Uploaded by karolgrabowski

Test z historii - II Rzeczpospolita

advertisement
Test z historii dla klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej – II Rzeczpospolita
Imię i nazwisko, klasa………………………………………………………………….
1. Pierwszym prezydentem II Rzeczypospolitej był:
a) Józef Piłsudski
b) Jędrzej Moraczewski
c) Gabriel Narutowicz
d) Ignacy Mościcki
(1 pkt)
2. Głównym strategiem polskiej gospodarki w ostatnich latach przed wybuchem II wojny
światowej był:
(1 pkt)
a) Józef Beck
b) Eugeniusz Kwiatkowski,
c) Roman Dmowski
d) Wincenty Witos
3. Po śmierci Józefa Piłsudskiego Generalnym Inspektorem Sił Zbrojnych został: (1 pkt)
a) Józef Beck,
b) Władysław Sikorski
c) Edward Rydz – Śmigły,
d) Stefan Starzyński
4.Przeanalizuj poniższe fragmenty konstytucji marcowej i odpowiedz, które ze zdań
prezentowanych w tabeli są prawdziwe, a które fałszywe oraz napisz, którego artykułu
dotyczy ich treść:
(6 pkt)
Art.1 Państwo Polskie jest Rzecząpospolitą.
Art.2 Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do narodu. Organami narodu w zakresie
ustawodawstwa są Sejm i Senat, w zakresie władzy wykonawczej – Prezydent Rzeczypospolitej łącznie z
odpowiedzialnymi ministrami, w zakresie wymiaru sprawiedliwości – niezawisłe Sądy.
Art.10 Prawo inicjatywy ustawodawczej przysługuje Rządowi i Sejmowi. Wnioski i projekty ustaw, pociągające
za sobą wydatki ze Skarbu Państwa, muszą podawać sposób ich zużycia i pokrycia.
Art.11 Sejm składa się z posłów, wybranych na lat pięć, licząc od dnia otwarcia sejmu, w głosowaniu
powszechnym, tajnym, bezpośrednim, równym i stosunkowym.
Art.12 Prawo wybierania ma każdy obywatel polski bez różnicy płci, który w dniu ogłoszenia wyborów
ukończył lat 21, używa w pełni praw cywilnych i zamieszkuje w okręgu wyborczym przynajmniej od przedednia
ogłoszenia wyborów w Dzienniku Ustaw. Prawo głosowania może być wykonywane tylko osobiście. Wojskowi
w służbie czynnej nie mają prawa głosowania.
Art.13 Prawo wybieralności ma każdy obywatel, mający prawo wybierania do Sejmu, nie wyjmując
wojskowych w służbie czynnej, niezależnie od miejsca zamieszkania, o ile ukończył lat 25.
Art.36 Senat składa się z członków wybranych przez poszczególne województwa w głosowaniu powszechnym,
tajnym, bezpośrednim, równym i stosunkowym. Każde województwo stanowi jeden okrąg wyborczy, przy czym
w stosunku do liczby mandatów sejmowych na ilość mieszkańców liczba mandatów do Senatu wynosi 1/4 część.
Prawo wybierania do Senatu ma każdy wyborca do Sejmu, który w dniu ogłoszenia wyborów ukończył lat 30 i
w dniu tym zamieszkuje w okręgu wyborczym przynajmniej od roku; nie tracą jednak prawa wyborczego świeżo
osiedli koloniści, którzy opuścili poprzednie miejsce zamieszkania, korzystając z reformy rolnej; również nie
tracą tego prawa robotnicy, którzy zmienili miejsce pobytu wskutek zmiany miejsca pracy, oraz urzędnicy
państwowi przeniesieni służbowo. Prawo wybieralności ma każdy obywatel, posiadający prawo wybierania do
Senatu, nie wyłączając wojskowych w służbie czynnej, o ile z dniem ogłoszenia wyborów ukończył lat 40.
Art.39 Prezydenta Rzeczypospolitej wybierają na lat siedem bezwzględną większością głosów Sejm i Senat,
połączone w Zgromadzenie Narodowe. Zgromadzenie Narodowe zwołuje Prezydent Rzeczypospolitej w
ostatnim kwartale siedmiolecia swego urzędowania.
Jeżeli zwołanie nie nastąpi na 30 dni przed upływem siedmiolecia, Sejm i Senat łączą się z samego prawa w
Zgromadzenie Narodowe na zaproszenie Marszałka Sejmu i pod jego przewodnictwem.
Art.43 Prezydent Rzeczypospolitej sprawuje władzę wykonawczą przez odpowiedzialnych przed Sejmem
ministrów i podległych im urzędników.
Art.45 Prezydent Rzeczypospolitej mianuje i odwołuje Prezesa Rady Ministrów, na jego wniosek mianuje i
odwołuje ministrów, a na wniosek Rady Ministrów obsadza urzędy cywilne i wojskowe zastrzeżone w ustawach.
Każdy urzędnik Rzeczypospolitej musi podlegać ministrowi, który za jego działania odpowiada przed Sejmem.
Art.51 Za czynności urzędowe Prezydent Rzeczypospolitej nie jest odpowiedzialny ani parlamentarnie, ani
cywilnie.
Za zdradę kraju, pogwałcenie Konstytucji lub przestępstwa karne Prezydent Rzeczypospolitej może być
pociągnięty do odpowiedzialności tylko przez Sejm uchwałą, powziętą większością 3/5 głosów, przy obecności
co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Sprawę rozpatruje i wyrok wydaje Trybunał Stanu według
postanowień osobnej ustawy. Z chwilą postawienia w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu - Prezydent
Rzeczypospolitej jest zawieszony w urzędowaniu.
Lp. Zdanie
Prawda czy fałsz?
1
W Polsce obowiązuje klasyczny trójpodział władzy
2
Czynne prawo wyborcze w wyborach do Sejmu
uzyskuje się w wieku 25 lat
3
Ministrowie ponoszą odpowiedzialność polityczną
przed Sejmem
4
Prezydent nie ponosi odpowiedzialności politycznej
5
Prezydent jest powoływany na pięcioletnią
kadencję przez Zgromadzenie Narodowe
6
Prawo wnoszenia do Sejmu projektów nowych
ustaw posiada Prezydent i Rząd
Nr artykułu
5. Spośród podanych poniżej zjawisk wpisz w odpowiednie rubryki tabeli litery oznaczające
przyczyny lub skutki zamachu majowego:
(8 pkt)
A. osłabienie władzy ustawodawczej, B. silna władza ustawodawcza, C. osłabienie władzy
wykonawczej, D. silna władza wykonawcza, E. ograniczenie demokracji, F. unormowanie
stosunków Polski z Niemcami i Związkiem Sowieckim, G. pogorszenie się międzynarodowej
sytuacji Polski po podpisaniu traktatu w Locarno, H. niezadowolenie społeczne z powodu
trudnej sytuacji gospodarczej wywołanej m.in. wojną celną z Niemcami
Przyczyny:
Skutki:
6. Uporządkuj wydarzenia w kolejności chronologicznej przy pomocy cyfr od 1 do 6 (od
najwcześniejszego do najpóźniejszego)
(6 pkt)
Wydarzenie
Cyfra
A. Zamach majowy
B. Cud nad Wisłą
C. Uchwalenie konstytucji kwietniowej
D. Traktat wersalski
E. Traktat w Locarno
F. Śmierć Józefa Piłsudskiego
7. Połącz nazwiska polityków z organizacjami, w których działali:
(4 pkt)
a) Roman Dmowski
1. Polska Partia Socjalistyczna
b) Wincenty Witos
2. Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”
c) Walery Sławek
3. Komunistyczna Partia Polski
d) Ignacy Daszyński
4. Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem
5. Komitet Narodowy Polski
a - …, b - …, c - …, d - …
8. Przyporządkuj nazwiska polityków do określonych wydarzeń lub pojęć. Wpisz do tabeli
odpowiednie litery (uwaga: przy jednym nazwisku może wystąpić więcej niż jedna litera).
(8 pkt)
Lp.
Polityk
Wydarzenie
1
Józef Piłsudski
2
Władysław Grabski
3
Wojciech Korfanty
4
Ignacy Jan Paderewski
A. III powstanie śląskie
B. Reforma walutowa
C. Koncepcja federacyjna
D. Powstanie wielkopolskie
E. Premier
F. Sanacja
G. Naczelna Rada Ludowa
9. Zapoznaj się z rysunkiem satyrycznym z lat dwudziestych XX w. i wykonaj polecenia
a) napisz, jaką nazwą określa się zjawisko ukazane na ilustracji:
(1 pkt)
……………………………………………………………………………………..
b) jaką nazwę nosiła polska waluta w czasie trwania tego zjawiska?
(1 pkt)
……………………………………………………………………………………..
c) kiedy i w jaki sposób zostało zlikwidowane to zjawisko?
(4 pkt)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
10. Po zapoznaniu się z mapą uzupełnij tabelę. Wpisz do niej litery odpowiadające
wymienionym terytoriom.
(4 pkt)
Lp. Tereny włączone do II Rzeczypospolitej w wyniku
1
traktatu ryskiego z dnia 18 marca 1921 r.
2
powstania zbrojnego (27 grudnia 1918 r.-16 lutego
1919 r.) oraz traktatu wersalskiego.
3
plebiscytu (20 marca 1921 r.) i powstania zbrojnego (2
maja-5 lipca 1921r.).
4
akcji zbrojnej z 8-9 października 1920 r. i decyzji
lokalnego parlamentu z marca 1922 r.
Litera
11. Dopasuj pojęcia do definicji, wpisując w tabeli odpowiednią literę
Pojęcie
Autorytaryzm
Sanacja
Centrolew
Sejmokracja
(4 pkt)
Litera
A. Potoczna nazwa rządzącego w Polsce w latach 1926-1939 obozu politycznego
B. Zawiązany w 1929 roku sojusz partii opozycyjnych wobec rządów Józefa Piłsudskiego
C. System rządów opartych na autorytecie charyzmatycznego przywódcy, a często także na
armii
D. Organizacja polityczna okresu międzywojennego w Polsce utworzona w roku 1927 przez
zwolenników Józefa Piłsudskiego
E. Potoczne określenie ustroju Rzeczypospolitej Polskiej od uchwalenia Konstytucji
marcowej w 1921 r. do przewrotu majowego w 1926 r.
Download