PRZESŁANKI DYSKRYMINACJI Tożsamość

advertisement
60 +
Warsztat antydyskryminacyjny
NIE DYSKRYMINUJ MNIE
CELE wiedza
dyskryminacja
mechanizmy
CELE
motywacja
zasada tolerancji
dobre
praktyki
rozpoznawanie
i szacunku
przeciwdziałanie
otwartość

Wykład

Ćwiczenia

Dyskusja

Dyskusja moderowana

Analiza przypadków

Gry symulacyjne

Filmy dydaktyczne
METODY PRACY
KONTEKST WARSZTATU
W jakim celu pracownicom/kom ochrony zdrowia potrzebna jest
wiedza antydyskryminacyjna?
Edukacja służb publicznych jest sprawą
bardzo istotną dla jakości świadczonych
usług, podniesienia umiejętności,
rozpoznawania i reagowania na
dyskryminację i rozwój
ZADANIA wielokulturowego społeczeństwa
DZIAŁANIA
Konieczność kreowania i realizowania takiej
polityki społecznej, która zapewni
wszystkim obywatelom, niezależnie od ich
wieku, narodowości, pochodzenia
etnicznego i innych przesłanek,
przestrzeganie praw człowieka, w tym
ochronę przed przemocą i dyskryminacją
TOŻSAMOŚĆ

Tożsamość pierwotna:
płeć, pochodzenie, (nie)pełnosprawność,
orientacja seksualna, wiek

Tożsamość wtórna: wykształcenie, stan cywilny,
dochód, wyznanie, status matrymonialny i
wiele innych
TOŻSAMOŚĆ PIERWOTNA I WTÓRNA PRZESŁANKI DYSKRYMINACJI
Tożsamość to „suma wszystkich społecznych identyfikacji z jakich korzysta człowiek
przy opisywaniu siebie”
PIRAMIDA ZNACZEŃ
dyskryminacja
wykluczenie
marginalizacja
etykietowanie
uprzedzenia
stereotypizacja
Uproszczone opinie, przekonania, reprezentacje czy schematy poznawcze,
których obiektami są inne osoby lub grupy społeczne czy kulturowe
STEREOTYPY
UPRZEDZENIA
Uprzedzenia wynikają ze stereotypów, jednak dla uprzedzeń kluczowe są
osobiste emocje jednostki.
Uprzedzenie to negatywna postawa wobec określonej grupy społecznej oraz
jednostki postrzeganej jako jej członek/członkini. To skłonność do pochopnych,
uproszczonych sądów na temat innych osób.
niewłaściwe, krzywdzące, nieuzasadnione oraz nieusprawiedliwione
traktowanie osób
z powodu ich przynależności grupowej
DYSKRYMINACJA


Przesłanki dyskryminacji to cechy leżące u podstaw
bądź będące przyczyną nierównego traktowania i
dyskryminacji
Przesłankami dyskryminacji są najczęściej cechy
należące do tożsamości pierwotnej, a zatem takie, na
które nie mamy wpływu, lub wpływ na ich zmianę
jest mocno ograniczony
PRZESŁANKI DYSKRYMINACJI
PRZESŁANKI DYSKRYMINACJI
Wiek
Płeć
Pochodzeni
e etniczne
Niepełnosprawność
Pochodzenie
narodowe
Przynależność do
związków
zawodowych
Rasa
Pochodzenie
społeczne
Orientacja
seksualna
RELIGIA
Ze względu na przesłankę najczęściej wyróżnia się
następujące rodzaje uprzedzeń i związanej z nimi
dyskryminacji:
• płeć – seksizm
• kolor skóry (dawniej: rasa) – rasizm
• niepełnosprawność – ableizm
• pochodzenie narodowe / etniczne – ksenofobia
• wiek – ageizm
• pochodzenie żydowskie – antysemityzm
• pochodzenie romskie – romofobia
• orientacja psychoseksualna / homoseksualna –
homofobia
• wyznanie muzułmańskie – islamofobia
To sposoby wyrażania uprzedzeń mogą stanowić zachowania takie
jak:
 ignorowanie,
żartowanie, opowiadanie dowcipów
 zachowania niewerbalne np. mimika, gesty
 zachowania werbalne, np. obraźliwe komentarze,
pogardliwe zwracanie się do
innych itp.
MIKRONIERÓWNOŚCI
DYSKRYMINACJA WIELOKROTNA
Dyskryminacja wielokrotna jest pojęciem odnoszącym się do wszystkich
sytuacji, w których dyskryminacja pojawia się ze względu na więcej niż
jedną przesłankę/cechę
Rodzaje dyskryminacji wielokrotnej:
Dyskryminacja wielokrotna sensu stricto: ze względu na kilka
cech, jednak zdarzenia dyskryminacyjne zachodzą w różnym czasie.
Dyskryminacja sumowana: zachodzi ze względu na kilka
przesłanek w jednym czasie.
Dyskryminacja krzyżowa: kilka cech przenika się jednocześnie
(inaczej: krzyżuje) w taki sposób, że otrzymujemy specyficzny obraz
dyskryminacji.
Reagowanie na dyskryminację to podjęcie działania mającego na
celu uświadomienie sprawcom, że ich zachowanie jest
dyskryminacją i jest niewłaściwe oraz przerwanie tego procesu
REAGOWANIE NA DYSKRYMINACJĘ
PRAWO
ANTYDYSKRYMINACYJNE
KONSTYTUCJI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Z DNIA 2 KWIETNIA 1997 R. ART.32
KONSTYTUCJI
Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do
równego traktowania przez władze publiczne.
Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym,
społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.
OBSZARY W KTÓRYCH MOŻE
DOCHODZIĆ DO DYSKRYMINACJI
Dostęp do
dóbr i usług
Zatrudnienie
Edukacja
Ubezpieczeni
a społeczne
inne
Opieka
zdrowotna
Zatrudnienie
niepracownicze



Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy
Kodeks cywilny
Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych
przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego
traktowania
Zakaz dyskryminacji w
zatrudnieniu
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141
UWAGA
Nie każde nierówne traktowanie
będzie dyskryminacją
Aby mówić o dyskryminacji - nierówne
traktowanie musi:
Być nieuzasadnione
Spowodowane tzw. cechą
prawnie chronioną np. rasą,
pochodzeniem narodowym
RODZAJE DYSKRYMINACJI W ŚWIETLE
PRZEPISÓW KODEKSU PRACY
Dyskryminacja bezpośrednia
Dyskryminacja pośrednia
Molestowanie
Molestowanie seksualne
Zachęcanie do dyskryminacji
Omawianie przykładów
CZY TO JUŻ PRZEKROCZENIE PRAWA?
DZIĘKUJEMY
Stowarzyszenie Pro Humanum
www.prohumanum.org
Download