plik PDF

advertisement
Egzamin próbny
historia i wos
GIMNAZJUM
Ilustracja do zadania 1.
Zadanie 1. (0-1)
Na ilustracji przedstawiono pismo starożytnych
A. Egipcjan
B. Fenicjan
C. Rzymian
D. Babilończyków
Zadanie 2. (0-1)
Dokończ poniższe zdanie, wybierając właściwą odpowiedź spośród podanych.
Bitwa pod Maratonem rozegrała się w 490 r.p.n.e., czyli w
A. 1 połowie V w. p.n.e.
B. 2 połowie V w. p.n.e.
C. 1 połowie IV w. p.n.e.
D. 2 połowie IV w. p.n.e.
Tekst do zadania 3.
„Nasz ustrój polityczny nie jest naśladownictwem obcych praw, a my sami raczej jesteśmy wzorem dla
innych niż inni dla nas. Nazywa się ten ustrój demokracją, ponieważ opiera się na większości obywateli,
a nie na mniejszości. Jednostkę ceni się nie ze względu na jej przynależność do pewnej grupy, lecz ze
względu na talent, jakim się wyróżnia.”
/Mowa Peryklesa/
Zadanie 3. (0-1)
Jeśli zdanie jest prawdziwe – zaznacz P, jeśli zdanie jest fałszywe – zaznacz F.
Perykles był dumny z demokracji i stawiał ją za wzór.
Demokracja narodziła się w starożytnych Atenach.
P
P
F
F
Tekst do zadania 4 – 5.
„My Kazimierz, z Bożej łaski król polski, wraz z prałatami, baronami, resztą szlachty i poddanymi
naszymi, spostrzegłszy, że w ziemiach i państwie podległych naszej władzy, sprawy w sądach częstokroć
nie jednakowo, lecz podług rozmaitych zapatrywań są rozstrzygane (…) przeto postanowiliśmy
rozmaitość wyroków sądowych usunąć. (…) Postanawiamy, żeby w przyszłości takie same ustawy (…)
były wykonywane i przestrzegane przez wszystkich sędziów.”
Zadanie 4. (0-1)
Powyższy tekst to fragment
A. Statutów wiślickich wydanych przez Kazimierza III Wielkiego.
B. pokoju w Kaliszu z czasów Kazimierza III Wielkiego.
C. II pokoju toruńskiego z czasów Kazimierza IV Jagiellończyka.
D. przywileju cerekwicko-nieszawskiego z czasów Kazimierza IV Jagiellończyka.
Zadanie 5. (0-1)
Dokończ poniższe zdanie, wybierając właściwą odpowiedź spośród podanych.
Fragment mówiący o tym, że dokument wydał król „wraz z prałatami, baronami, resztą szlachty”,
świadczy o tym, że w tych czasach w Polsce panowała monarchia
A. despotyczna B. stanowa
C. patrymonialna
D. absolutna
Zadanie 6. (0-1)
Który z wymienionych czynników nie przyczynił się do rozpoczęcia reformacji?
A. Sprzedaż odpustów.
B. Bogacenie się duchowieństwa.
C. Symonia i nepotyzm.
D. Powstanie zakonu jezuitów.
Wykresy do zadań 7-8.
Struktura społeczna
Rzeczypospolitej
po unii lubelskiej
Struktura narodowościowa Rzeczypospolitej
po unii lubelskiej
40%
69,50%
20%
10%
20%
0,50%
13%
12%
10%
5%
Polacy
Rusini
Litwini
Niemyc
Żydzi
inni
Zadanie 7. (0-1)
Wskaż zdanie prawdziwe.
1
2
3
Polacy stanowili ponad połowę mieszkańców Rzeczypospolitej.
Rzeczypospolita była państwem wielonarodowym i wielokulturowym.
Stany uprzywilejowane w Rzeczypospolitej stanowiły 20% ludności.
Zadanie 8. (0-1)
Oba wykresy przedstawiają ludność Rzeczypospolitej
A. w 1 poł XV w. B. w 2 poł. XV w. C. w 1 poł XVI w.
P
P
P
D. w 2 poł. XVI w.
Zadanie 9. (0-3)
Do postaci dopasuj informacje o nich
A. Polski pisarz renesansowy, autor „O naprawie Rzeczpospolitej”.
B. Włoski malarz renesansowy, autor fresków w kaplicy Sykstyńskiej .
C. Francuski filozof, który w XVIII w. głosił potrzebę wprowadzenia trójpodziału władzy.
D. Myśliciel oświeceniowy, autor „Umowy społecznej”.
9.1
9.2
9.3
Monteskiusz
Jan Jakub Rousseau
Andrzej Frycz Modrzewski
A
A
A
B
B
B
C
C
C
D
D
D
Zadanie 10. (0-3)
Każdemu wydarzeniu przyporządkuj przyczynę.
A. Dążenie Kozaków do powiększenia rejestru.
B. Ekspansja polskich magnatów na Mołdawię.
C. Dążenie Zygmunta III Wazy do objęcia tronu carskiego.
D. Rywalizacja o Dominium Maris Baltici czyli dominacje w rejonie Morza Bałtyckiego.
10.1
10.2
10.3
Wojna Rzeczypospolitej ze Szwecją w latach 1655 -60.
Powstanie Chmielnickiego w latach 1648- 54.
Wojna Rzeczypospolitej z Rosją w latach 1609 -12.
A
A
A
B
B
B
C
C
C
D
D
D
Tekst do zadania 11.
„…lud ma ulżenie w robociznach tak, iż ten, który robi dni 5 lub 6 w tygodniu, ma mieć dwa dni
opuszczone w tygodniu. Który robił dni 3 lub 4 w tygodniu, ma mieć opuszczony dzień jeden; kto robił
dwa, ma mieć opuszczony dzień jeden. (…) Takowe opuszczenie trwać będzie przez czas insurekcji. (…)
Od tych którzy będą wezwani na pospolite ruszenie, póki tylko będą zostawać pod bronią, pańszczyzna
przez ten czas nie będzie wyciągana, lecz dopiero rozpocznie się od powrotu ich do domu.”
Zadanie 11. (0-1)
Powyższy tekst to fragment
A. Konstytucji 3 maja
C. uniwersału połanieckiego
B. artykułów henrykowskich
D. konfederacji warszawskiej
Tabela do zadania 12.
Zadanie 12. (0-1)
Która informacja jest fałszywa?
1
Najwięcej ziem Rzeczpospolitej znalazło się pod panowaniem Rosji.
2
Austria nie brała udziału w II rozbiorze.
3
Pod panowaniem Austrii znalazło się najwięcej ludności Rzeczpospolitej.
F
F
F
Zadanie 13. (0-2)
Uzupełnij związek przyczynowo-skutkowy. W tabeli zaznacz litery przyporządkowane przyczynie i
skutkowi wydarzenia.
13.1.
13.2.
Przyczyna wojny secesyjnej w USA
Skutek wojna secesyjnej w USA
A
A
B
B
C
C
A. Konflikt kolonistów z władzami wielkiej Brytanii.
B. Różnice społeczne i ekonomiczne między stanami północnymi a południowymi.
C. 13 poprawka do Konstytucji USA zniosła niewolnictwo
D. Ogłoszenie Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych.
Ilustracja do zadania 14.
Zadanie 14. (0-1)
Na ilustracji przedstawiono
działania z okresu I wojny
światowej, które nazywamy wojną
A. błyskawiczną
B. zaczepną
C. partyzancką
D. pozycyjną.
Zadanie 15. (0-2)
Wskaż wydarzenie pierwsze i ostatnie
A. zamach w Sarajewie na arcyksięcia Franciszka Ferdynanda
B. powstanie Trójprzymierza
C. USA przystępują do I wojny światowej
D. rozejm w Compiègne pod Paryżem na froncie zachodnim
15.1
15.2
Wydarzenie pierwsze
Wydarzenie ostatnie
A
A
B
B
C
C
D
D
D
D
Zadanie 16. (0–1)
Zasada równości w prawie wyborczym umożliwia
A. oddanie przez obywatela głosu na wybranego kandydata.
B. kandydowanie na stanowisko przez każdego obywatela.
C. bezpośrednie uczestnictwo każdego obywatela w wyborach.
D. oddanie takiej samej liczby głosów przez każdego obywatela.
Zadanie 17. (0–1)
Do mniejszości etnicznych należą
A. Ormianie
B. Litwini
C. Łemkowie
D. Niemcy
Zadanie 18. (0–1)
Do kompetencji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej należy
A. stwierdzanie ważności wyborów parlamentarnych.
B. uchwalanie projektu budżetu państwa.
C. kierowanie pracami Rady Ministrów.
D. zarządzanie wyborów do Sejmu i Senatu.
Zadanie 19. (0-1)
W Rzeczypospolitej Polskiej władzę wykonawczą sprawują
A. Rada Ministrów i Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
B. Marszałek Sejmu i Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
C. Marszałek Sejmu i Rada Ministrów.
D. Marszałek Sejmu i Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
Zadanie 20. (0-1)
Nadzór nad działalnością sądów powszechnych w Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje
A. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
B. Rada Ministrów.
C. Naczelny Sąd Administracyjny.
D. Sąd Najwyższy.
Zadanie 21. (0-3)
Przyporządkuj każdemu opisowi odpowiadające mu pojęcie. Wybierz pojęcia spośród oznaczonych
literami A-D
21.1
Postawa szacunku i umiłowania ojczyzny.
A
B
C
D
21.2
Pogląd, według którego cały świat jest jedną ogromną ojczyzną
człowieka.
Uznanie własnego narodu za najważniejszy, przy jednoczesnej
wrogości wobec innych narodów.
A
B
C
D
A
B
C
D
21.3
A.
B.
C.
D.
szowinizm
nacjonalizm
patriotyzm
kosmopolityzm
Odpowiedzi
Zadanie Odpowiedź Uzasadnienie
1
D
Na ilustracji ukazano pismo klinowe, które stosowali Babilończycy.
2
A
490 r.p.n.e. to 1 poł. V w.p.n.e. (lecz 490 r. to 2 poł. V w.)
3
PP
Oba zdania są prawdziwe.
4
A
5
B
6
D
Fragment dokumentu to prawo spisane w czasach Kazimierza Wielkiego, podczas
rozbicia dzielnicowego każdy książę stanowił swoje prawa, spisanie jednolitego
prawa miało uporządkować sprawy w kraju.
Szlachta i duchowieństwo to stany, od XIV w. w Polsce była monarchia stanowa.
Monarchii despotycznej i absolutnej nigdy w Polsce nie było, monarchia
patrymonialna była w czasach pierwszych Piastów.
Zakon jezuitów powstał w XVI w. - to kontrreformacja.
7
2P
Drugie zdanie jest prawdziwe.
8
D
Oba wykresy dotyczą sytuacji po unii lubelskiej (1569 r.) czyli 2 poł. XVI w.
9
11
9.1. C
9.2. D
9.3. A
10.1. D
10.2. A
10.3. C
C
12
3F
Monteskiusz – trójpodział władzy (oświecenie)
Rousseau – umowa społeczna (oświecenie)
Modrzewski – „O naprawie Rzeczpospolitej” (renesans)
Ze Szwecją – dominacja nad Bałtykiem
Powstanie Chmielnickiego – bunt kozaków
Z Rosją – walki o tron po śmierci Iwana IV Groźnego
Dokument mówi o zmniejszeniu pańszczyzny na czas „insurekcji” czyli
powstania kościuszkowskiego.
Trzecie zdanie jest fałszywe.
13
13.1. B
13.2. C
14
D
15
15.1. B
15.2. D
16
D
17
C
18
D
19
A
20
D
21
21.1. C
21.2. D
21.3. A
10
Przyczyną wojny secesyjnej były różnice między stanami północnymi a
południowymi.
Skutkiem wojny secesyjnej było uchwalenie 13 poprawki do Konstytucji USA,
która zniosła niewolnictwo.
Na ilustracji widać żołnierzy w okopach. Podczas I wojny światowej na froncie
zachodnim działania zbrojne przybrały charakter wojny pozycyjnej.
Wydarzenie pierwsze - Trójprzymierze powstało jeszcze przed wybuchem wojny.
Wydarzenie ostatnie – podpisanie rozejmu kończącego działania zbrojne na
froncie zachodnim.
Zasada równości umożliwia wyborcom oddanie jednakowej ilości głosów.
Każdy wyborca, niezależnie od wykształcenia i pozycji społecznej, ma jeden
głos.
Łemkowie są mniejszością etniczną.
stwierdzanie ważności wyborów parlamentarnych – Sąd Najwyższy;
budżet państwa – projekt przygotowuje rząd, a uchwala sejm;
kierowanie pracami Rady Ministrów – prezes Rady ministrów czyli premier;
zarządzanie wyborów do Sejmu i Senatu – prezydent.
Władzę wykonawczą sprawuje prezydent i rząd.
Nadzór nad sądami powszechnymi sprawuje Sąd Najwyższy, władza sądownicza
jest niezależna od władzy wykonawczej.
Patriotyzm – kocham Ojczyznę
Kosmopolityzm – moją ojczyzna jest cały świat
Szowinizm – mój naród najważniejszy, inne narody wrogie.
Razem: 29 punktów (21 punktów za historię + 8 punktów za wos)
Download