ŁUSZCZEWSKA Marzena - Archeologia Rzymu i prowincji

advertisement
ŁUSZCZEWSKA Marzena - Archeologia Rzymu i prowincji rzymskich -wykład
Wykład ma na celu zaprezentowanie głównych etapów rozwoju starożytnej cywilizacji
rzymskiej uwidocznionych w jej dorobku materialnym zachowanym do naszych czasów. Ta
część kursu jest poświęcona okresowi od początków istnienia Rzymu do I w. n.e. (jakkolwiek
niektóre, spośród omawianych zagadnień, będą analizowane w szerszej perspektywie
czasowej). Omówiony zostanie proces urbanizacji Lacjum w pierwszej połowie 1. tysiąclecia
przed naszą erą, ze szczególnym uwzględnieniem formowania się Rzymu jako organizmu
miejskiego, okres rozwoju Rzymu pod silnym wpływem kultury etruskiej, greckiej i italskiej,
proces hellenizacji w okresie rzymskich podbojów na Wschodzie w II i I w. p.n.e. Szczególny
nacisk położony zostanie na osiągnięcia technologiczne oraz kulturę materialną tego okresu.
Wiele miejsca poświęcone zostanie rozwojowi urbanistyki, architektury, rzemiosła i sztuki w
okresie Augusta i dynastii julijsko-klaudyjskiej w Italii i prowincjach; zwrócona zostanie
uwaga na tworzenie się kanonu oficjalnej architektury imperialnej (fora, świątynie, łuki
triumfalne, mauzolea, termy) i sztuki (portret, relief) jako wizualnych nośników propagandy
cesarskiej, rozkwit wszelkich form rzemieślniczych (wyroby użytkowe jak i artystyczne) i
innowacji technologicznych oraz proces romanizacji Imperium Romanum.
Literatura obowiązkowa
Boëthius A., Etruscan and Roman Architecture, Harmondsworth 1978
Garbsch J., Terra sigillata. Porcelana antyku, Warszawa 1993
Grimal P., Miasta rzymskie, Warszawa 1970
Jaczynowska M., Religie świata rzymskiego, Warszawa 1999
Kleiner D.E.E., Roman Sculpture, New Heaven - London 1992
Łukaszewicz A., Świat papirusów
Ostrowski J.A., Starożytny Rzym. Polityka i sztuka, Warszawa-Kraków 1999
Sadurska A., Archeologia starożytnego Rzymu, t.I-II, Warszawa 1975-80
Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, pod red E. Wipszyckiej-Bravo, t. 1-2,
[wyd. nowe]
Ward-Perkins J.B., Roman Imperial Architecture, New Heaven - London 1981
Witruwiusz, O architekturze ksiąg dziesięć, (tłum. K. Kumaniecki), Warszawa 1999
Ziółkowski A., Historia Rzymu, Poznań 2004
Literatura uzupełniająca
Adam J.P., La construction romaine. Materiaux et techniques, Paris 1984
Anderson J.C., Roman Architecture and Society, London 1997
Biernacka-Lubańska M., Starożytne akwedukty rzymskie, Warszawa 1959
Carcopino J., Życie codzienne w Rzymie w okresie rozkwitu cesarstwa, Warszawa 1966
Ciechanowicz J., Rzym. Ludzie i budowle, Warszawa 1987
Coarelli F., Rome and Environs. An Archaeological Guide, 2007
Cornell T., Matthews J., Rzym, [Wielkie Kultury Świata], Warszawa 1995
Favro D., The Urban Image of Augustan Rome, Cambridge 1996
Grimal P., Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, Warszawa 1990
Koch W., Style w architekturze, Warszawa 1996
Kolendo J., Żelazowski J., Teksty i pomniki. Zarys epigrafiki łacińskiej okresu cesarstwa
rzymskiego, Warszawa 2003
Kretschmer F., Bilddokumente römischer Technik, Düsseldorf 1978
Nowicka M., Malarstwo antyczne, Wrocław 1985
Oleson J.P., Oxford Handbook of Engineering and Technology in the Classical World, 2008
Potter T.W., Roman Italy, 1990
Ross Holloway R., The Archaeology of Early Rome and Latium, 1996
Richardson L., A new Topographical Dictionary of Ancient Rome, London 1992
M. Sartre, Wschód Rzymski, Wrocław 1997
Scullard H., Cary M., Dzieje Rzymu, t. I-II, Warszawa 1992
Simon E., Augustus. Kunst und Leben in Rom um die Zeitwende, München 1986
Słownik terminologiczny sztuk pięknych (wydanie nowe), Warszawa1996
Strong D., Brown D. (eds), Roman Crafts, London 1976
Toynbee J.M.C., Roman Historical Portraits, London 1978
Wamser L. (ed.), Die Römer zwischen Alpen und Nordmeer, München 2000
Wielowiejski J., Na drogach i szlakach Rzymian, Warszawa 1984
Winniczuk L., Ludzie, zwyczaje i obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 1983
Zanker P., August i potęga obrazów, Poznań 1999
Download