Typowy układ pracy

advertisement
Typowy układ pracy:
WPŁYW PRZEDPLONU NA PLONOWANIE RZEPAKU
Jan Kowalski, Katarzyna Nowak
Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin, Akademia Rolnicza we Wrocławiu
Synopsis. (po polsku) …………………………….
Słowa kluczowe – key words: płodozmian – crop rotation, burak cukrowy – sugar beet
WSTĘP
Płodozmian wywiera znaczący wpływ na zawartość substancji organicznej w glebie,
która decyduje o jej żyzności [Smagacz i Nowak 2000]. Obecnie stosowane zmianowania są
w znacznym stopniu…………...
Celem przeprowadzonych badań było …………………..
MATERIAŁ I METODY
Dwuczynnikowe doświadczenie płodozmianowe realizowano w latach 2000–2004 w
Rolniczym Zakładzie ………
WYNIKI BADAŃ
Rodzaj przedplonu wywierał większy wpływ na …………………..
DYSKUSJA
Produktywność płodozmianu w większym stopniu zależała od poziomu nawożenia
azotowego niż ……………………….
WNIOSKI
PODZIĘKOWANIA
PIŚMIENNICTWO
1. Rabikowska,B.,Piszcz,U.1993.Następcze działanie obornika na plonowanie
kukurydzy. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 409: 151-158.
2. Smagacz, J. 2000. Rola zmianowania w rolnictwie. Pam. Puł. 120: 411-414.
J. Kowalski, K. Nowak
PRODUCTIVITY OF CROP ROTATION UNDER DIFFERENT ORGANIC
FERTILIZATION
Summary (ok. 1 strony)
In the years (1999-2001) winter barley yielding cultivated in crop rotation: sugar beet,
spring wheat, winter barley showed positive influence ………………
prof. dr hab. Jan Kowalski
Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin
Akademia Rolnicza we Wrocławiu
50-375 Wrocław, ul. Norwida 25
e-mail: [email protected]
Download