PRAWA DZIECKA

advertisement
Szkoła Podstawowa
nr 215
otrzymała patronat
UNICEF
na akcję
DZIEŃ PRAW DZIECKA
Najważniejszym dokumentem
określającym prawa dziecka jest
Konwencja o Prawach Dziecka,
nazywana światową konstytucją
praw dziecka.
20 lat Konwencji o Prawach Dziecka
20 listopada 2009 roku mija dwadzieścia lat od uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka.
Całe pokolenie młodych ludzi dorastało już pod skrzydłami tego najbardziej rozpowszechnionego dokumentu
prawa międzynarodowego na świecie. W wielu krajach, zarówno tych bogatych jak i biednych, Konwencja była
motorem zmian na lepsze, zmian, które prowadziły do poprawy sytuacji najmłodszych mieszkańców Ziemi.
Konwencja jest najbardziej uniwersalnym instrumentem dotyczącym praw człowieka w historii, umieszczającym
dziecko w centrum działań na rzecz pełnej realizacji tych praw. Konwencja obejmuje wszystkie wymiary praw
człowieka: polityczne, ekonomiczne, społeczne i kulturalne, będąc tym samym pierwszym dokumentem tego
rodzaju.
Celem ogólnym konwencji jest poprawa losu dzieci na całym świecie oraz zapewnienie im przez państwa co
najmniej podstawowych standardów opieki i wychowania. Wchodzi ona w skład wewnątrzkrajowego systemu
prawnego i ma charakter prawotwórczy. Oznacza to, że prawo wewnętrzne każdego państwa-strony Konwencji
musi dostosować swoje regulacje przynajmniej do minimalnych standardów ogółu praw i wolności dziecka,
uznanych przez współczesną społeczność międzynarodową
Konwencja o Prawach Dziecka w Polsce
Polska miała swój duży wkład w uchwaleniu Konwencji przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych,
już w 1978 roku przedkładając pierwszy projekt dokumentu Komisji Praw Człowieka ONZ.
Konwencja o Prawach Dziecka a działalność UNICEF
UNICEF stoi na straży Konwencji o Prawach Dziecka. Jej zapisy są podstawą działalności organizacji. UNICEF
podejmuje starania, by prawa dziecka stanowiły kanon zasad etycznych oraz standardów międzynarodowych w
postępowaniu wobec dzieci.
fot. UNICEF
1989 r., Nowy Jork. Ambasador Dobrej
Woli, Audrey Hepburn czyta dzieciom
fragment uchwalonej w tym samym
roku Konwencji. Obok James
Grant, ówczesny szef UNICEF.
Istota praw dziecka


Prawa dziecka wynikają z godności i
niepowtarzalności dziecka jako jednostki
ludzkiej i przysługują każdemu dziecku.
Praw nie można dziecko pozbawić.
Prawa dziecka dotyczą relacji władza jednostka, w związku
z tym Państwo musi zapewnić
dziecku możliwość korzystania
z przysługujących mu praw.
Rada Bezpieczeństwa ONZ
"Szkoła z Prawami Dziecka"
 Szkoła
Podstawowa nr 215 przystąpiła do
realizacji programu UNICEF „Szkoła z
Prawami Dziecka”
 Realizacja potrwa do końca lutego 2010
roku.
 Inauguracja odbędzie się 20 listopada
2009r.
Zadania do realizacji






Prowadzenie zajęć z dziećmi na temat praw człowieka,
praw dziecka, praw i obowiązków ucznia.
Zredagowanie listu „Prawa dziecka widziane oczami
dzieci z SP 215” oraz przetłumaczenie na język
angielski.
Ilustracje plastyczne i ekspozycja prac o tematyce praw
dziecka
20 listopada 2009 r. audycja radiowa – Prawa dziecka
Wypuszczenie „balonów do nieba”, a z jednym z nich
listy od naszych uczniów
Nagranie filmu z obchodów 20 - lecia uchwalenia
Konwencji o Prawach Dziecka
Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela 1789
„ Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem
swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem
i sumieniem oraz powinni postępować w stosunku do
siebie wzajemnie w duchu braterstwa. ”
Artykuł 1
Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka


Janusz Korczak, ceniony na całym świecie
prekursor walki o prawa najmłodszych,
powiedział "dziecko nie jest przyszłym
człowiekiem tylko człowiekiem".
Jan Jakub Rousseau powiedział coś, co do
dzisiaj nie straciło na aktualności "Mniej
mówmy o obowiązkach dzieci, a więcej o
ich prawach".
Download