wzór streszczenia - Instytut Agrofizyki PAN

advertisement
WZÓR STRESZCZENIA
1. Format A4,
2. Marginesy: górny 2,5 cm, dolny 2,5 cm, lewy 2,5 i prawy 2,5 cm,
3. Czcionka Times New Roman. Odstęp między wierszami pojedynczy,
4. Tytuł pracy w j. polskim – wielkość czcionki 12 pkt., wytłuszczony,
5. Tytuł pracy w j. angielskim – wielkość czcionki 12 pkt.,
6. Pełne imię (imiona) i nazwisko (a) autora(ów) – czcionka 12 pkt.,
7. Nazwę(y) instytucji, w której autor(zy) jest(są) zatrudniony(nieni) - czcionka 10 pkt,
8. Tekst streszczenia w j. polskim – czcionka 12 pkt,
9. Tekst streszczenia w j. angielskim – czcionka 12 pkt,
10. Objętość nie powinna przekraczań 1 strony,
11. Streszczenie nie może zawierać rysunków i tabel,
PRZYKŁAD
Wytwarzanie preparatów mikrobiologicznych na przykładzie
bakterii symbiotycznych roślin motylkowatych
Production of microbial preparations: symbiotic bacteria of legumes as an example
Stefan Martyniuk
Zakład Mikrobiologii Rolniczej
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy,
ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy, tel. (0-81) 8863421,
fax (0-81)8864547; e-mail: [email protected]
W praktyce rolniczej preparaty (szczepionki) mikrobiologiczne stosowane są przede
wszystkim w ochronie roślin do ograniczania rozwoju patogenów i szkodników (biologiczna
ochrona), zwłaszcza w rolnictwie integrowanym i ekologicznym, oraz do stymulowania wzrostu i
plonowania roślin.
In agricultural practice microbial preparations (inoculants) are used to control plant
pathogens and pests (biological control), particularly in the integrated and ecological agriculture,
and to stimulate growth and yields of crops.
Download