strategia-roznicowani-cen-przez-monopoliste

advertisement
7
STRUKTURY RYNKU I ICH REGULACJE
Temat referatu: Strategia różnicowani cen przez monopolistę - dyskryminacja cenowa
Wrocław, semestr letni Spis treści
WSTĘP
Na rynku doskonale konkurencyjnym pozioma krzywa popytu indywidualnego wskazywała, że
producent może sprzedać całość swojej produkcji po stałej cenie, a zatem każdy dodatkowy
nabywca kupuje dodatkową jednostkę danego towaru po takiej samej cenie. W przypadku monopolu
sytuacja może wyglądać inaczej.
Opadająca krzywa popytu sugeruje, że jeżeli monopolista chce zwiększyć sprzedaż, musi obniżyć
ceny dla wszystkich kupujących. Niekiedy jednak monopole są tak silne, że w przeciwieństwie do
przedsiębiorstwa wolnokonkurencyjnego, które musi sprzedawać swój produkt po jednolitej cenie,
mogą różnicować ceny, czyli sprzedawać różnym nabywcom ( w tym samym miejscu i czasie) ten
sam produkt po różnych cenach. Taką praktykę nazywamy różnicowaniem cen (lub dyskryminacją
cenową).
Dyskryminacja cenowa jest szeroko stosowaną praktyką w dzisiejszej gospodarce. Oto niektóre jej
przykłady:
Upusty cenowe dla studentów i osób starszych
Produkt sprzedawany w większych ilościach ma niższą cenę Sprzedaż produktów w handlu
detalicznym jest droższa niż w handlu hurtowym
Linie lotnicze sprzedają bilety na ten sam lot w różnych cenach
Prenumerata jest tańsza niż zakupy pojedyńczych egzemplarzy RODZAJE DYSKRYMINACJI W
literaturze ekonomicznej przyjęło się za A.C. Pigou (1877-1955) rozróżnianie trzech rodzajów
dyskryminacji cenowej: dyskryminacji pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Dyskryminacja
pierwszego stopnia polega na różnicowaniu cen w zależności od nabywcy. Każdemu kupującemu
narzuca się inną cenę. Mamy wówczas do czynienia z dyskryminacją doskonała.
Dyskryminacja drugiego stopnia nazywana jest dyskryminacją ilościową (nieliniową). Polega ona
na różnicowaniu cen zakupu w zależności od ilości kupowanego towaru. Jej przykładem może być
sprzedaż z rabatem ilościowym.
Dyskryminacji trzeciego stopnia to sprzedaż tego samego produktu różnym grupom nabywców po
różnych cenach. Stosujące różnicowanie cen przedsiębiorstwo pobiera różną cenę za swój towar na
wydzielonych przez producenta segmentach rynku, mimo iż koszty produkcji i obsługi każdej grupy
klientów są jednakowe.
(…)
… drugiego stopnia
Różnicowanie cen drugiego stopnia nazywane jest także dyskryminacją ilościową lub nieliniową.
Polega ona na tym, że cena za jednostkę produktu nie jest stała, ale zależy od tego, ile konsument
nabywa. Ta forma dyskryminacji jest powszechnie stosowana przez przedsiębiorstwa użyteczności
publicznej, np. cena jednostki energii elektrycznej zależy często od tego, ile energii jest nabywane…
… za to charakterystykę popytu różnych typów (grup) nabywców, którzy różnią się od siebie
cenową elastycznością popytu. Każda grupa ludzi jest traktowana jak odrębny rynek, a wielkość
popytu na każdym z rynków nie jest zależna od pozostałych.
Producent dyskryminujący ustali wyższe ceny na tym rynku gdzie elastyczność cenowa popytu jest
niższa, a obniży ceny tam gdzie popyt jest bardziej elastyczny. Popyt elastyczny…
… będzie różnicowała ceny z korzyścią dla konsumentów wrażliwych na wysokość cen.
WARUNKI KONIECZNE DO RÓŻNICOWANIA CEN
Aby przedsiębiorstwo mogło różnicować ceny muszą być spełnione jednocześnie trzy warunki:
przedsiębiorstwo nie może być cenobiorcą, gdyż różnicowanie cen nie jest możliwe w warunkach
konkurencji doskonałej, kiedy to podmioty gospodarcze są jedynie cenobiorcami. Dyskryminacja
cenowa…
… po wyższej cenie;
na każdym z rynków elastyczność popytu musi być odmienna; zatem przedsiębiorca będzie ustalał
ceny w zależności od elastyczności popytu; tam gdzie popyt będzie bardziej sztywny (czyli mniej
wrażliwy na zmiany cen) ustali on wyższą cenę.
PODSUMOWANIE
Dyskryminacja cenowa (różnicowanie cen) jest to praktyka sprzedawania tego samego produktu po
różnych cenach, których poziom ustalany…
…. Warunkiem takiego działania monopolisty jest doskonała znajomość linii popytu każdego
nabywcy. Dyskryminacja ilościową, zwana również nieliniową, stosowana jest w warunkach
asymetrii informacji. Monopolista nie zna bowiem linii popytu nabywców. Producent różnicując
ceny pozostawia konsumentom wybór warunków zakupu. Ostatnim typem dyskryminacji
najbardziej popularnym jest dyskryminacja trzeciego stopnia…
Mikroekonomia - pojecie monopolu
Monopol - ekonomia menedzerska
Istota i założenie monopolu pełnego-oparcowanie
Istota i założenie monopolu pełnego - omówienie
Pojęcie monopolu naturalnego- opracowanie
Monopol - omówienie - Siła monopolisty
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download