dyskryminacja w szkole - Szkoła Podstawowa w Rakowie

advertisement
DYSKRYMINACJA
W SZKOLE
Autor: Małgorzata Butenko
Dyskryminacja - definicje
 Traktowanie kogoś gorzej niż innych w tej samej
sytuacji.
 Dyskryminacją jest nieuzasadnione zróżnicowanie,
wyłączenie, ograniczenie lub uprzywilejowanie w
korzystaniu z praw człowieka na warunkach
równości.
Występowanie tak rozumianej dyskryminacji można
współcześnie zaobserwować w prawie każdej dziedzinie
życia społecznego, np. w kontaktach jednostki z władzą
publiczną, na rynku pracy, w edukacji czy opiece
zdrowotnej.
Dyskryminacja - definicje
 Zjawisko dyskryminacji stanowi pogwałcenie
zasad demokracji i praw człowieka oraz
narusza regulacje Unii Europejskiej.
Dyskryminacja może przybierać różne formy i
może występować w każdym miejscu, w tym
również w szkole czy innej placówce oświatowej.
Wszelkie przejawy dyskryminacji mają
wspólną cechę – pociągają za sobą nierówne
traktowanie ludzi, co w rezultacie pozbawia ich
równych szans.
Dyskryminacja wyrażona wierszem
 Dużo zła na świecie się rodzi,
W pracy, na ulicy, w szkole czy domu,
Ktoś krzyczy, wyzywa od chwili narodzin,
Inny zaś w kącie nie wadzi nikomu.
Są ludzie którzy innych poniżają,
Chwytają w klatkę, kopią leżącego,
Gardzą, wykorzystują, i zniewalają,
A czasem nawet śmieją się z tego.
Zostawmy więc z tyłu nasze uprzedzenia,
Nie bądźmy uczuleni na kolor skóry,
Przecież mamy jeszcze wiele do zrobienia,
Nie zachowujmy się jak bezduszne szczury.
Pomóżmy innym, nie bójmy się zacząć od nowa,
Bo Ci, którzy źle postępują nie mają racji,
A my możemy powiedzieć te słowa,
 Nie dajmy się wciągnąć DYSKRYMINACJI!!!

DYSKRYMINACJA- skojarzenia
• nietolerancja
• niesprawiedliwe traktowanie
• uprzedzenia
• uznanie innych za gorszych od nas
• prześladowanie
• wykluczenie
• odrzucenie
DYSKRYMINACJA DOTYKA LUDZI ZE WZGLĘDU NA:
 • płeć
 • kolor
 • wygląd zewnętrzny, strój
 • niepełnosprawność
 • narodowość,

 • pochodzenie etniczne

 • pochodzenie społeczne
 • wyznanie religijne
 • sytuację materialną
 • przekonania polityczne
 • urodzenie
 • orientację seksualną
skóry
MECHANIZMY DYSKRYMINACJI
STEREOTYPY – uprzedzenia funkcjonujące w danym społeczeństwie,
czyli utarty sposób myślenia, powodujący uprzedzenia
UPRZEDZENIA – postawa odrzucania kogoś lub czegoś
bez racjonalnych powodów
KONKRETNE DZIAŁANIE SKIEROWANE PRZECIWKO…
MECHANIZM DYSKRYMINACJI
STEREOTYP
DYSKRYMINACJA
UPRZEDZENIE
DZIAŁANIE
PRZECIWKO
SKUTEK

WYKLUCZENIE OSÓB
LUB GRUP
KONSEKWENCJE
• STRACH
• NISKIE POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI
• NIECHĘĆ DO GRUPY, Z KTÓREJ SIĘ POCHODZI
• IZOLACJA
RODZAJE DYSKRYMINACJI
 BEZPOŚREDNIA
•osoba lub grupa osób traktowana
jest mniej przychylnie wyłącznie
z powodu danej cechy
np.: dyskryminacja finansowa
w pracy ze względu na płeć
( kobiety na tym samym
stanowisku otrzymują niższe
wynagrodzenie)
POŚREDNIA
• sytuacja, gdy przepisy, zasady,
zachowania stosowane
pozornie wobec wszystkich
osób szczególnie dotyka
konkretną grupę społeczną
i sprawia jej trudności
DYSKRYMINACJA W SZKOLE
NAZYWANA RÓWNIEŻ
ZJAWISKIEM TZW. „FALI”
WSZYSTKIE ZJAWISKA MAJĄCE NA CELU :
ośmieszenie, poniżenie osoby na forum klasy,
całej szkoły, a nawet w środowisku lokalnym
KOGO
DOTYKA???
UCZNIÓW, KTÓRZY SĄ „INNI”
• kolor skóry
• ubiór
• wygląd zewnętrzny ( twarz,
wzrost, masa ciała, rodzaj
kalectwa np.: głuchoniemi,
• status społeczny ( ubiór
niezgodny z aktualnymi
trendami młodzieżowymi )
• poziom intelektualny
NIEKIEDY SYTUACJA DYSKRYMINACJI
W SZKOLE DOTYCZY RÓWNIEŻ RELACJI:
NAUCZYCIEL - UCZEŃ
( NAUCZYCIEL DYSKRYMINUJE DANEGO UCZNIA)
UCZEŃ - NAUCZYCIEL
( UCZEŃ
JEST OSOBĄ DYSKRYMINUJĄCĄ
DANEGO NAUCZYCIELA)
DYSKRYMINACJA - „FALA”
PRZEJAWIA SIĘ :
• wrogimi i systematycznie powtarzającymi się zachowaniami,
które mają na celu zniszczenie reputacji
• utrudnianie i przeszkadzanie funkcjonowania w szkole
• słowami i zachowaniami godzącymi w godność człowieka
i jego podstawowe prawa
OSOBA SZYKANOWANA
PRZEZ DŁUŻSZY OKRES CZASU,
PRZEZ INNE OSOBY, PRZEŻYWA
SILNY STRES, CO PRZY BRAKU WSPARCIA
MOŻE PROWADZIĆ DO NAJGORSZEGO…
( PRÓBY SAMOBÓJCZE, SAMOOKALECZENIE)
…PRZYKRE ZJAWISKO…
- NIEKIEDY
DYREKCJA SZKOŁY LUB NAUCZYCIELE
IGNORUJĄ NEGATYWNE POCZYNANIA UCZNIÓW
- NIE ZWRACAJĄ UWAGI NA OZNAKI ZACHOWAŃ ,
CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA DYSKRYMINACJI
- „PRZEŚLADOWCY” CZUJĄ SIĘ BEZKARNI
MILCZENIE DAJE OGÓLNE PRZYZWOLENIE
I AKCEPTACJĘ NA TAKI STAN RZECZY
…PRZYKRE ZJAWISKO…
NIEKIEDY RODZICE NIE WIDZĄ
PROBLEMU W ZACHOWANIU SWEGO
DZIECKA,
WYCHOWUJĄC DZIECKO
BEZSTRESOWO UWAŻAJĄ, ŻE MA
PRAWO ZACHOWYWAĆ SIĘ JAK CHCE,
SZUKAJĄ WINY W OSOBIE
DYSKRYMINOWANEJ, A NIE W SWOIM
DZIECKU,
PRZYCZYNY ZACHOWAŃ
DYSKRYMINUJĄCYCH WRÓD UCZNIÓW:
• NEGATYWNY WZÓR POSTEPOWANIA
niewłaściwa postawa rodziców wobec innych ludzi, narodów,
własnego dziecka ( wypowiedzi, szykany, kary cielesne, zbyt surowa
dyscyplina lub jej brak, konflikty wewnątrz rodziny)
• TRUDNOŚCI W NAUCE
• PROBLEMY EMOCJONALNE
zaburzenia w zachowaniu, niskie poczucie własnej wartości
POSTAWA SPRAWCY:
• Sprawcy często nie odczuwają żadnej winy,
odpowiedzialności za swoje czyny
• Ich argumentacja opiera się na stwierdzeniu,
że inni postępują przecież tak samo
• Nie odczuwają empatii nawet w sytuacji
gdy dyskryminowany okazuje przerażenie,
płacze itp.
• Kiedy może ponieść karę traktuje to jako kłopot,
a nie konsekwencję zła które wyrządził
PARADOKS !!!
OSOBY, KTÓRE WYZWOLIŁY SIĘ Z POZYCJI
WYKLUCZONEGO CZĘSTO NIE OKAZUJĄ
EMPATII , PRAGNĄ RACZEJ SPRÓBOWAĆ
JAK TO JEST BYĆ W POZYCJI SILNIEJSZEGO
Jak szkoła może przeciwdziałać
dyskryminacji?
-
SZKOLENIOWE RADY PEDAGOGICZNE
-
WARSZTATY DLA UCZNIÓW
-
PEDAGOGIZACJA RODZICÓW
-
POGADANKI Z WYCHOWAWCĄ,
-
IMPREZY SZKOLNE, ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
-
KONKURSY, ZAWODY
Jak szkoła może przeciwdziałać
dyskryminacji?
- PODEJMOWANIE SPRAWNEJ INTERWENCJI WOBEC
SPRAWCÓW
- POMOC OSOBOM DYSKRYMINOWANYM
- ORAGANIZOWANIE SPOTKAŃ Z PRZEDSTAWICIELAMI POLICJI
- UDZIAŁ SZKOŁY W ORGANIZOWANYCH KAMPANIACH
SPOŁECZNYCH
Rodzic drogowskazem zachowań
swojego dziecka
 Rodzina zawsze była środowiskiem przeżycia wartości i
godności osoby ludzkiej.
 Dzieci mogą uczyć się wartości w rodzinie na wiele
różnych sposobów - poprzez rozmowy, codzienne
sytuacje, wydarzenia specjalnie zaprogramowane,
przygotowane, ale najczęściej pierwszy kontakt z jakąś
wartością jest nieświadomy, nie zaprojektowany, odbywa
się bowiem poprzez modelowanie zachowania dorosłych
w otoczeniu dziecka.
Rodzic drogowskazem zachowań
swojego dziecka
 Sposób, w jaki rodzice rozwiązują problemy,
odnoszą się do innych - to ważny sygnał dla
dziecka, który mówi o tym, co jest w życiu
ważne, jak należy postępować. Dążenia
rodziców, rozmowy o marzeniach i planach
zapisują się w świadomości dziecka jako cele
szczególnie istotne, coś godnego osiągnięcia.
Ważne jest więc nie tylko to, co rodzic mówi, ale
również to, co robi.
Rodzic drogowskazem zachowań
swojego dziecka
 Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że zwłaszcza w
okresie dorastania rozmowa na temat wartości nabiera
szczególnego znaczenia. Młody człowiek może
doświadczać wewnętrznego chaosu pod wpływem
wszystkich informacji, jakie docierają do niego ze świata,
który go otacza. Otwarta rozmowa dotycząca tego, co
dla niego ważne lub co mogłoby być ważne, ale budzi
lęk, niepokój - to szczególnie trudne, rodzicielskie
zadanie, wymagające od rodziców dokładnego
rozeznania w pełnionych przez siebie rolach, a role te
ulegają nieustannym przeobrażeniom.
Rodzic drogowskazem zachowań
swojego dziecka
 Być rodzicem to wielka misja, która wymaga
wiedzy. Współczesny świat bardzo potrzebuje
mody na mądre rodzicielstwo, które wprowadzi
dziecko i pomoże mu odnaleźć w sobie świat
wartości. Akceptacja dziecka przez rodziców, ich
ciepły stosunek do niego, podtrzymywanie
psychiczne (dodawanie otuchy czy zachęty)
oddziaływują dodatnio na jego rozwój
emocjonalny, społeczny, umysłowy.
Rodzic drogowskazem zachowań
swojego dziecka
Natomiast nadmierne ograniczenie,
postawa rygorystyczna oraz tendencja do
stosowania kar, przy równoczesnym braku
akceptacji i okazywania ciepła
uczuciowego, wywierają na ogół ujemny
wpływ na kształtowanie się u dziecka
obrazu samego siebie, na jego rozwój
emocjonalny i społeczny.
Rodzic drogowskazem zachowań
swojego dziecka
„Dzieci można przedstawić jako
zwierciadła.
Jeśli daje się im miłość, oddają miłość.
Jeśli niczego im się nie daje, nie mają
czego oddać”
R. Campbell
Rodzic drogowskazem zachowań
swojego dziecka
 Na zakończenie rozważań warto przytoczyć kilka prawd
dotyczących wychowania dziecka według Dorothy Law
Nolte: „Dzieci uczą się tego, czego doświadczają:
· Dziecko krytykowane uczy się krytykować
· Dziecko otoczone wrogością uczy się agresji
· Dziecko żyjące w strachu uczy się lękliwości
· Dziecko zawstydzane uczy się poczucia winy
· Dziecko zachęcane uczy się wiary w siebie
· Dziecko otoczone wyrozumiałością uczy się cierpliwości
· Dziecko otoczone miłością uczy się kochać innych”
Jeżeli żyjesz w spokoju, twoje dziecko będzie żyło
w spokoju ducha.
Rodzic drogowskazem zachowań
swojego dziecka
Dziesięć przykazań złego rodzica:
-ZBYT DUŻA SWOBODA
-BRAK KONTROLI
-NIEKONSEKWENCJA W DZIAŁANIU I
ZACHOWANIU RODZICA
-NIEUSTANNA KRYTYKA
-KOMUNIKACJA
Rodzic drogowskazem zachowań
swojego dziecka
-NIESPEŁNIONE AMBICJE RODZICÓW
-NAGRADZANIE I KARANIE
-POSTAWA NADMIERNIE
WYMAGAJĄCA ORAZ NADMIERNIE
CHRONIĄCA
-UZALEŻNIENIE
-PRZEMOC
NIKT
NIE
MOŻE
BYĆ
DYSKRYMINOWANY
W ŻYCIU POLITYCZNYM, SPOŁECZNYM
LUB
GOSPODARCZYM
Z
JAKIEJKOLWIEK
PRZYCZYNY.
KONSTYTUCJA RP, art. 32.2
PROCEDURY PRZECIWDZIAŁANIA W PRZYPADKU ZACHOWAŃ
DYSKRYMINACYJNYCH OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE
PODSTAWOWEJ W RAKOWIE
 Nauczyciel, który był świadkiem takiego zachowania
przeprowadza z uczniem rozmowę pouczającą. Wstawia mu
ocenę cząstkową z zachowania (klasy I-III) lub punkty ujemne
do zeszytu uwag (klasy IV-VI) zgodnie z obowiązującym w
szkole WSO i powiadamia o tym fakcie wychowawcę.
 Wychowawca telefonicznie lub osobiście informuje rodziców,
prawnych opiekunów ucznia o jego zachowaniu
dyskryminacyjnym zwracając uwagę na przeprowadzenie
rozmowy z dzieckiem na temat właściwych zachowań,
tolerancji i akceptacji wobec innych.
 W sytuacji kiedy uczeń w dalszym ciągu dopuszcza się
zachowań dyskryminacyjnych wychowawca powiadamia o tym,
fakcie dyrektora szkoły. Dyrektor przeprowadza z uczniem
rozmowę wychowawczą . Rodzice nadal są informowani o
zachowaniu ich dziecka.
PROCEDURY PRZECIWDZIAŁANIA W PRZYPADKU ZACHOWAŃ
DYSKRYMINACYJNYCH OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE
PODSTAWOWEJ W RAKOWIE
 Jeżeli sytuacja się nie zmienia organizuje się spotkanie
dyrektora, wychowawcy, nauczycieli, rodziców uczniów, którzy
dopuszczają się zachowań dyskryminacyjnych, aby wspólnie
wypracować zasady pracy z tymi dziećmi. Na takim spotkaniu
dopuszcza się uczestnictwo rodziców dzieci
dyskryminowanych. Z takiego spotkania jest sporządzana
notatka służbowa, którą podpisują wszyscy obecni.
 Jeżeli uczeń i rodzice nie stosują się do ustaleń zapisanych w
notatce służbowej i szkoła wyczerpała wszystkie możliwe
działania dyrektor szkoły może o zachowaniu ucznia i
niewydolności wychowawczej rodziców powiadomić sąd
rodzinny.
Dyskryminacja w szkole
 Dziękując za uwagę życzę nam
Nauczycielom i Państwu – Rodzicom,
abyśmy nie musieli korzystać z
PROCEDUR PRZECIWDZIAŁANIA W
PRZYPADKU ZACHOWAŃ
DYSKRYMINACYJNYCH
OBOWIĄZUJĄCYCH W NASZEJ
SZKOLE
Download