2_zal_1 - bip.kielce.eu

advertisement
URZĄD MIASTA KIELCE
Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem
ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce
Tel. 041 36 76 313 - sekretariat, 041 36 76 009 – centrala UM,
Fax 041 36 76 413; www.um.kielce.pl
Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert
SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA
Zamówienie realizowane jest na podstawie art. 701 i 703 – 705 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r.
poz. 380), w związku z zastosowaniem art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z
2015 r. poz. 2164)
Przedmiotem zamówienia jest :
„Opracowanie koncepcji programu edukacji ekologicznej wraz z planem jego realizacji”
W ramach zadania wykonawca przygotuje dokument przedstawiający bogatą ofertę edukacyjną
umożliwiająca realizację szeregu działań kształtujących świadomości ekologiczną mieszkańców Kielc,
promującą ekologiczne postawy i zachowania dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju, przy
uwzględnieniu poniższych zapisów:
I.
Cel programu:
Obowiązkiem gminy jest realizacja polityki ekologicznej i edukacji na rzecz zrównoważonego
rozwoju poprzez inicjowanie przedsięwzięć podnoszących świadomość ekologiczną mieszkańców
miasta i promujących działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, ochrony przyrody i środowiska
oraz zdrowego stylu życia.
Celem programu jest kształtowanie właściwych postaw proekologicznych, ochrona wartości
przyrodniczych i krajobrazowych miasta, poznawanie zależności pomiędzy przyrodą, środowiskiem a
człowiekiem oraz zagrożeń związanych z rozwojem przemysłu i ingerencją człowieka w przyrodzie.
Uczestnikami programu będą dzieci i młodzież począwszy od przedszkoli poprzez szkoły
podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne jak również dorośli mieszkańcy Kielc.
URZĄD MIASTA KIELCE
Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem
ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce
Tel. 041 36 76 313 - sekretariat, 041 36 76 009 – centrala UM,
Fax 041 36 76 413; www.um.kielce.pl
II.
Założenia programowe:
1. Stworzenie bogatej oferty zadań przygotowanej dla różnych grup wiekowych, będącej aktywną
formą edukacji kształtującą świadomość ekologiczno-środowiskową uczestników.
2. Inspirowanie jednostek oświatowo - wychowawczych miasta do realizowania różnorodnych
działań na rzecz ochrony środowiska i przyrody na zajęciach lekcyjnych, na terenie jednostki i
poza nią, wybiegających poza edukację formalną, zachęcenie nauczycieli do odbywania zajęć
w terenie, uczenia obserwacji zjawisk przyrodniczych i procesów w niej zachodzących m.in.
poprzez obserwacje terenowe, realizację programów badawczych.
3. Inspirowanie organizacji pozarządowych i grup społecznych do podejmowania działań
proekologicznych na własnym terenie i realizacji projektów społeczno-użytecznych w tym
zakresie, zachęcanie do angażowania się w życie publiczne i działanie na rzecz innych.
4. Docelowi uczestnicy programu i poszczególnych zadań:
- przedszkola,
- szkoły podstawowe,
- szkoły ponadpodstawowe,
- osoby dorosłe.
III.
Obszary tematyczne i proponowane zagadnienia:
1. Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów:
a) Popularyzowanie walorów przyrodniczo - krajobrazowych i kulturowych miasta Kielce,
rozwijanie zainteresowania bogactwem i różnorodnością przyrodniczą miasta, osobliwościami
geologicznymi miasta oraz regionu.
b) Inspirowanie do poznawania „zielonych” ekosystemów miasta, występujących form ochrony
przyrody w mieście, zachęcanie do zagospodarowywania terenów zielenią w najbliższym
otoczeniu.
URZĄD MIASTA KIELCE
Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem
ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce
Tel. 041 36 76 313 - sekretariat, 041 36 76 009 – centrala UM,
Fax 041 36 76 413; www.um.kielce.pl
c) Rozwijanie naturalnej wrażliwości na wszelkie przejawy życia w bezpośrednim otoczeniu,
zachęcanie do konkretnych działań związanych z ochrona zwierząt oraz pomocą bezdomnym
zwierzętom w czasie zimy.
d) Zapoznawanie z występującymi w Kielcach gatunkami flory i fauny, w tym chronionymi i
możliwościami ich ochrony.
e) Kształtowanie wiedzy na temat gospodarowania na obszarach prawnie chronionych.
3. Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi:
a) Kształtowanie wiedzy w zakresie znaczenia wody dla życia ludzi, roślin i zwierząt.
b) Zapoznawanie z procesami uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków,
c) Informowanie o sposobach oszczędzania wody pitnej, konieczności racjonalnego wykorzystania
zasobów wodnych i odpowiedniego gospodarowania ściekami.
d) Inspirowanie do wprowadzania nowych rozwiązań w zakresie zagospodarowywania wód
opadowych w małych zlewniach.
4. Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi:
a) Wpajanie zasady prawidłowego postępowania z odpadami wytwarzanymi w gospodarstwach
domowych i firmach,
b) Rozwijanie nawyków selektywnej zbiórki odpadów, pokazanie możliwości wykorzystywania
surowców wtórnych,
c) Zachęcanie do dbałości o ład i porządek we własnym otoczeniu, piętnowanie nielegalnych
składowisk odpadów miejsc stanowiących zagrożenie dla środowiska;
5. Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami:
a) Popularyzowanie sposobów racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych przyrody odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii,
b) Promowanie i zachęcanie do korzystania z nowoczesnych i przyjaznych środowisku
technologii, środków transportu i ekologicznych paliw,
c) informowanie o sposobach ograniczania emisji do powietrza substancji szkodliwych i wpływie
jakości powietrza na zdrowie człowieka.
URZĄD MIASTA KIELCE
Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem
ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce
Tel. 041 36 76 313 - sekretariat, 041 36 76 009 – centrala UM,
Fax 041 36 76 413; www.um.kielce.pl
6. Inicjowanie zaangażowania lokalnych społeczności w kreowanie zrównoważonego rozwoju miasta,
rozbudzanie zainteresowań stanem środowiska w najbliższym otoczeniu, uświadamianie wpływu
degradacji środowiska na zdrowie człowieka.
7. Zachęcanie do prowadzenia zdrowego stylu życia, rozwijania aktywnych form wypoczynku.
8. Popularyzowanie proekologicznych zachowań konsumenckich.
9. Włączenie mieszkańców Kielc w procesy edukacyjne i partycypacyjne w zakresie ochrony
środowiska, informowanie o możliwości uczestniczenia w procedurach prawnych i kontrolnych
dotyczących ochrony środowiska.
IV.
Charakter i rodzaj działania w ramach planowanych zadań/przedsięwzięć:
- Działania bezpośrednie tj. programy edukacyjne, konkursy międzyszkolne, warsztaty stacjonarne i
terenowe, wycieczki, rajdy, wystawy, kampanie informacyjne, w tym akcje o zasięgu
międzynarodowym, turnieje, olimpiady, festiwale, przeglądy form teatralnych, konferencje.
- Działania informacyjno-popularyzacyjne:
- w mediach tradycyjnych – telewizja, radio, prasa tj. cykliczne lub jednorazowe programy,
filmy, audycje, spoty, artykuły.
- wydawnictwa drukowane i pomoce dydaktyczne tj. gazetki, dodatki, wkładki ekologiczne do
gazet, przewodniki, broszury, foldery, plakaty, malowanki, gry, mapy.
- Działania w internecie - artykuły, filmy, spoty, gry komputerowe, mapy interaktywne, quizy,
konkursy (przygotowane na stronę internetową UM Kielce do części poświęconej środowisku
lub wykorzystane w inny sposób w internecie).
V. Warunki dodatkowe:
1.
Rodzaj i formy realizacji zadań programu dla jednostek oświatowo - wychowawczych powinny
angażować do działań nie tylko nauczycieli i uczniów ale również rodziców i opiekunów,
pośrednio wpływając na ich świadomość ekologiczną. Propozycje zadań powinny łączyć wiedzę
URZĄD MIASTA KIELCE
Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem
ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce
Tel. 041 36 76 313 - sekretariat, 041 36 76 009 – centrala UM,
Fax 041 36 76 413; www.um.kielce.pl
merytoryczną z zabawą i dyskusją o zjawiskach zachodzących w środowisku naturalnym,
wybiegać poza edukację formalną.
2. Zadania zaproponowane dla mieszkańców Kielc powinny w dużej części odnosić się do kwestii
lokalnych, z wykorzystaniem bogactwa walorów przyrodniczych miasta, tak by uczestnicy uczyli
się odpowiedzialności za środowisko w którym żyją, współpracowali ze społecznością lokalną,
jak również prawidłowo identyfikowali podmioty odpowiedzialne za rozwiązywanie problemów w
mieście.
3. Formuła zadań powinna być tak opracowana by wszyscy chętni uczestnicy zadania mieli równe
szanse, niezależnie od indywidualnych uzdolnień.
4. Do każdego obszaru tematycznego powinny być zaproponowane różnorodne rodzaje zadań, o
różnym charakterze i rodzaju dla każdej z wyróżnionych grup uczestników programu. Sposób
realizacji zaproponowanych zadań powinien być szczegółowo opisany.
Wzór: Tematyka programu / charakter zadania/przedsięwzięcia / uczestnik / rodzaj zadania /
szczegółowy opis realizacji zadania/efekty przedsięwzięcia
Zamawiający ma prawo do podjęcia decyzji czy opracowana koncepcja będzie realizowana,
realizowana w całości, części lub z wykorzystaniem jej elementów.
Download