Prawa i wolności przysługują wszystkim, a więc także dzieciom. W

advertisement
KAŻDY OBYWATEL*
POWINIEN PRZESTRZEGAĆ
PRAW DZIECKA !!!
Obywatelstwo – więź prawna łącząca
człowieka z państwem, na mocy której
człowiek ma określone prawa i
obowiązki wobec państwa, a państwo
ma obowiązki i prawa wobec jednostki.
Prawa i wolności przysługują wszystkim, a więc
także dzieciom. W świetle prawa dziecko to
osoba mająca mniej niż 18 lat, a więc także
każdy uczeń szkoły średniej. Zgromadzenie
Ogólne Narodów Zjednoczonych uchwaliło
Konwencję o Prawach Dziecka - dokument
zawierający zapis podstawowych praw dzieci.
Polska ratyfikowała tę konwencję, dodając do
niej swoje zastrzeżenia i deklaracje określające,
jak niektóre jej zapisy będą rozumiane przez
polskie władze.
Konwencja o prawach dziecka
Międzynarodowa konwencja przyjęta przez
Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r.
Jest to dokument obowiązujący w niemal
wszystkich państwach świata (z wyjątkiem m.in.
USA). W konwencji o prawach dziecka zostały
spisane wszystkie prawa dziecka.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Treść konwencji
Składa się z preambuły i 54 artykułów. Katalog sformułowano kierując się
następującymi zasadami:
• dobra dziecka,
• równości (wszystkie dzieci są równe wobec prawa bez względu na
pochodzenie, płeć, narodowość, itd.),
• poszanowania praw i odpowiedzialności obojga rodziców
(państwo respektuje autonomię rodziny i ingeruje tylko w
szczególnie uzasadnionych przypadkach według określonych
procedur),
• pomocy państwa (państwo zobowiązane jest do podejmowania
wszelkich działań ustawodawczo-administracyjnych dla realizacji
praw uznanych w konwencji).
Konwencja ustanawia status dziecka oparty na
następujących założeniach:
• dziecko jest samodzielnym podmiotem, ale ze względu na swoją
niedojrzałość psychiczną i fizyczną wymaga szczególnej opieki i
ochrony prawnej,
• dziecko jako istota ludzka wymaga poszanowania jego tożsamości,
godności i prywatności,
• rodzina jest najlepszym środowiskiem wychowania dziecka,
• państwo ma wspierać rodzinę, a nie wyręczać ją w jej funkcjach.
Katalog praw i wolności obejmuje prawa cywilne, socjalne, kulturalne, polityczne i
z założenia w niewielkim zakresie uwzględnia prawa ekonomiczne (dziecko winno
się uczyć, a nie pracować). W skład tego wchodzą:
- Prawa i wolności osobiste
- Prawa socjalne
- Prawa kulturalne
Prawa i wolności osobiste:
•
•
•
•
•
•
•
•
prawo do życia i rozwoju,
prawo do tożsamości (nazwisko, imię,
obywatelstwo, wiedza o własnym
pochodzeniu),
prawo do wolności, godności, szacunku,
nietykalności osobistej,
prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania,
prawo do wyrażania własnych poglądów i
występowania w sprawach dziecka
dotyczących, w postępowaniu
administracyjnym i sądowym,
prawo do wychowywania w rodzinie i
kontaktów z rodzicami w przypadku rozłączenia
z nimi,
prawo do wolności od przemocy fizycznej lub
psychicznej,
prawo nie rekrutowania do wojska poniżej 15
roku życia.
Prawa socjalne:
• prawo do odpowiedniego
standardu życia,
• prawo do ochrony zdrowia,
• prawo do zabezpieczenia
socjalnego,
• prawo do wypoczynku, czasu
wolnego, rozrywki i zabawy
Prawa kulturalne:
• prawo do nauki (bezpłatnej
i obowiązkowej w zakresie
szkoły podstawowej),
• prawo do korzystania z dóbr
kultury,
• prawo do informacji,
• prawo do znajomości
swoich praw.
Komitet Ochrony Praw Dziecka
Jest organizacją pozarządową, nie przynoszącą zysków. Działalność
Komitetu jest apolityczna i ma charakter służby społecznej, chroniącej
dziecko przed krzywdą i naruszaniem jego podstawowych praw i
interesów.
Misją KOPD jest ochrona praw i interesów dziecka.
Głównym celem KOPD jest pomoc dziecku krzywdzonemu i jego rodzinie.
Oferta KOPD adresowana jest do rodzin i w szerokim zakresie do dzieci ofiar przemocy emocjonalnej, fizycznej i seksualnej oraz zaniedbań i
niewłaściwej opieki.
Dla realizacji ochrony dziecka, jego praw i interesów Komitet
podejmuje następujące działania:
1. prowadzi działalność interwencyjną, kontrolną i
profilaktyczną oraz edukacyjno- szkoleniową;
2. upowszechnia znajomość praw dziecka, ujawnia ich
naruszanie w życiu rodzinnym i społecznym;
3. podejmuje inicjatywy i działania na rzecz doskonalenia
systemu ochrony praw dziecka;
4. broni praw indywidualnych i zbiorowych dziecka, dba o
prawidłowe stosowanie wobec dziecka przepisów prawa;
5. inicjuje i rozwija specjalistyczne formy pomocy rodzinie,
prowadzi własne placówki jak: ośrodki interwencyjne,
opiekuńczo – wychowawcze, interwencji kryzysowej,
mediacyjne, poradnie dla dzieci i rodzin i inne;
6. organizuje i prowadzi różne formy wypoczynku dla dzieci i
młodzieży;
7. podejmuje działania na rzecz ochrony praw dzieci
niepełnosprawnych;
8. udziela wszechstronnej pomocy dzieciom i ich rodzinom
poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych;
9. podejmuje wszelkie inne działania zmierzające do ochrony
interesów dziecka, w tym m.in. działania z zakresu profilaktyki
uzależnień i przeciwdziałania przemocy.
I na koniec wiersz podsumujący całą
prezentacje oraz słowa Jana Pawła II
„Dzieci są wiosną rodziny
społeczeństwa, nadzieją,
która ciągle kwitnie.”
Autor pracy: Kamil Perlik z klasy II D
Download