Art. 126.

advertisement
Kompetencje i role prezydenta
Adam Sowa
Cele:
1. Czym zajmuję się system parlamentarnogabinetowy?
2. Kompetencje, uprawnienia i role
prezydenta.
3. Prezydenci w Polsce od 1989 roku.
4. Wymogi, które muszą spełniać kandydaci
na prezydenta.
5. Kto może głosować?
1.System parlamentarno-gabinetowy.
• wotum nieufności
• wotum zaufania
*Trójpodział władzy
Karol
Monteskiusz
(1689-1755)
2. Kompetencje prezydenta.
-reprezentowanie państwa na
zewnątrz,
-mianowanie ambasadorów
Polski,
-prawo weta,
-powoływanie sędziów, rządu,
urzędników,
-ratyfikowanie umów
międzynarodowych,
-nadawanie odznaczeń
-zgłaszanie własnych
projektów ustaw
Role prezydenta wg konstytucji
•
Art. 126.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest najwyższym przedstawicielem
Rzeczypospolitej Polskiej i gwarantem ciągłości władzy państwowej.
Prezydent Rzeczypospolitej czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, stoi na
straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i
niepodzielności jego terytorium.
•
Art. 139
Prezydent Rzeczypospolitej stosuje prawo łaski. Prawa łaski nie stosuje się do
osób skazanych przez Trybunał Stanu.
•
Art. 145.
Prezydent Rzeczypospolitej za naruszenie Konstytucji, ustawy lub za
popełnienie przestępstwa może być pociągnięty do odpowiedzialności
przed Trybunałem Stanu.
3. Prezydenci RP od 1989r.
(1990-1995r.)
Lech Wałęsa
(1989-1990r.)
Wojciech
Jaruzelski
(2005-2010r.)
Lech Kaczyński
(1995-2000;2000-2005r.)
Aleksander Kwaśniewski
(2010-2015r.)
Bronisław
Komorowski
4.Warunki, które musi spełniać
kandydat na prezydenta.
*ukończone 35 lat,
*kadencja trwa 5 lat,
*poparcie co najmniej 100 000 obywateli,
*osoba nie karana,
(Art. 127.
Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany przez Naród w wyborach
powszechnych, równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym.
Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany na pięcioletnią kadencję i może być
ponownie wybrany tylko raz.Na Prezydenta Rzeczypospolitej może być
wybrany obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 35 lat i
korzysta z pełni praw wyborczych do Sejmu. Kandydata zgłasza co najmniej
100 000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu.)
5.Kto może głosować?
• Osoba, która posiada obywatelstwo
danego kraju,
• Ukończone 18 lat,
• Osoba, która ma dowód tożsamości,
KONIEC
Download