lit. stos

advertisement
Blok B – literatura stosowana
Kierunek studiów
Filologia polska
Wydział
Filologiczny
Katedra/ Zakład
Katedra Literatury i Tradycji Oświecenia
Typ studiów
I stopnia, stacjonarne
Semestr studiów
3
Rok akademicki
2011/2012
Nazwa przedmiotu
Literatura i stereotypy 15h
Rodzaj zajęć
Zajęcia specjalistyczne
Specjalizacja
Literatura stosowana
Prowadzący
dr Marzena Karwowska
Punkty ECTS
1p.
Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności oraz
pracy pisemnej.
Status przedmiotu wg
programu studiów
(obowiązkowy / do
wyboru)
Przedmiot obowiązkowy
Cel i zadania przedmiotu:
Przedmiot
zainteresowania
stanowić
będzie
zagadnienie stereotypowości konwencji literackich.
Zajęcia mają
umożliwić studentom wyćwiczenie
umiejętności rozpoznawania w tekście literackim
schematów typowych dla danej konwencji literackiej.
Celem zajęć jest ponadto doskonalenie technik
stylistycznych,
z
wykorzystaniem
poznanych
schematów, w pismach użytkowych i artystycznych.
Treści programowe
1.Historyczne kształtowanie się stereotypów konwencji
literackich.
2. Konwencja realistyczna (realizacje konwencji
realistycznej w twórczości G. de Maupassanta,
H. Balzaka, A. Czechowa, F. Dostojewskiego)
3. Konwencja naturalistyczna (realizacje konwencji
naturalistycznej w twórczości E. Zoli, A. Strindberga)
4. Konwencja surrealistyczna (realizacje konwencji
nadrealistycznej
w
twórczości
A.
Bretona,
G. Apollinaire’a, P. Eluarda, J. Supervielle’a).
5.Ćwiczenia stylistyczne z wykorzystaniem schematów
poznanych konwencji literackich w pismach
użytkowych i artystycznych.
Wykaz literatury
A. Brodzka, O pojęciu realizmu w powieści XIX i
XX w., [w:] Problemy teorii literatury, pod red.
H. Markiewicza, Wrocław 1967.
G. Gazda. Słownik europejskich kierunków i grup
literackich, Warszawa 2000.
L. Sokół, August Strindberg, Warszawa 1981.
H. Suwała, Emil Zola, Warszawa 1968.
A. Ważyk, Surrealizm. Antologia, Warszawa1976.
W. Weintraub, Wyznaczniki stylu realistycznego,
[w:] Problemy teorii literatury, pod red.
H. Markiewicza, Wrocław 1967.
Download