Przedstaw uprawnienia prezydenta RP

advertisement
x60
Prezydent III RP – Omów konstytucyjne uprawnienia i pozycję
jaką zajmuje na polskiej scenie politycznej
W Rzeczpospolitej Polskiej prezydent to jednoosobowy organ władzy wykonawczej.
Jest najwyższym przedstawicielem władzy w państwie, a ponadto jest gwarantem ciągłości
władzy państwowej. Kadencja prezydencka trwa przez 5 lat z możliwością reelekcji na
kolejne 5 lat. Wybory prezydenckie są powszechne, tajne równe i bezpośrednie, a
uprawnienia prezydenta są ściśle określone w konstytucji RP. Prezydent nie może piastować
żadnego innego urzędu ani pełnić żadnej funkcji publicznej, z wyjątkiem tych, które są
związane ze sprawowanym urzędem.
Prezydent jako organ władzy wykonawczej, ma uprawnienia dotyczące wszystkich
sfer działania w państwie. Wiele z tych uprawnień ma pierwszoplanowe znaczenie polityczne,
ich całokształt umożliwia zaś Prezydentowi aktywne wpływanie (przez pobudzanie,
współdziałanie, korygowanie, blokowanie) na działalność wszystkich trzech władz. Wśród
uprawnień Prezydenta związanych z funkcjonowaniem parlamentu są kompetencje
techniczno organizacyjne, takie jak zarządzanie wyborów do Sejmu, czy Senatu, zwoływanie
ich pierwszego posiedzenia po wyborach lub wyznaczanie marszałków – seniorów
(przewodniczących inauguracyjnych posiedzeń izb).
W tej grupie mieszczą się także kompetencje o dużym znaczeniu politycznym, jak
skrócenie kadencji sejmu, podpisywanie ustaw i z tym związane prawo ustawodawczego weta
zawieszającego, prawo zwracania się do Trybunału Konstytucyjnego o rozstrzygnięcie
kwestii zgodności z konstytucja ustawy przekazanej mu do podpisu, wygłaszanie w
parlamencie orędzi, prawo inicjatywy ustawodawczej. Prezydent jest reprezentantem państwa
w stosunkach zewnętrznych Dysponuje w tej dziedzinie konkretnymi kompetencjami a wśród
nich m.in.:
1) ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe, o czym zawiadamia Sejm i Senat,
2) mianuje i odwołuje pełnomocnych przedstawicieli Rzeczypospolitej Polskiej w innych
państwach i przy organizacjach międzynarodowych,
3) przyjmuje listy uwierzytelniające i odwołujące akredytowanych przy nim przedstawicieli
dyplomatycznych innych państw i organizacji międzynarodowych.
Prezydent Rzeczypospolitej w zakresie polityki zagranicznej współdziała z Prezesem
Rady Ministrów i właściwym ministrem.
Prezydent Rzeczypospolitej jest najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej. W czasie pokoju Prezydent Rzeczypospolitej sprawuje
zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi za pośrednictwem Ministra Obrony Narodowej.
Prezydent ma także, jeśli Sejm nie może się zebrać na posiedzenie, nadzwyczajna
kompetencję do podejmowania postanowienia o stanie wojny. W razie bezpośredniego,
zewnętrznego zagrożenia państwa Prezydent zarządza powszechna lub częściowa mobilizację
i użycie sił zbrojnych do obrony kraju. Może także wprowadzić stan wojenny na części lub na
całym terytorium państwa. Tylko Prezydent ma prawo występowania do Sejmu z wnioskiem
o powołanie i odwołanie prezesa NBP. Do niego należy powoływanie prezesa i wiceprezesa
Trybunału Konstytucyjnego oraz pierwszego prezesa i prezesów Sadu Najwyższego, Prezesa
Naczelnego Sądu Administracyjnego i – na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa-
wszystkich pozostałych sędziów. Przysługują mu także uprawnienia normatywne. Na
podstawie ustaw i w celu ich wykonania Prezydent wydaje rozporządzenia i zarządzenia.
Organem pomocniczym Prezydenta jest Kancelaria Prezydenta, której szefa powołuje on sam.
On także nadaje Kancelarii statut.
Prezydent Rzeczypospolitej, korzystając ze swoich konstytucyjnych i ustawowych
kompetencji, wydaje akty urzędowe. Prezydent za naruszenie Konstytucji, ustawy lub za
popełnienie przestępstwa może być pociągnięty do odpowiedzialności przed Trybunałem
Stanu.
Prezydent Rzeczypospolitej czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, stoi na straży
suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego
terytorium. Wykonuje on również swoje zadania w zakresie i na zasadach określonych w
Konstytucji i ustawach.
Download