Uploaded by Black_story00

Protokół

advertisement
Protokół
zebrania założycielskiego stowarzyszenia Klub Ochrony Rawki
8 maja 2009 r. w Skierniewicach przy ul. Płytkiej 7 odbyło się zebranie założycielskie
stowarzyszenia Klub Ochrony Rawki.
W zebraniu wzięło udział 20 osób – lista obecności w załączeniu.
Obrady otworzył Roman Kowalski, który zaproponował następujący porządek obrad:
1. Ogólny opis działalności stowarzyszenie;
2. Głosowanie w sprawie powołania stowarzyszenia;
3. Wybór władz stowarzyszenia;
4. Wolne wnioski.
Ad 1.
Prezentacji działalności stowarzyszenia dokonał Roman Kowalski. Głównym celem
stowarzyszenia ma być poprawa jakości życia mieszkańców wsi poprzez rozwój
przedsiębiorczości i kapitału ludzkiego.
Dwoma tematami przewodnimi będą:
5. Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich;
6. Wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturalnych, w tym potencjału
obszarów należących do sieci Natura 2000.
Ad 2.
W głosowaniu jawnym jednogłośnie przegłosowano powołanie stowarzyszenia Klub
Ochrony Rawki.
Ad 3.
Do Zarządu stowarzyszenia zgłoszono kandydaturę trzech osób, które wyraziły
zgodę na kandydowanie. Po głosowaniu jawnym został wybrany jednogłośnie Zarząd
w składzie: Roman Kowalski, Paweł Kosiła, Marzena Uszek.
Ad 4.
W ramach wolnych wniosków zgłoszono kilka uwag odnośnie finansowania
stowarzyszenia, a także jego promocji. Wniosek będzie rozpatrywany na następnym
zebraniu.
Posiedzenie zakończył i pożegnał zgromadzonych Roman Kowalski.
PRZEWODNICZĄCY
Roman Kowalski
PROTOKOŁOWAŁA
Joanna Bedoń
Załączniki:
1. Lista obecności
Download