Uploaded by paulina.byczek

ZASADY OPRACOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ 2021

advertisement
Seminarium dr Renaty Kwiatkowskiej
ZASADY OPRACOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ
A. SPRAWY ORGANIZACYJNE
1. Obecność na seminariach jest obowiązkowa.
2. Zasady zaliczenia kolejnych semestrów.
Dla zaliczenia pierwszego semestru wymagane jest:
 wybór i zatwierdzenie tematu pracy,
 opracowanie i zatwierdzenie spisu treści,
 zebranie literatury,
 zgłoszenie i akceptacja praktyk.
 przedstawienie jednego rozdziału pracy
Dla zaliczenia drugiego semestru wymagane jest:
 opracowanie i akceptacja całości pracy,
Dla zaliczenia ostatniego semestru wymagane jest:
 złożenie pracy i wszystkich wymaganych dokumentów w terminach wyznaczonych przez
dziekanat.
3. Do każdego oddawanego do sprawdzenia elementu pracy załączamy spis treści i w przypadku, gdy jest
to kolejna wersja, także z poprzednie sprawdzone wersje.
B. WYMOGI FORMALNE
(Spełnienie wymogów formalnych jest bardzo ważne, gdyż wpływa na końcową ocenę pracy.)
1. Przed rozpoczęciem pisania pracy należy zapoznać się z wymogami formatowania pracy i ustawić
wszystkie ustawienia ogólne (typu marginesy, czcionka, tabulatory ...).
Wszystkie informacje łącznie z formatem strony tytułowej znajdziecie Państwo na stronie Wydziału
Ekonomicznego w zakładce Dla studentów / Prace i egzamin dyplomowy.
2. Przed oddaniem jakiegokolwiek elementu pracy do sprawdzenia (łącznie ze spisem treści), należy
uzupełnić listę kontrolną.
Niedotrzymanie któregokolwiek punktu będzie miało wpływ na ocenę z seminarium, a w przypadku
znacznych uchybień praca nie zostanie przyjęta.
C. ZAGADNIENIA MERYTORYCZNE
1. Należy zapoznać się z koncepcją pracy licencjackiej na stronie Wydziału Ekonomicznego w zakładce Dla
studentów / Prace i egzamin dyplomowy.
Seminarium dr Renaty Kwiatkowskiej
2. Wstęp (około 2 strony).

określenie problemu badawczego i uzasadnienie wyboru tematu

cel pracy ( cel główny i cele szczegółowe)
Przykład:
Głównym celem pracy jest zaprezentowanie metod kalkulacji kosztów stosowanych w
przedsiębiorstwach. Celowi głównemu podporządkowane są cele szczegółowe:
 zaprezentowanie definicji kosztów według prawa bilansowego,
 przedstawienie kategoryzacji metod kalkulacji,
 prezentacja i ocena metod kalkulacji stosowanych w badanym przedsiębiorstwie

zakres pracy (wskazujemy badaną jednostkę, źródła danych do analizy ( dane empiryczne,
literatura przedmiotu), okres objęty badaniami.

zastosowane metody badawcze (np. przegląd literatury i aktów prawnych, analiza sprawozdań
finansowych, analiza danych z systemu ewidencyjnego przedsiębiorstwa, wywiady, analiza
wskaźnikowa, proste metody statystyczne prezentacji danych, obserwacje …)

struktura treści pracy (po kilka zdań na temat zawartości kolejnych rozdziałów)
3. Podsumowanie i wnioski (około 2 strony).

wskazanie celu pracy i opisanie, co zrobiono dla jego osiągnięcia.

sformułowanie wniosków, rozpoznanych prawidłowości, propozycji rozwiązań ( np.
przeprowadzona analiza wykazała, że …., w świetle uzyskanych wyników można stwierdzić …)

uwagi końcowe (np. pomimo syntetycznego charakteru analiz udało się w sposób
obiektywny….., przeprowadzone badania potwierdziły celowość prowadzenia
systematycznych analiz …, przeprowadzone analizy zasygnalizowały ważne problemy
wymagające pogłębionych analiz …)
4. Pracę piszemy w czasie przeszłym i w formie bezosobowej.
5. Objętość pracy dyplomowej (bez załączników ) minimum 70 tys. znaków ze spacjami.
Seminarium dr Renaty Kwiatkowskiej
LISTA KONTROLNA
1. Układ strony
marginesy górny, dolny, lewy, prawy 3 cm
marginesy lustrzane
margines na oprawę 1 cm
układ tekstu pionowy
czcionka tekstu zasadniczego: Times New Roman 12 pt
tekst wyjustowany
odstęp między wierszami przed i po 0, (interlinia) 1,5 wiersza
wcięcie akapitu 1 cm (akapit/tabulatory)
brak odstępów pomiędzy akapitami
numery stron na dole (stopka), środek strony, bez numeru na pierwszej stronie, Czcionka Times New
Roman 12 pt
każdy rozdział zaczyna się na nowej stronie (nowy podrozdział może być kontynuowany na stronie
bieżącej)
tabele/rysunki, które nie mieszczą się na stronie zamieszczone są na kolejnej stronie od góry
2. Formatowanie tytułów
nagłówek 1: Times New Roman, 16 pt, bold, ( Format I Akapit…); odstęp przed 12 pt, odstęp po 3 pt,
pojedynczy odstęp, wyrównanie do lewej, automatyczne numerowanie hierarchiczne (Rozdział 1. Tytuł)
nagłówek 2: Times New Roman, 14 pt, bold, ( Format I Akapit…); odstęp przed 12 pt, odstęp po 3 pt,
odstęp 1,5 wiersza, wyrównanie do lewej, automatyczne numerowanie hierarchiczne (1.1 Tytuł)
nagłówek 3: Times New Roman, 12 pt, bold, ( Format I Akapit…); odstęp przed 3 pt, odstęp po 6 pt,
odstęp 1,5 wiersza, wyrównanie do lewej, automatyczne numerowanie hierarchiczne (1.1.1. Tytuł);
tytuły tabel, rysunków i schematów: Times New Roman, 12 pt, pogrubiony, odstęp pojedynczy między
wierszami ( Format I Akapit…); odstęp przed 12 pt, odstęp po 6 pt, wyrównanie do lewej, numerowanie
automatyczne przez całą pracę
na końcu tytułów rozdziałów, podrozdziałów, tabel, schematów i rysunków nie ma kropek
3. Formatowanie tabel i rysunków
czcionka: Times New Roman, 12 pkt
pojedynczy odstęp między wierszami
tekst w komórkach wyśrodkowany w pionie
w tabelach nie ma pozostawionych pustych komórek
w tabelach nie ma linii pionowych, a pozostałe są w jednakowym formacie
podane są jednostki dla wszystkich danych
w tabelach są zachowane ogólnie przyjęte znaki umowne:
(-) zjawisko nie występuje, (0)- zjawisko istnieje, ale w ilościach mniejszych od liczb, które mogłyby być
wyrażone uwidocznionymi w tabeli znakami cyfrowymi, (.) – zupełny brak informacji lub brak informacji
wiarygodnych, (x) – wypełnianie rubryki ze względu na układ tabeli jest niemożliwe lub niecelowe, „w
tym” – oznacza, że nie podaje się wszystkich składników sumy.
we właściwościach obiektu graficznego odznaczona opcja „Przenoś nad tekstem”
każda tabela/ rysunek ma tytuł ( patrz formatowanie tytułów) i numer (numeracja narastająca)
Przykład
Tabela 1. Klasyfikacja środków trwałych ze względu na okres wykorzystania
Rysunek 1. Ewidencja rozrachunków z tytułu wynagrodzeń
w tekście są zapowiedzi wszystkich tabel / rysunków
Przykład
Sposób ustalania elementów listy płac przedstawia tabela 2.
Seminarium dr Renaty Kwiatkowskiej
pod każdą tabelą / rysunkiem podano źródło z kropką na końcu
Przykład
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Przedsiębiorstwa X.
Źródło: opracowanie własne na postawie: E. Nowak, op. cit., s. 189.
przypisy dotyczące tabel, schematów i rysunków umieszczone bezpośrednio pod obiektem, przed
opisem źródła
4. Formatowanie wzorów
czcionka Times New Roman, 12 pt, kursywa
wzory są wstawiane w tabeli bez widocznych krawędzi (2 kolumny, 1 wiersz); szerokość tabeli na całą
szerokość pola strony; w lewej kolumnie znajduje się wzór, w prawej numer wzoru w nawiasie wg
zasady „nr rozdziału. nr kolejny wzoru w rozdziale, np. (2.1.); szerokość prawej kolumny z numerem
wzoru powinna wynosić 2 cm
wzór jest wyrównany w pionie i w poziomie w polu tabeli
objaśnienia do wzorów poprzedza gdzie:
Wzory nie posiadają tytułów ani źródeł
W tekście są zapowiedzi wzorów
5. Punktory i numeracja
w całej pracy stosowany jest jednolity styl punktorów ( kreski lub kropki) i wcięcia przed nimi
tekst po punktorach zaczynamy małą literą i kończymy przecinkiem
tekst po numerach zaczynamy dużą literą i kończymy kropką
6. Przypisy dolne
automatyczna numeracja przypisów (narastająco w całej pracy)
czcionka: Times New Roman, 10 pkt
odstęp między wierszami przed i po 0, pojedynczy odstęp między wierszami
tekst wyjustowany
po każdym przypisie jest kropka
kolejność przy powoływaniu się na książki: pierwsze litery imion autora, nazwisko autora, tytuł pracy
(kursywą), nazwa wydawcy, miejsce i rok wydania, strona kropka
Przykład
W. Brzezin, Ogólna teoria rachunkowości, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1998, s. 54.
kolejność powoływania się na publikacje w czasopismach: pierwsze litery imion autora, nazwisko
autora, tytuł artykułu, tytuł czasopisma (w cudzysłowie), lub serii naukowej, rok wydania i kolejny
numer, stronę, kropka
Przykład
T. Wnuk-Pel, Wdrożenie i wykorzystanie rachunku kosztów działań w firmie produkcyjno – handlowej,
„Rachunkowość” 2006, Nr 10, s.26.
kolejność w przypadku powoływania się na utwory napisane przez więcej niż trzech autorów pierwszy
element opisu to: pierwsze litery imion autora, nazwisko pierwszego autora oraz określenie „i inni”,
kolejność w przypadku powoływania się na książki pod redakcją : tytuł pracy oraz pierwsze litery imion
redaktora (ów), nazwisko redaktora (ów), (red.) nazwę wydawcy, miejsce i rok wydania, strona kropka
kolejność cytowania rozdziału z monografii: pierwsze litery imion autora rozdziału, nazwisko autora
rozdziału, tytuł rozdziału (kursywą), (w:) pierwsze litery imion autora , nazwisko autora, tytuł pracy
(kursywą), nazwa wydawcy, miejsce i rok wydania, strona, kropka.
zasada cytowania aktów prawnych (obowiązkowo podajemy datę dziennika ustaw aktualnego tekstu
jednolitego, a jeśli po tej dacie dokonywane były zmiany dopisujemy „z późn. zm.”
Przykład
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 2018, poz. 395.Dz. U. z 2018 r. poz. 395.
Seminarium dr Renaty Kwiatkowskiej
tytuły dzieł obcojęzycznych, nazwy wydawcy i miejsce wydania podane są w języku oryginału, a
elementy opisu zapisane alfabetami niełacińskimi podane według obowiązujących zasad transkrypcji
przy kolejnym powoływaniu się na źródła zastosowano:
 „op. cit.” (jeżeli pomiędzy kolejnymi przypisami do tej samej publikacji znajdują się inne
przypisy)
Przykład
W. Brzezin, op. cit., s. 21.
 ibidem”( Jeżeli pomiędzy kolejnymi przypisami do tej samej publikacji nie na żadnych innych
przypisów, nawet w sytuacji, gdy w naszej pracy znajdują się one na kolejnych stronach)
Przykład
Ibidem, s. 18.
odsyłacze do przypisów umieszczono zgodnie z następującymi zasadami:
 gdy przypis dotyczy cytatu - po cudzysłowie
 gdy przypis dotyczy treści całego akapitu - na końcu akapitu, po kropce,
 gdy przypis dotyczy jednego zdania - na końcu zdania, przed kropką
 gdy cytat dotyczy wypunktowań – na końcu po kropce.
Download