Wybory prezydenckie

advertisement
Wybory Prezydenckie
Prezentację
przygotowały:M.Dembek,A.Has,
J.Kawiecka,J.Kordalska,
J.Zdunkowska
Jakie uprawnienia ma prezydent?
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – jest to najwyższy
przedstawiciel polskich władz, gwarant ciągłości władzy
państwowej, czuwa nad przestrzeganiem postanowień i
przepisów Konstytucji, zwierzchnik Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej.
Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej istnieje
nieprzerwanie od 1922r. Uprawnienia Prezydenta są
ściśle określone w V rozdziale Konstytucji RP. Niektóre z
jego uprawnień wynikają także z ustaw.
Najwyższy przedstawiciel władzy
Pełniąc rolę najwyższego reprezentanta państwa
polskiego prezydent ratyfikuje i wypowiada umowy
międzynarodowe, mianuje i odwołuje ambasadorów
oraz przyjmuje listy uwierzytelniające od
przedstawicieli innych państw.
Prezydent uosabia państwo na arenie
międzynarodowej, szczególnie w kontaktach z innymi
państwami oraz organizacjami międzynarodowymi jak
Wspólnoty Europejskie, NATO, czy ONZ.
Reprezentant kraju na arenie
międzynarodowej
Prezydent Bronisław Komorowski na spotkaniu z
premierem Japonii.
Desygnowanie premiera
Prezydent ma wolny
wybór w powoływaniu
Prezesa Rady Ministrów.
Obok Bronisław
Komorowski powołujący
Ewę Kopacz na Prezesa
Rady Ministrów.
Nadawanie odznaczeń
Prezydent decyduje o
przyznawaniu odznaczeń i
orderów państwowych. Ma
również prawo łaski, tzn.
może uchylać ostateczne
orzeczenia sądowe
Zdjęcie obok przedstawia
generała Davida Petraeusa
odznaczonego przez
Prezydenta RP Lecha
Kaczyńskiego
Przedstawiciel władzy wykonawczej
Prezydent stoi na czele władzy wykonawczej, dba o
suwerenność i bezpieczeństwo Polski.
Przed podpisaniem ustawy prezydent może zwrócić się
do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie jej
zgodności z Konstytucją RP.
Prezydent RP ma bezpośrednią możliwość wpływania
na proces stanowienia prawa, poprzez prawo veta
wobec ustaw.
Zwierzchnik sił zbrojnych
Prezydent Rzeczypospolitej jest najwyższym
zwierzchnikiem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej. W czasie pokoju Prezydent sprawuje
zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi. Na czas wojny
Prezydent RP, mianuje Naczelnego Dowódcę Sił
Zbrojnych. W tym samym trybie może go również
odwołać. Prezydent Rzeczypospolitej, nadaje określone
w ustawach stopnie wojskowe.
Prezydent Bronisław Komorowski jako
Zwierzchnik Sił Zbrojnych
Strażnik konstytucji
Prezydenta nazywa się „Strażnikiem Konstytucji”.
Czuwa on nad jej przestrzeganiem.
Siedziba prezydenta RP
Pałac Prezydencki jest największym pałacem w
Warszawie. Od 1994 oficjalna siedziba Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej.
Marszałek Sejmu
Obowiązki głowy państwa może tymczasowo przejąć marszałek
sejmu. Dzieje się tak w przypadku:
1) śmierci Prezydenta Rzeczypospolitej,
2) zrzeczenia się urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej,
3) stwierdzenia nieważności wyboru Prezydenta
Rzeczypospolitej lub innych przyczyn nieobjęcia urzędu po
wyborze,
4) uznania przez Zgromadzenie Narodowe trwałej niezdolności
Prezydenta Rzeczypospolitej do sprawowania urzędu ze
względu na stan zdrowia,
Jeżeli Marszałek Sejmu nie może wykonywać obowiązków
Prezydenta Rzeczypospolitej, obowiązki te przejmuje Marszałek
Senatu.
Prezydenci Rzeczypospolitej
Polskiej po 1989
Wojciech Jaruzelski
Wojciech Witold Jaruzelski
(ur. 6 lipca 1923 w
Kurowie, zm. 25 maja
2014 w Warszawie) –
polski polityk i dowódca
wojskowy, działacz
komunistyczny,
przewodniczący Rady
Państwa PRL (1985–
1989), a następnie
prezydent PRL (1989) i
prezydent RP (1989–
1990)
przewodniczący
Lech Wałęsa
„Solidarności”,
opozycjonista w
okresie PRL.
Prezydent
Rzeczypospolitej
Polskiej w latach
1990–1995,
laureat
Aleksander Kwaśniewski
Aleksander Kwaśniewski (ur. 15
listopada 1954 w Białogardzie) –
polski polityk, z zawodu
dziennikarz. Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej od 23
grudnia 1995 do 23 grudnia
2005.W okresie PRL działacz
Polskiej Zjednoczonej Partii
Robotniczej (od 1977), minister w
rządach Zbigniewa Messnera i
Mieczysława Rakowskiego.
Założyciel Socjaldemokracji
Rzeczypospolitej Polskiej, poseł na
Sejm I i II kadencji.
Lech Kaczyński
Lech Aleksander Kaczyński (ur.
18 czerwca 1949 w Warszawie,
zm. 10 kwietnia 2010 w
Smoleńsku) – polski polityk i
prawnik. Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej w
latach 2005–2010.
Współzałożyciel partii Prawo i
Sprawiedliwość i jej pierwszy
prezes, senator I kadencji oraz
poseł na Sejm I i IV kadencji. Był
doktorem habilitowanym nauk
prawnych. Zginął w katastrofie
rządowego samolotu Tu-154.
Bronisław Komorowski
Bronisław Maria Komorowski
(ur. 4 czerwca 1952 w
Obornikach Śląskich) – polski
polityk, z wykształcenia
magister historii. Od 10
kwietnia 2010 do 8 lipca 2010
wykonywał tymczasowo
obowiązki prezydenta RP. Od
6 sierpnia 2010 prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej.
Celem tej akcji jest zachęcenie osób
uprawnionych do głosowania, aby wzięły
udział w wyborach. 28 kwietnia w naszej
szkole odbędą się symulacje wyborów
prezydenckich. Dodatkowe informacje na
temat wyborów znajdziecie na:
-www.mlodzi.ceo.org.pl
-www.latarnikwyborczy.pl
Download