II Ogólnopolska Konferencja Naukowa METODY

advertisement
Wymagania edytorskie





recenzowana publikacja o cyrkulacji ogólnokrajowej będzie miała, przy
objętości przekraczającej 20 000 znaków (licząc bez spacji), status rozdziału
w monografii z odpowiednią do tego statusu punktacją.
należy ustalić dla strony A4 2,5-centymetrowe marginesy (dolne, górne,
lewe i prawe),
strony powinny być ponumerowane,
tekst zasadniczy powinien mieć następujące parametry: czcionka 12pkt
Times New Roman, krój prosty, 1,5 odstęp między liniami, wcięcie
akapitowe 1,25cm, tekst wyrównany od lewego do prawego marginesu,
przypisy oraz tytuły tabel, wykresów i rysunków – czcionka 11pkt Times
New Roman, interlinia 1,5, zaś wypełnienia tabel i wykresów czcionka 9pkt
Times New Roman.
Układ pracy:
 imię i nazwisko autora (autorów), instytucja (wyrównanie do lewego
marginesu), dwa wiersze odstępu,
 tytuł referatu (wielkie litery, czcionka Times New Roman 14, interlinia 1,5,
wyśrodkowanie), dwa wiersze odstępu,
 streszczenie w języku angielskim, zawierające do 150 słów (czcionka
Times New Roman 10pkt, kursywa, pojedyncza interlinia, wyrównanie od
lewej do prawej),
 układ pracy powinien zawierać: wprowadzenie, część właściwą (może być
podzielona na rozdziały) i podsumowanie,
 bibliografia – czcionka Times New Roman 12pkt, odstęp pojedynczy (bez
numeracji),
 na oddzielnej stronie dołączyć streszczenie w języku polskim – objętość 1
strona A4, czcionka Times New Roman 12pkt, odstęp 1,5, wyrównanie od
lewej do prawej.
 tabele, rysunki, ryciny, schematy, fotografie, opisujemy w języku polskim
i angielskim,
 tekst powinien być dostarczony w formie drukowanej i elektronicznej.
Przypisy:
 powołania w tekście pracy na pozycje piśmiennictwa – należy podawać
w nawiasach kwadratowych, nazwisko autora i rok wydania publikacji.
Bibliografia:


pozycje bibliograficzne należy ułożyć alfabetycznie wg nazwisk autorów,
prace tego samego autora ułożyć w porządku chronologicznym, a publikacje
z tego samego roku oznaczyć dodatkowo symbolami a,b,c.
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa
METODY INŻYNIERSKIE
W ZARZĄDZANIU
Teoria i Praktyka
Malbork, 15-16 września 2016 roku
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Wydział Zarządzania i Inżynierii w Malborku
organizuje II Ogólnopolską Konferencję Naukową
„METODY INŻYNIERSKIE W ZARZĄDZANIU”
Teoria i Praktyka
KOMITET ORGANIZACYJNY:
inż. Joanna Orczyk
inż. Krzysztof Andraszewicz
Marzena Korpak
Magdalena Olak
pod patronatem
J.M. Rektora WSG prof. dr Wiesława Olszewskiego
Prezydenta WSG doc. Krzysztofa Sikory
Burmistrza Miasta Malborka Marka Charzewskiego
SEKRETARIAT KONFERENCJI:
inż. Małgorzata Kowalczyk
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Wydział Zarządzania i Inżynierii w Malborku
ul. Sikorskiego 45, 82-200 Malbork
[email protected]
tel. 55 272 56 27,
Faks. 55 272 21 97
Partnerzy
Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju w Malborku
OKK OTLEWSKI Osie
Polski Cukier Krajowa Spółka Cukrowa S.A.
ALEGRE Logistic Sp. z o.o. Malbork
Big-Tad Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Tadeusz Łukowski Malbork
LESTER HOLDING Kwidzyn
Alma-Color Sp. z o.o. Gniew
ZGKiM Sp. z o.o. Malbork
RADA NAUKOWA:
prof. dr hab. inż. Piotr Palich
prof. dr hab. Jerzy Garbacz
prof. WSG, dr hab. inż. Waldemar Bojar
prof. WSG, dr Jerzy Kozłowski
prof. WSG, dr hab. inż. Wacław Mozolewski
prof. UWM, dr hab. inż. Marian Kujawski
doc. dr inż. Magdalena Warmińska
doc. dr inż. Jacek Hałaczkiewicz
doc. dr inż. Stanisław Kwitnewski
doc. Patrycja Kozłowska
dr inż. Tomasz Olkowski
dr Dariusz Kralewski
Miejsce Obrad:
Wydział Zarządzania i Inżynierii WSG w Malborku
82-200 Malbork, ul. Sikorskiego 45
Obrady odbywać będą się w sekcjach:
Sekcja I moderator: dr Dariusz Kralewski
Nowoczesne techniki zarządzania w produkcji
Sekcja II moderator: doc. Patrycja Kozłowska
Zarządzanie zasobami ludzkimi w efektywności produkcji
Sekcja III moderator: doc. dr inż. Magdalena Warmińska
Zarządzanie w procesach zaopatrzeniowych
Sekcja IV moderator: prof. WSG, dr Jerzy Kozłowski
Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie
Sekcja V moderator: doc. dr inż. Jacek Hałaczkiewicz
Zarządzanie w procesach dystrybucyjnych
Sekcja VI moderator: prof. dr hab. Inż. Piotr Palich
Zarządzanie w kształtowaniu jakości produktów żywnościowych
Terminarz:
Zgłoszenia udziału w Konferencji do 30.06.2016
Zgłoszenie powinno obejmować temat oraz streszczenie artykułu
Nadsyłanie gotowych artykułów do 31.08.2016
Opłata konferencyjna w wysokości 500zł powinna być wniesiona
do 31.08.2016
Na konto: Bank Zachodni WBK
77 1090 1072 0000 0001 2604 2862
Informacja o noclegach
Noclegi dla uczestników konferencji przewidziano w Rewita Hotel DEDAL** w
Malborku, usytuowanym w niewielkiej odległości od miejsca, w którym odbędzie się
konferencja.
Miejsce w pokoju:
1-osobowym
2-osobowym
nocleg ze śniadaniem
nocleg ze śniadaniem
103zł
156zł
Z dopiskiem „Konferencja metody inżynierskie w zarządzaniu”
Opłata konferencyjna obejmuje:
koszty organizacyjne, wyżywienie, druk materiałów, publikacja (monografia)
Przesłane artykuły po uzyskaniu pozytywnych opinii Komitetu Naukowego i recenzji
zostaną opublikowane w monografii.
Prosimy o samodzielne rezerwowanie noclegów do dnia 15.08.2016r.
Dane adresowe hotelu
Rewita Hotel DEDAL**
Biuro Konferencji:
inż. Małgorzata Kowalczyk
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Wydział Zarządzania i Inżynierii w Malborku
ul. Sikorskiego 43, 82-200 Malbork
lub: [email protected]
tel. 55 272 56 27,
Faks. 55 272 21 97
WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI W BYDGOSZCZY
Wydział Zarządzania i Inżynierii w Malborku
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa
METODY INŻYNIERSKIE
W ZARZĄDZANIU
Teoria i Praktyka
Malbork, 15-16 września 2016
ul. Gen. de Gaulle'a 5 • 82-200 Malbork
tel. +48 (55) 272 68 50 • fax +48 (55) 2723137
gsm +48 693 080 633
e-mail [email protected]
Do rezerwacji prosimy dołączyć dopisek: KONFERENCJA WSG
Indywidualna karta zgłoszenia
II Ogólnopolska Konferencja METODY INŻYNIERSKIE W ZARZĄDZANIU
Teoria i Praktyka
Malbork, 15-16 września 2016
……………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko uczestnika
……………………………………………………………………………………………
Stopień lub tytuł naukowy
……………………………………………………………………………………………
Instytucja, adres
……………………………………………………………………………………………
…………………………………
Telefon
………………………………………..
e-mail
Zgłaszam artykuł/artykuły
……………………………………………………………………………………………
Tytuł artykułu
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
Autor/autorzy
……………………….
Download