ZNAM SWOJE PRAWA !!

advertisement
ZNAM SWOJE
PRAWA !!
Po raz pierwszy w historii prawa dziecka zostały zapisane
w Konwencji Genewskiej w 1924r. Pierwszy pełny zbiór
praw dziecka ukazał się w Konwencji o Prawach Dziecka,
która jednogłośnie została przyjęta przez Zgromadzenie
Ogólne ONZ 20 listopada 1989r. W Polsce Konwencja
obowiązuje od 7 lipca 1991r.
DRUGIM DOKUMENTEM, KTÓRY RATYFIKUJE PRAWA CZŁOWIEKA JEST
POWSZECHNA DEKLARACJA PRAW CZŁOWIEKA. CZYM RÓŻNIĄ SIĘ TE
DWA DOKUMENTY?

Konwencja jest prawnie
wiążącą umową,
nabierającą mocy po
ratyfikacji przez pewną
liczbę państw. Jest to
międzynarodowa umowa,
w której zostały spisane
wszystkie prawa
dziecka. W rozumieniu
niniejszej konwencji
"dziecko" oznacza każdą
istotę ludzką w wieku
poniżej osiemnastu lat.

Deklaracja nie jest
wiążąca w sensie
prawnym, ale jako
dokument przyjęty przez
wspólnotę
międzynarodową ma
charakter moralnego
zobowiązania.
W powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
Narody Zjednoczone proklamowały, iż dzieci mają
prawo do szczególnej troski i pomocy, (…) uznając,
że dziecko dla pełnego i harmonijnego rozwoju
swojej osobowości powinno wychowywać się
w środowisku rodzinnym, w atmosferze szczęścia,
miłości i zrozumienia, uważając, że dziecko
powinno być w pełni przygotowane do życia
w społeczeństwie jako indywidualnie
ukształtowana jednostka, wychowana w duchu
ideałów zawartych w Karcie Narodów
Zjednoczonych, a w szczególności w duchu pokoju,
godności, tolerancji, wolności, równości
i solidarności

DOKUMENT KONWENCJI O PRAWACH
DZIECKA ZAWIERA 41 ARTYKUŁÓW.
W PIERWSZEJ CZĘŚCI MOŻEMY
WYODRĘBNIĆ
4 GRUPY PRAW:
PRAWA I WOLNOŚCI OSOBISTE

prawo do życia i rozwoju,

prawo do tożsamości,

prawo do wolności, godności, szacunku,
nietykalności osobistej,

prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania,

Prawo do posiadania stanu cywilnego,
PRAWA I WOLNOŚCI OSOBISTE

prawo do wyrażania własnych poglądów
i występowania w sprawach dziecka dotyczących, w
postępowaniu administracyjnym i sądowym,

prawo do wychowywania w rodzinie i kontaktów
z rodzicami w przypadku rozłączenia z nimi,

prawo do wolności od przemocy fizycznej lub
psychicznej,

prawo nie rekrutowania do wojska poniżej 15 roku
życia,
PRAWA SOCJALNE:

prawo do odpowiedniego standardu życia,

prawo do ochrony zdrowia,

prawo do zabezpieczenia socjalnego,

prawo do wypoczynku i czasu wolnego
PRAWA KULTURALNE:

prawo do nauki (bezpłatnej i obowiązkowej w
zakresie szkoły podstawowej),

prawo do korzystania z dóbr kultury,

prawo do informacji,

prawo do znajomości swoich praw
PRAWA POLITYCZNE:

prawo stowarzyszania się i zgromadzeń w celach
pokojowych.
WAŻNE RZECZY, KTÓRE
POWINIENEŚ WIEDZIEĆ O
SWOICH PRAWACH:
Dzieci objęte są postanowieniami konwencji o
prawach dziecka od chwili urodzenia do 18 roku
życia.
 Nauka w Polsce jest obowiązkowa od 7 do 18 roku
życia po ukończeniu 15 lat dziecko może
rozpocząć pracę.
 Dziecko może uczestniczyć w rozprawie sądowej i
zeznawać pod przysięgą od 13 roku życia.

JEŚLI TWOJE PRAWA BYŁY ŁAMANE LUB
W JAKIŚ SPOSÓB NARUSZONE MOŻESZ TO
ZGŁOSIĆ DO:
Dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw
Dziecka 0-800 12 12 12
 Telefon zaufania Komitetu Ochrony Praw
Dziecka – 988
 Ogólnopolski telefon zaufania dla osób w kryzysie
116 123
 Ośrodek Interwencji Kryzysowej 48 362 2745

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Zarząd Powiatowy w Radomiu
Ośrodek Interwencji Kryzysowej
26-600 radom ul. Malczewskiego
tel. 48 362 27 45 e-mail [email protected]
 Caritas Diecezji Radomskiej
ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
26-600 Radom ul. Kościelna 3
Tel. 48 36-52-929, 48 26-51-087

Download