formatka_HPPH_2017_A-4 - Hydrogeologia w Praktyce

advertisement
I Konferencja „Hydrogeologia w Praktyce – Praktyka w Hydrogeologii” 2017
TYTUŁ – WIELKIE LITERY, CZCIONKA TIMES NEW ROMAN PKT.12,
WYRÓWNANY DO ŚRODKA ODSTĘP MIĘDZY WIERSZAMI 1,0,
PRZYGOTOWAĆ W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM
TITLE – WRITTEN IN ENGLISH, CAPPITAL LETTERS, TIMES NEW
ROMAN SIZE 12, CENTER, LINE SPACING SINGLE
Prof. dr hab. Jan Kowalski1) - Times New Roman, bold, 12
Dr inż. Jan Nowak2) - Times New Roman, bold, 12
1
2
Nazwa instytucji / adres e-mail - Times New Roman, 11,
Nazwa innej instytucji / adres e-mail - Times New Roman, 11,
ABSTRAKT - Times New Roman, bold, 12
Do 2000 znaków ze spacją w języku polskim. Krótki opis celu pracy i zastosowanych metod /
Times New Roman, 11/
słowa kluczowe: słowo1, słowo2, słowo3… /Times New Roman,11/
ABSTRACT - Times New Roman, bold, 12
Maximum 2000 characters including spaces written in English. Brief description of work’s aim
and used methods/ Times New Roman, 11/
key words: word1, word 2, word 3… /Times New Roman,11/
WROWADZENIE - Times New Roman, bold, 12
Tytuły rozdziałów wielkimi literami, czcionka Times New Roman pkt 12,
wytłuszczony, wyrównany do lewej strony. Tekst właściwy w języku polskim: czcionka
rozmiar 12, Times New Roman, wyjustowany, bez wcięć, odstęp między wierszami 1,0,
odstęp między akapitami: po 6 pkt., przed 0 pkt. Cytowanie: w nawiasach (Kowalski
1999), (Kowalski, Nowak 2006), (Kowalski i in. 2009).
Tabele powinny być ponumerowane cyframi arabskimi, a tytuły (czcionka 12 pkt.)
umieszczone powyżej tabeli z wyrównaniem do lewej strony. Tabele należy umieścić
w odpowiednim miejscu, koniecznie z powoływaniem się na nie w tekście.
Rysunki, fotografie i wykresy należy ponumerować zgodnie z powoływaniem w treści
artykułu. Numery i tytuły powinny być umieszczone poniżej rysunków i wykresów
z wyrównaniem do środka. Czcionka Times New Roman, rozmiar 12 pkt. Wszystkie
elementy graficzne należy przygotować w odcieniach szarości w jak najlepszej jakości.
ROZDZIAŁ 1 - Times New Roman, bold, 12
Wzory należy przygotować przy zastosowaniu edytora Microsoft Equation Editor.
Wszystkie element składowe wzorów powinny mieć swoje objaśnienia. Wzorom należy
1
I Konferencja „Hydrogeologia w Praktyce – Praktyka w Hydrogeologii” 2017
nadać numery porządkowe (po prawej stronie w nawiasach) i powoływać się na nie w
tekście.
Podrozdział 1.1 - Times New Roman, bold, 12
Podrozdział 1.1.1 - Times New Roman, italic, bold, 12
Wszystkie tabele, rysunki i wykresy powinny mieć tytuły w języku polskim
i angielskim.
Artykuły powinny zawierać co najmniej 20 000 znaków ze spacjami (niezbędne, aby
mogły mieć status części monografii i 5 pkt. za publikację). Długość artykułu, tj. tytuł,
autorzy, abstrakty, tekst zasadniczy, tabele, rysunki, wykresy, podsumowanie, literatura,
etc. nie powinna przekraczać 8 stron.
PODSUMOWANIE - Times New Roman, bold, 12
Format strony: A4. Marginesy: góra/dół/prawy/lewy po 3 cm. Autorzy publikacji
poniżej tytułu, Times New Roman, pkt. 12, czcionka wytłuszczona. Poniżej nazwisk
odpowiednie afiliacje. Abstrakt w języku polskim i angielskim (do 2000 znaków ze
spacjami). Słowa kluczowe (max. 5) w języku polskim i (max. 5) w języku angielskim.
SPIS LITERATURY - Times New Roman, bold, 12
1. Kowalski J., Nowak J., 2006: Szkolnictwo w czasie reformacji w XX i XXI wieku w
Polsce i na świecie. Wydawnictwo PWN, Warszawa.
2. Wójcik W., 2004: System szkolnictwa w krajach wysokorozwiniętych. Materiały
konferencyjne, Szczecin 2004, tom 2, str. 12-26
2
I Konferencja „Hydrogeologia w Praktyce – Praktyka w Hydrogeologii” 2017
3
I Konferencja „Hydrogeologia w Praktyce – Praktyka w Hydrogeologii” 2017
4
I Konferencja „Hydrogeologia w Praktyce – Praktyka w Hydrogeologii” 2017
5
I Konferencja „Hydrogeologia w Praktyce – Praktyka w Hydrogeologii” 2017
6
I Konferencja „Hydrogeologia w Praktyce – Praktyka w Hydrogeologii” 2017
7
I Konferencja „Hydrogeologia w Praktyce – Praktyka w Hydrogeologii” 2017
8
Download
Random flashcards
Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards