Informacje ogólne - Portal Powiatu Kłobuckiego

advertisement
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
http://www.powiatklobucki.pl/o_powiecie/informacje_ogolne/printpdf
Informacje ogólne
Powiat Kłobucki położony jest na północy Województwa
Śląskiego.
Powiat graniczy od zachodu z powiatem oleskim (województwo opolskie), od północy z powiatami
wieluńskim i pajęczańskim (województwo łódzkie), natomiast od wschodu z powiatem częstochowskim i
Miastem Częstochowa, a od południa z powiatem lublinieckim należącymi do województwa śląskiego.
Około 1/4 granic powiatu stanowią granice naturalne, które związane są w różnym stopniu z korytami
rzek. Największy udział ma Liswarta - wyznaczająca głównie południowo-zachodnią granicę powiatu.
Nieco mniejszy udział przypada na Wartę w części północno-wschodniej, a dalej od wschodu na Kocinkę i
na Białą. Niewielkie fragmenty granic biegną po rzece Grabarce w części północno-zachodniej i Piskarze w
części zachodniej.
Dokładne położenie geograficzne Powiatu Kłobuckiego wyznaczają następujące współrzędne:
od 51°50' do 50°50' szerokości geograficznej płn.
od 18°35' do 19°05' długości geograficznej wsch.
Łączna powierzchnia powiatu wynosi 889 km2 i ma kształt zbliżony do okręgu. Powiat liczy obecnie ok. 86
tysięcy mieszkańców (w tym 18,6 tys. w dwóch miastach - Kłobucku i Krzepicach).
Powiat Kłobucki położony jest w malowniczej krainie Jury Krakowsko-Wieluńskiej - w dolinach rzek
Liswarty, Warty i Białej Okszy.
Jego obszar stanowi wyżynę wyrzeźbioną w różnym stopniu - w przedziale wysokości od 180 m npm
(Wąsosz Górny gm. Popów - poziom rzeki Warty), do 303,9 m npm (Truskolasy gm. Wręczyca).
Teren lekko opada z południa na północ - równoleżnikowo przecięty doliną Warty, a następnie wznosi się
lekko od granic na północy- osiągając wysokość 256,6 m npm w Parzymiechach gm. Lipie.
Również w kierunku na zachód w stronę dna doliny rzeki Liswarty teren opada tarasowo, osiągając
znaczne różnice wzniesień: Ługi Radły gm. Przystajń -227 - 301m npm, Zajączki gm. Krzepice - 209- 256 m
n.p.m., Starokrzepice gm. Krzepice -213 -248 m npm.
W zmienności krajobrazu znaczna rolę odgrywają progi i pagóry różnego pochodzenia. Pagóry wapienne
występują w takich miejscowościach jak Wapiennik, Rębielice Królewskie, Parzymiechy i Popów.
Cały powiat znajduje się w zasięgu dorzecza Odry. Średnio-roczny opad wynosi 700 mm - z tego ok 1/5
opadów przypada na lipiec.
Powiat, w skład którego wchodzi 9 jednostek administracyjnych (2 miasta/gminy i 7 gmin) położony w
sąsiedztwie aglomeracji częstochowskiej i śląskiej (łącznie ok. 5 mln. konsumentów) posiada tereny nie
skażone odpadami przemysłowymi, przy bezpośrednim dostępie do szlaków komunikacyjnych drogowych i
kolejowych typowych dla ośrodków wielkoprzemysłowych.
Przez nasz powiat przebiega “kolejowa trasa węglowa” łącząca Śląsk z polskimi portami na północy, a
posiadane bocznice kolejowe pozwalają na łatwe i szybkie przemieszczanie towarów.
Mamy dobre drogi i dobrą ich sieć pozwalającą na swobodne poruszanie się po całym powiecie. Środkiem
naszego powiatu przebiega droga krajowa z Częstochowy przez Wieluń do Poznania. W odległości ok. 8
km od naszych granic przebiega obecna trasa Drogi Krajowej nr 1 (Śląsk - porty), a nowo budowana
autostrada północ - południe będzie przebiegać na naszej ziemi.Mamy nowoczesną sieć telefoniczną
(internet).
Powiat kłobucki był do niedawna wybitnie rolniczym powiatem - obecnie prężnie rozwija się branża
przemysłowa. Gospodarcza mapa powiatu wyodrębnia umownie dwie strefy. Do pierwszej należą gminy
leżące w południowej i zachodniej części powiatu, które mają w dochodach znaczny udział z przemysłu
(głównie branży metalowej). Natomiast do drugiej należą gminy z części środkowej i północnej powiatu,
specjalizujące się w przetwórstwie rolno-spożywczym. Niektóre wyroby kłobuckich firm znane są daleko
poza granicami kraju. Ostatnio szczególnie mocno rozwija się przetwórstwo rolno-spożywcze w oparciu o
surowce pochodzenia miejscowego (zdrowa żywność).
Publikacja "Śląskie zrównoważony rozwój"
Download