Wzór zgłoszenia udziału w Programie edukacji ekologicznej

advertisement
Zgłoszenie udziału w Programie edukacji ekologicznej dla powiatu
kieleckiego pn. „Dla Ziemi, dla siebie” w roku szkolnym 2010/2011
- konkurs dla samorządów gminnych
…………………………………………………………. potwierdza chęć uczestnictwa
(nazwa gminy)
w konkursie dla samorządów gminnych pt. „Pozyskiwanie środków finansowych,
pozabudżetowych na inwestycje proekologiczne w gminie…”.
Uwaga:
1. Potwierdzenie należy przesłać faxem (041) 344-28-25 lub e-mail: [email protected]
[email protected], do dnia 30 listopada 2010 roku.
2. Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać na stronie internetowej
www.powiat.kielce.pl - zakładka konkursy ekologiczne – VII edycja lub pod numerami telefonów:
(041) 342-12-67 i 342-15-01.
…………………..
(data)
………………………………
(pieczęć gminy)
………………………….
(podpis burmistrza/wójta)
Download