HTML (ang. HyperText Markup Language) hipertekstowy język

advertisement
Laboratorium Informatyki
HTML (ang. HyperText Markup Language)
hipertekstowy język znaczników
Ćwiczenie 1.
1. Wprowadzenie
HTML
pozwala
opisać
sposób
prezentacji
treści
w
dokumencie
hipertekstowym – stronie internetowej. Dostarcza narzędzi formatujących
tekst, grafikę, multimedia, elementy baz danych. Funkcjonalność języka
znaczników HTML jest poszerzana przez języki i technologie z nim
współpracujące, jak kaskadowe arkusze styli CSS, języki Java scripts czy
PHP.
W ramach ćwiczeń laboratoryjnych realizowany w ramach przedmiotu
Informatyka na kierunku Elektrotechnika studenci zapoznają się z
podstawami języka HTML i arkuszy styli CSS. Podstawą do zaliczenia
ćwiczeń jest opracowanie dwóch projektów stron internetowych:
a. Projekt z wykorzystaniem znaczników HTML spełniającą warunki:
struktura oparta o układ ramkowy (minimum 3 ramki), menu
sterujące treścią wyświetlaną w ramce głównej, podstrony
zawierające formatowanie tekstu, tabel, osadzanie grafiki,
oraz linki wewnętrzne i zewnętrzne
b. Modyfikacja utworzonej strony WWW poprzez formatowanie
dokumentów HTML za pomocą kaskadowych arkuszy styli
2. Narzędzia wspomagające tworzenie dokumentów HTML
Dokument html jest zwykłym plikiem tekstowym i może być tworzony np. w
Notatniku
systemu
Windows.
Jednakże
opracowano
szereg
narzędzi
wspomagających tworzenie stron WWW. Można je podzielić na dwie
zasadnicze grupy:
a. Edytory wspierające pisanie kodu w języku znaczników HTML,
poprzez kolorowanie składni, rozpoznawanie i podpowiadanie
składni w czasie pisania, podgląd wyglądu tworzonego
dokumentu.
b. Edytory wizualnego tworzenia stron WWW, bez konieczności
pisania, a nawet znajomości języka HTML. Edytory takie
określane są mianem WYSWYG (what you see is what you get).
Z oczywistych względów do zajęć z przedmiotu informatyka wskazane jest
korzystanie z programów z pierwszej grupy. Do zajęć wybrany został
polski program kED.
1
3. Struktura dokumentu HTML
Każdy dokument tworzony za pomocą znaczników HTML, którego treść
zamknięta jest pomiędzy znacznikami <HTML></HTML>, można podzielić na
dwie części:
a. Nagłówkową – ograniczoną znacznikami <HEAD></HEAD>
b. Treści – ograniczoną znacznikami <BODY></BODY>
W pierwszej części umieszczane są informacje o systemie kodowania
znaków w dokumencie oraz informacje o zawartości strony, wykorzystywane
przez wyszukiwarki internetowe.
W drugiej części umieszcza się właściwą treść która następnie jest
wyświetlana w oknie przeglądarki. W celu uzyskania właściwej formy
wizualnej tworzonego dokumentu, treść formatuje się za pomocą znaczników
HTML.
Większość edytorów wspierających
automatycznie szablon dokumentu WWW.
<html>
<head>
<meta
<meta
<meta
<meta
<meta
tworzenie
dokumentów
HTML
tworzy
http-equiv="Content-type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
name="Description" content=" [wstaw tu opis strony] ">
name="Keywords" content=" [wstaw tu slowa kluczowe] ">
name="Author" content=" [dane autora] ">
name="Generator" content="kED2">
<title> [tytuł strony] </title>
<link rel="stylesheet" href=" [nazwa_arkusza_stylow.css] " type="text/css">
</head>
<body>
<!-- tutaj wstaw tresc strony -->
</body>
</html>
4. Formatowanie tekstu – wykaz znaczników
W poniższej tabeli zestawiono znaczniki umożliwiające formatowanie
tekstu.
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Znacznik
<B>tekst</B>
<I>tekst</I>
<BIG>tekst</BIG>
<SMALL>tekst</SMALL>
<SUP>tekst</SUP>
<SUB>tekst</SUB>
<TT>tekst</TT>
<STRIKE>tekst</STRIKE>
<U>tekst</U>
<EM>tekst</EM>
Opis
Pogrubienie czcionki
Kursywa
Powiększenie czcionki
Pomniejszenie czcionki
Indeks dolny
Indeks górny
Czcionka o stałej szerokości
Czcionka przekreślona
Czcionka podkreślona
Czcionka wyróżniona
2
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
<STRONG>tekst</STRONG>
<DEF>tekst</DEF>
<CODE>tekst</CODE>
<SAMP>tekst</SAMP>
<VAR>tekst</VAR>
<ABBR>tekst</ABBR>
<FONT>tekst</FONT>
size=”xx”
color=”xxxxx”
face=”xxxxxx”
<Hx>tekst</Hx>
<BR>
<HR>
noshade
size=”xx”
width=”xx”
align=”xx”
<UL>Elementy</UL>
type=”xxxx”
compact
22
<OL>Elementy</OL>
type=”xxxx”
compact
23
24
25
26
27
28
29
30
<LI>tekst</LI>
type=”xxxx”
compact
value=”xx”
<DL>Elementy</DL>
<DT>tekst</DT>
<DD>tekst</DD>
<FIELDSET>tekst</FIELDSET>
<LEGEND>tekst</LEGEND>
<CENTER>tekst</CENTER>
<P></P> lub <DIV></DIV>
align=”xxxx”
style=”xxx; xxx; xxx”
font-size:xxpx;
font-family:times;
color:black;
Czcionka mocno wyróżniona
Definicja
Fragment kodu programistycznego
Wynik działania programu, przykład
Zmienne i argumenty
Skrót
Definicja czcionki
Rozmiar (od 1 do 7) lub względnie (+1, -3)
Kolor nazwa (red, Green) lub kod RGB (#12ff3a)
Rodzaj czcionki (Arial, Times Courier New)
Definicja nagłówka (x od 1 do 7)
Przejście do nowego wiersza
Pozioma linia rozdzielające
Bez cienia
Rozmiar grubości linii w pikselach
Szerokość linii w pikselach lub procentowo
Wyrównanie (left, right, center) dla <100%
Lista nienumerowana
Typ znacznika (disk, circle, square)
Większy stopień upakowania elementów listy
Lista numerowana
Typ numeracji (1,A,a,i,I)
Większy stopień upakowania elementów listy
Elementy
Typ listy zgodny z UL lub OL
Większy stopień upakowania elementów listy
Wartość początkowa listy (9,C,h,ii,III)
Lista bez wyróżnienia, definicji bloku
Definicja typu
Definicja elementów
Definiuje zamknięty ramką blok tekstowy
Definiuje nazwę bloku tekstowego
Centruje tekst
Definicja paragrafu lub bloku
Wyrównanie tekstu w bloku (left, right,
center, justify)
Definicji styli (właściwości oddzielone „;”)
Rozmiar czcionki w pikselach (px)
Rodzaj czcionki
Kolor czcionki
5. Zadanie
W oparciu o przykładowy dokumenty CV i list motywacyjny (dostępne na
stronie lanczont.pollub.pl) przygotować własne, utworzone i sformatowane
za pomocą języka HTML.
3
Download