagog, pisarz, publicysta, działacz
społeczny.
Prekursor działań na rzecz praw dziecka i
równouprawnienia dziecka.
JANUSZ KORCZAK

W czasie drugiej wojny światowej przygarniał
zagubione w czasie działań wojennych dzieci.
Został aresztowany i uwięziony.
Jego byli wychowankowie po kilku miesiącach
wykupili go za uskładane pieniądze. W lutym
1942r. Korczak podjął pracę w Getcie.
Zginął wraz z wychowankami w komorze gazowej
w obozie zagłady w Treblince.
UNICEF - FUNDUSZ NARODÓW
ZJEDNOCZONYCH NA RZECZ DZIECI
Międzynarodowi Ambasadorzy
Dobrej Woli UNICEF
Angelina Joli
Katy Perry
Dawid Beckham
Roger Federer
Whoopi Goldberg
Lady Gaga
Shakira
Lionel Messi
I TY MOŻESZ IM POMÓC!

UNICEF niesie natychmiastową pomoc
humanitarną wszędzie tam, gdzie odgłosy
strzelaniny nie dają dzieciom zasnąć. Dzięki
Tobie zapewnimy dzieciom pomoc ratującą życie:
wodę, żywność, lekarstwa i schronienie.
Download