POLSKIE SYMBOLE NARODOWE

advertisement
Bezpieczna Szkoła –
Bezpieczny Uczeń
Państwo, prawo,
społeczeństwo,
obywatel
SPOŁECZEŃSTWO
Społeczeństwo - zbiorowość społeczna,
zamieszkująca dane terytorium, posiadająca
wspólną kulturę, wspólną tożsamość, oparta na
wzajemnych stosunkach i zależnościach.
Społeczeństwo posiada własne instytucje
pozwalające mu na prawidłowe funkcjonowanie .
Jego formą organizacyjną jest państwo
zamieszkiwane przez naród.
NARÓD
• Grupa ludzi, których łączy
wspólna kultura, język,
religia, historia czy
pochodzenie etniczne.
• Naród polski, narodowość polska
SYMBOLE NARODOWE
FLAGA
GODŁO
HYMN
„Mazurek
Dąbrowskiego”
Zgodnie z Konstytucją
Rzeczypospolitej Polskiej (Art. 28.):
• Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła
białego w koronie w czerwonym polu.
• Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały
i czerwony.
• Hymnem Rzeczypospolitej Polskiej jest Mazurek
Dąbrowskiego.
• Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej Polskiej podlegają
ochronie prawnej.
Flaga Polski jest prostokątna, podzielona na
dwa pasy o układzie poziomym: biały na górze,
czerwony na dole.
Flaga została zatwierdzona uchwałą Sejmu Królestwa
Polskiego z 7 lutego 1831 roku.
Po odzyskaniu niepodległości flagę uchwalił Sejm
odrodzonej Polski w dniu 1 sierpnia 1919 roku.
2 maja –
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
(Od roku 2004 r.)
Godło
Godłem Rzeczypospolitej
Polskiej jest wizerunek
orła białego w koronie
w czerwonym polu,
w złotej koronie, ze
złotymi szponami
i dziobem, zwrócony
w prawo.
• Wizerunek orła pojawił się już w czasach panowania
Bolesława Chrobrego- pierwszego króla Polski.
Godło Przemysława II
Godło Stanisława
Poniatowskiego
Godło Zygmunta
Starego
Godło Kazimierza Wielkiego
Godło z lat 1919 - 1927
Godło w PRL
Hymn
Mazurek Dąbrowskiego –
polska pieśń patriotyczna, od 26 lutego 1927 oficjalny
hymn państwowy Rzeczypospolitej Polskiej.
• Pieśń powstała w lipcu 1797 we włoskim miasteczku
Reggio. Pierwotnie była Pieśnią Legionów Polskich we
Włoszech. Tekst został napisany przez
Józefa Wybickiego.
• Muzeum Hymnu Narodowego
w Będominie otwarte zostało
w dniu 17 lipca 1978 roku, jako Oddział Muzeum
Narodowego w Gdańsku.
Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.
Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.
Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.
Marsz, marsz...
Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.
Marsz, marsz...
Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.
Marsz, marsz...
Rękopis Pieśni Legionów Polskich we Włoszech
PAŃSTWO
PAŃSTWO jest to najwyższa polityczna, terytorialna,
przymusowa organizacja społeczeństwa, posiadająca swój
aparat władzy i suwerenność, posługująca się prawem
w celu realizacji swoich zadań.
OBYWATEL
• członek społeczeństwa danego państwa mający
określone prawa i obowiązki zastrzeżone przez
konstytucję
• stały mieszkaniec jakiegoś regionu lub miasta
Część z praw obywatela należy do dziedziny praw
człowieka, w związku z czym mogą przysługiwać
nie tylko obywatelom danego państwa, ale także
cudzoziemcom. Będąc poza granicami państwa,
obywatel może liczyć na ochronę dyplomatyczną
i opiekę konsularną ze strony swojego państwa.
SEJM I SENAT
• Władzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej
Polskiej sprawują Sejm i Senat.
• Sejm i Senat są wybierane na czteroletnie
kadencje.
• Sejm składa się
z 460 posłów.
SEJM I SENAT
• Senat składa się ze 100 senatorów.
Prezydent RP
• Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest
najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej
Polskiej i gwarantem ciągłości władzy
państwowej.
• Prezydent Rzeczypospolitej czuwa nad
przestrzeganiem Konstytucji, stoi na straży suwerenności
i bezpieczeństwa.
• Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany przez Naród w
wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i w
głosowaniu tajnym.
Prezydent RP
Bronisław Komorowski
Pałac Prezydencki
Prawa człowieka
Prawa człowieka- zespół praw i wolności, które
przysługują każdemu człowiekowi bez względu na
rasę, płeć, język, wyznanie, przekonania polityczne,
pochodzenie narodowe i społeczne, majątek itp.
Prawa człowieka są prawami o charakterze
moralnym, zbiorem postulatów domagających się
poszanowania wartości najcenniejszych dla
człowieka, takich jak życie, godność, wolność,
swobodny rozwój.
Instytucje i skargi w naruszeniu praw
człowieka
Urzędy międzynarodowe, do których może zwrócić się
obywatel każdego kraju europejskiego ze skargą wtedy,
gdy uzna, że odpowiednie urzędy w jego kraju wydały
decyzje na jego niekorzyść, i że te decyzje są według niego
niezgodne z Prawami człowieka.
• Komitet Praw Człowieka w Genewie - Szwajcaria
• Europejski Trybunał Praw Człowieka w StrasburguFrancja
Łamanie praw człowieka
na świecie
Ochrona praw człowieka w Polsce
System ochrony praw człowieka tworzą:
Trybunał Konstytucyjny (bada wydawane akty prawne,
rozpatruje skargi konstytucyjne)
Rzecznik Praw Obywatelskich (stoi na straży
przestrzegania praw człowieka)
Sądy powszechne i administracyjne (gwarantują
przestrzeganie praw w orzecznictwie)
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (stoi na straży
wolności słowa i prawa do informacji)
 Organizacje pozarządowe (monitorują, edukują,
uświadamiają problemy, opiekują się np. uchodźcami)
NASZA „Mała Ojczyzna” - Rząśnik
Lokalizacja terytorialna
• Rząśnik –wieś o charakterze gminy
• Sąsiednie gminy: Długosiodło, Obryte,
Zatory, Somianka, Wyszków
• 167 km²-powierzchnia
• LICZBA MIESZKAŃCÓW:
• 6 887 mieszkańców
• Lokalizacja:
• Powiat wyszkowski
• Województwo mazowieckie
Download