przejawy dyskryminacji kobiet na wa*brzyskim rynku pracy

advertisement
PRZEJAWY DYSKRYMINACJI KOBIET
NA RYNKU PRACY W PODREGIONIE
WAŁBRZYSKIM
dr Grażyna Węgrzyn
Wałbrzyska Wyższa Szkoła
Zarządzania i Przedsiębiorczości
Wałbrzych 15.06.2012r.
Co oznacza „dyskryminacja”
pochodzi od łacińskiego czasownika „discriminale”
•Rozróżnienie
•Oddzielanie
•Wyodrębnianie
• „Dyskryminacja” oznacza postawienie w
gorszej sytuacji osób, które są uważane za
odmienne od pozostałych.
• Zwykle odnosi się do „dyskryminacji
negatywnej”.
DYSKRYMINACJA
- oznacza traktowanie konkretnej grupy
społecznej lub pojedynczych członków tej
grupy w sposób niesprawiedliwy i nieuczciwy,
np. poprzez represjonowanie lub ucisk,
potępianie, dyskredytowanie,
deprecjonowanie, degradowanie, szkalowanie,
a także tworzenie nieuzasadnionych
nierówności społecznych, politycznych,
gospodarczych, edukacyjnych itp.
Rodzaje dyskryminacji
• Dyskryminacja ze względu na rasę/kolor skóry (rasizm),
• Dyskryminacja ze względu na płeć (seksizm),
• Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną
(heterofobia, homofobia),
• Dyskryminacja ze względu na pochodzenie i
narodowość (ksenofobia, szowinizm),
• Dyskryminacja ze względu na wiek (ageizm, adultyzm),
• Dyskryminacja ze względu na wygląd zewnętrzny
(atrakcjonizm),
• Dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność
(handicapizm - ableism).
Dyskryminacja ze względu na płeć
PRAWO ZAKAZUJE DYSKRYMINACJI
ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ
• gwarancje równouprawnienia kobiet i mężczyzn w Polsce
zapisane są w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
Kodeksie Pracy i Ustawie o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy;
• Polska jako członek UE zobowiązana jest do przyjęcia
unijnych dyrektyw zakazujących dyskryminacji. 1 stycznia
2011 r. weszła w życie ustawa antydyskryminacyjna. Nadal
jednak nie mamy procedur pozwalających na stwierdzenie
czy doszło do nierównego traktowania kobiet i mężczyzn na
rynku pracy;
• wyjątkiem od zasady równouprawnienia pań i panów jest w
Polsce zakaz zatrudniania kobiet przy pracach szczególnie
uciążliwych dla ich zdrowia.
Kobiety w Polsce nie mogą
podejmować prac:
• związanych z wysiłkiem fizycznym i
transportem ciężarów oraz wymuszoną
pozycją ciała,
• w hałasie i drganiach,
• pod ziemią, poniżej poziomu gruntu i na dużej
wysokości.
Czy Polacy czują się
dyskryminowani?
Odsetek mężczyzn i kobiet czujących się dyskryminowanymi
w Polsce w latach 2000-2011
Źródło: Diagnoza Społeczna 2011, Red. J. Czapiński, T. Panek, Warszawa 2011, s. 342.
Procent kobiet i mężczyzn czujących się dyskryminowanymi ze względu
na poziom wykształcenia w Polsce w 2011r.
Źródło: Diagnoza Społeczna 2011, Red. J. Czapiński, T. Panek, Warszawa 2011, s. 343.
Procent kobiet i mężczyzn czujących się dyskryminowanymi ze
względu na wiek w Polsce w 2011r.
Źródło: Diagnoza Społeczna 2011, Red. J. Czapiński, T. Panek, Warszawa 2011, s. 343.
Czy kobiety i mężczyźni są tak
samo wynagradzani?
Od czego zależy wysokość
wynagrodzenia?
Przeciętny miesięczny dochód osobisty netto kobiet i mężczyzn
według wieku
Źródło: Diagnoza Społeczna 2011, Red. J. Czapiński, T. Panek, Warszawa 2011, s. 341.
3000
2692
2500
2257
2000
1812
2091
1869
1616
1500
1323
1141
1720
1408
1669
1275
1000
500
0
do lat 24 25-34 lata 35-44 lata 45-59 lat 60-64 lata 65+ lat
Mężczyźni
Kobiety
Przeciętny miesięczny dochód osobisty netto kobiet i mężczyzn
według grup zawodowych (największa dyskryminacja płacowa)
Źródło: Diagnoza Społeczna 2009, Red. J. Czapiński, T. Panek, Warszawa 2009, s. 329
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
5094
4264
3838
40%
2372
2753
1910
2745
2087
2624
2008
1778
1464
Mężczyźni
Kobiety
Przeciętny miesięczny dochód osobisty netto kobiet i mężczyzn
według grup zawodowych
Źródło: Diagnoza Społeczna 2009, Red. J. Czapiński, T. Panek, Warszawa 2009, s. 329
4500
4000
3500
3855
3535 3595
3164
3000
3835
2950
2500
Mężczyźni
2000
Kobiety
1500
1000
500
0
Nauczyciele
akademiccy
Prawnicy
Specjaliści ds.
windykacji
Gdzie pracują i dominują kobiety?
Udział kobiet w zatrudnieniu ogółem i wynagrodzenie brutto w wybranych sekcjach
w 2011r. w Polsce
Źródło: Pracujący w gospodarce narodowej w 2010, GUS Warszawa 2011, s. 34; Zatrudnienie i wynagrodzenia w
gospodarce narodowej w 2011r., GUS Warszawa 2012, s. 30-31.
Udział kobiet w zatrudnieniu ogółem Wynagrodzenie brutto
Informacja i komunikacja
35,2
6439,12
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
67,1
6049,15
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
50,6
5121,04
Administracja publiczna i obrona narodowa
47,9
4321,05
Rolnictwo, leśnictwo
47,4
4008,25
Obsługa rynku nieruchomości
47,5
3714,88
Budownictwo
10,3
3703,86
Edukacja
76,5
3600,68
Transport i gospodarka magazynowa
24,1
3433,23
Przetwórstwo przemysłowe
34,1
3318,96
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
80,5
3278,76
Handel i naprawa pojazdów samochodowych
51,6
3267,34
Zakwaterowanie i gastronomia
64,1
2489,36
Kobiety wybierają mniej
perspektywiczną edukację…
Uczelnie wyższe są sfeminizowane!
Największy udział procentowy pań odnotowują
takie kierunki jak:
• opieka społeczna (94 %),
• medycyna (82 %),
• pedagogika (70 %),
• kierunki biologiczne oraz związane z
dziennikarstwem (ponad 60 %).
Młodzi na rynku pracy –
pokolenie nadwykształconych?
A jak jest w podregionie
wałbrzyskim?
Podregion wałbrzyski obejmuje powiaty:
 dzierżoniowski,
 kłodzki,
 świdnicki,
 wałbrzyski,
 ząbkowicki.
Struktura pracujących według płci i powiatów w 2010r. (w %)
Źródło: Województwo Dolnośląskie. Podregiony. Powiaty. Gminy 2011, Urząd Statystyczny
we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 141, 144.
Powiat kłodzki
54.1
45.9
Powiat dzierżoniowski
50.7
49.3
Podregion wałbrzyski
49.6
50.4
Kobiety
Powiat wałbrzyski
48.9
51.1
Powiat ząbkowicki
48.5
51.5
Powiat świdnicki
46.6
0%
10%
20%
Mężczyźni
53.4
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto pracowników
zatrudnionych według płci w 2010r. (w zł)
Źródło: Województwo Dolnośląskie. Podregiony. Powiaty. Gminy 2011, Urząd Statystyczny
we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 150.
3936.81
Województwo dolnośląskie
3137.91
3287.15
3262.83
Powiat świdnicki
3629.96
Powiat wałbrzyski
3096
Mężczyźni
Kobiety
2917.98
2860.98
Powiat ząbkowicki
3071.31
2818.33
Powiat kłodzki
3205.67
2789.75
Powiat dzierżoniowski
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
Przeciętne godzinowe wynagrodzenia brutto pracowników
zatrudnionych według płci w 2010r. (w zł)
Źródło: Województwo Dolnośląskie. Podregiony. Powiaty. Gminy 2011, Urząd Statystyczny
we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 150.
19.43
20.93
Powiat świdnicki
21.55
20.28
Powiat wałbrzyski
17.1
18.07
Powiat ząbkowicki
Mężczyźni
Powiat kłodzki
18.56
18.97
Powiat dzierżoniowski
18.76
18.28
Kobiety
23.37
Województwo dolnośląskie
19.91
0
5
10
15
20
25
Dolnoślązaczki o sytuacji
na rynku pracy
Źródło: Analiza sytuacji kobiet na rynku pracy województwa dolnośląskiego. Bariery i ograniczenia w
aktywizacji zawodowej kobiet. S. Czapik, A. Pacześniak, P. Żuk, Wrocław 2009.
• Mężczyźni w sferze zawodowej posiadają
znacznie więcej przywilejów, łatwiej im znaleźć
pracę (pierwszą i kolejną).
• Mężczyznom łatwiej utrzymać pracę (mniejsze
prawdopodobieństwo zwolnienia).
• Mężczyznom łatwiej rozwijać się zawodowo,
awansować i osiągać wyższe płace.
Kobietom trudniej zdobyć pracę
• Bezprawna dyskryminacja ze względu na płeć.
• Postrzega się kobiety jako słabsze psychicznie i
fizycznie.
• Kobiety uważa się za mniej dyspozycyjne.
Problem godzenia życia zawodowego
z życiem rodzinnym dotyczy wyłącznie
kobiet!!!
ALE DA SIĘ TO ZROBIĆ!!!
• Praca na „dwóch” etatach, wymaga większego
zorganizowania i nie odkładania spraw na
„później”.
• Spełniona zawodowo kobieta jest lepszą
matką, przekazuje dobre „wzorce” dzieciom.
Przyczyny dyskryminacji kobiet na
rynku pracy:
• macierzyństwo,
• stereotypy,
• zachowania samych kobiet.
Wnioski i rekomendacje
• Kobiety powinny wybierać kierunki kształcenia
gwarantujące wysokie wynagrodzenia.
• Kobiety powinny tak sobie zorganizować życie
prywatne i relacje w domu aby nie kolidowały
one z ich aktywnością zawodową.
• Kobiety powinny uwierzyć w siebie, że też
potrafią i mogą robić karierę i realizować się
zawodowo.
• Kobiety powinny zmieniać ustalone kulturowo
wzorce ról płciowych.
Wnioski i rekomendacje
• Zwiększenie poziomu aktywności zawodowej
kobiet wymaga kompleksowego podejścia
różnych instytucji publicznych.
• Konieczne jest zapewnienie na poziomie
lokalnym odpowiedniej infrastruktury
pozwalającej na łączenie obowiązków
rodzinnych z zawodowymi.
Dziękuję za uwagę!
Download