Kazus III - Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

advertisement
Łukasz Orłowski
Katedra Prawa Konstytucyjnego
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytet Wrocławski
Kazus III
Na wniosek Rady Ministrów Pan Prezydent Roman w drodze rozporządzenia wprowadził stan
wojenny na terytorium całego paostwa. Powyższa sytuacja zaistniała z poważnej obawy, iż
Rzeczypospolita Polska zostanie zbrojnie zaatakowana przez Litwę. Klika dni później upłynęła
kadencja Sejmu. Prezydent Roman stosując tylko sobie znaną wykładnię Konstytucji uznał, że skoro
przepisy zabraniają przeprowadzania wyborów parlamentarnych w czasie trwania stanu
nadzwyczajnego, jest on jedynym organem uprawnionym do wydawania aktów prawnych o randze
ustawy. Wykorzystując sytuację udał się z oficjalną wizytą zagraniczną do Mioska, odwiedzając
swojego wieloletniego druha Aleksandrija, z którym podpisał traktat o „Wieczystym sojuszu
wojskowym braci polsko-białoruskiej przeciwko inflanckim spekulantom”. Po powrocie do Polski
Prezydent Roman ratyfikował tę umowę oraz wydał rozporządzenie z mocą ustawy, zmieniające art.
127 Konstytucji. Rozporządzenie nadawało aktowi brzmienie : „Prezydent Rzeczypospolitej jest
wybierany przez Ród” oraz „Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany na dożywotnią kadencję”.
Prezydent Roman oznajmił, iż rozporządzenie z mocą ustawy nie wymaga potwierdzenia przez Sejm
w obecnej okoliczności.
Po jakimś czasie minister spraw zagranicznych z „rządu cieni” stwierdził, że traktat o
„Wieczystym sojuszu wojskowym braci polsko-białoruskiej przeciwko inflanckim spekulantom” jest
nieważny. Poza tym opozycja zarzuciła Panu Prezydentowi Romanowi, iż nie miał on prawa do
ratyfikacji tej umowy. Dodatkowo Polska Partia Konserwatystów i Reformatorów, oskarżyła Pana
Prezydenta Romana złamanie Konstytucji. Naród wyszedł na ulicę wyposażony w bogato zdobione
transparenty z nikomu nie zrozumiałą treścią „oddaj kota”.
1. W jakiej sytuacji Pan Prezydent Roman może wydawad rozporządzenie z mocą ustawy ?
2. Jakie są skutki upływu kadencji Parlamentu w czasie trwania stanu nadzwyczajnego ?
3. Czy rozporządzenie z mocą ustawy może regulowad każdą materię ?
4. Czy Pan Prezydent Roman ma rację, twierdząc, że rozporządzenie to nie wymaga zatwierdzenia
przez Sejm ?
5. Jak ma na imię kot Pana Prezydenta Romana ?
6. Czy Pan Prezydent Roman miał prawo podpisad traktat o „Wieczystym sojuszu wojskowym braci
polsko-białoruskiej przeciwko inflanckim spekulantom” ?
7. Czy zarzut posłów dotyczący legalności ratyfikacji jest słuszny ? Dlaczego ?
Download