Ucze* dialogu i tolerancji to ucze* naszej szko*y. Agresja na out!

advertisement
UCZEŃ DIALOGU I TOLERANCJI TO
UCZEŃ NASZEJ SZKOŁY. AGRESJA
NA OUT!
DYSKRYMINACJA DOTYKA LUDZI ZE
WZGLĘDU NA:

• płeć

• kolor skóry

• wygląd zewnętrzny,
strój

• narodowość

• pochodzenie etniczne

• pochodzenie
społeczne

• orientację seksualną

• niepełnosprawność

• wyznanie religijne

• sytuację materialną

• przekonania
polityczne

• urodzenie
RÓWNOŚĆ
Równość wszystkich ludzi polega na tym, że
wszyscy są tyle samo warci. Nie ma lepszych i
gorszych. Bez względu na wiek, kolor skóry, płeć,
majętność, narodowość, upośledzenia, zdrowie,
wszyscy są tacy sami. Równość zawsze idzie w
parze z tolerancją. Żeby wszyscy byli równi,
muszą się nawzajem tolerować i szanować.
RÓWNOUPRAWNIENIE
Równouprawnienie
oznacza
prawną
równość różnych podmiotów prawnych w
ramach określonego systemu prawnego.
Równouprawnienie to pojęcie zakorzenione w
ideach humanizmu oraz oświecenia. Jest
nieodzownym elementem praw człowieka.
STEREOTYP
Stereotyp- konstrukcja myślowa, zawierająca
komponent
poznawczy,
emocjonalny
i behawioralny. Stereotyp przyjęty może być w
przejmowania poglądów innych osób, wzorców
przekazywanych przez społeczeństwo, może być
także
wynikiem
procesów
emocjonalnych.
Stereotypy mogą być negatywne, neutralne lub
pozytywne.
UPRZEDZENIE
Uprzedzenie do kogoś lub czegoś występuje
wówczas, gdy jednostka podejmuje ocenę, wyraża
negatywny
osąd
bez
wcześniejszego
doświadczenia z daną osobą czy zjawiskiem,
najczęściej na podstawie fałszywych lub
niekompletnych informacji.
Uprzedzenia wynikają także z utrwalonych w
danych społeczeństwach czy społecznościach
stereotypów. W przypadku osób do czegoś
uprzedzonych trudno je przekonać do pozbycia się
uprzedzeń poprzez racjonalną argumentację.
DYSKRYMINACJA
Forma
nieuzasadnionej
marginalizacji
(wykluczenia społecznego), objawiająca się
poprzez
traktowanie
danej
osoby
mniej
przychylnie, niż innej w porównywalnej sytuacji
ze względu na jakąś cechę, np. okres rozwojowy,
niepełnosprawność, orientację seksualną, płeć,
wyznawaną religię, światopogląd, narodowość lub
rasę.
AGEIZM
Ageizm- dyskryminacja ze względu na wiek.
Najczęściej, choć nie zawsze, dotyczy problemów
na rynku pracy. Widoczny jest także w
lekceważącym traktowaniu osób starszych oraz
braku dla nich oferty rozrywkowej i rekreacyjnej.
Dotyka ludzi starych, postrzeganych jako
niepotrzebnych.
ABLEIZM
Przekonanie, że niepełnosprawność jest czymś
negatywnym, co w miarę możliwości powinno być
leczone, naprawiane lub eliminowane. Jest to
także zestaw przekonań i zachowań, które
zmierzają do nierównego traktowania osoby ze
względu na faktyczną bądź spodziewaną
niepełnosprawność. Wiąże się to też z
problemami psychicznymi .
ANTYSEMITYZM
Antysemityzm
–
postawa
wyrażająca
uprzedzenia, niechęć, wrogość i dyskryminację
Żydów oraz osób pochodzenia żydowskiego,
postrzeganych jako grupa religijna, etniczna lub
rasowa, argumentowana powodami religijnymi,
gospodarczymi
lub
politycznymi.
Jest
przeciwieństwem filosemityzmu.
DYSKRYMINACJA WIELOKROTNA
Dyskryminacja, której jednostki doświadczają ze
względu na swoją przynależność do wielu różnych
dyskryminowanych grup jednocześnie. Każda z
tożsamości mniejszościowych, które stają się
przesłanką dyskryminacji, może nałożyć się na
inną i skutkować specyficznym doświadczeniem
dyskryminacji.
HOMOFOBIA
Termin
homofobia został wprowadzony do
dyskursu naukowego przez psychologa i
aktywistę gejowskiego, stając się ważnym
narzędziem dla ich zwolenników i sojuszników. W
1969 roku został on użyty przez amerykański
tygodnik. W rozumieniu Weinberga, homofobia to
irracjonalny lęk o podłożu społecznym i
religijnym.
ISLAMOFOBIA
Islamofobia – antyspołeczne uprzedzenie i
dyskryminacja w stosunku do islamu i
muzułmanów. Pojęcie odnosi się do wszelkich
przejawów dyskryminacji i rozpowszechniania
nienawiści.
KLASIZM
Uprzedzenia
lub
dyskryminacja
związana
z przynależnością do klasy/warstwy społeczno –
ekonomicznej
np.:
uznawanie
osób
uczęszczających do prywatnych szkół za elitę
a osób uczęszczających do publicznych szkół za
gorzej wykształcone.
KSENOFOBIA
Ksenofobia- niechęć, wrogość, lęk wobec obcych,
przesadne
wyrażanie
niechęci
wobec
cudzoziemców.
Często źródłem ksenofobii jest bezkrytyczne
podejście do stereotypów etnicznych. Ksenofobia
może dotyczyć wszystkiego, co wiąże się z
obcokrajowcami, osobami nieznanymi, innymi
pod pewnymi względami.
RASIZM
Dyskryminacja rasowa – zespół poglądów
głoszących tezę o nierówności ludzi, wynikająca z
nich ideologia przyjmuje wyższość jednych ras
nad innymi. Przetrwanie tych "wyższych" ras
staje się wartością nadrzędną i z racji swej
wyższości dążą do dominowania nad rasami
"niższymi". Rasizm opiera się na przekonaniu, że
różnice w wyglądzie ludzi niosą za sobą
niezbywalne
różnice
osobowościowe
i
intelektualne.
ROMOFOBIA
To strach przed Romami, dyskryminacja
i
niechęć w stosunku do Romów. Mimo
że
dyskryminacja i przemoc wobec Romów
trwają od setek lat, sam termin pojawił się
niedawno. Setki lat prześladowań nauczyły
Romów
ostrożności
w
kontaktach
z
przedstawicielami społeczeństw większościowych,
a jeszcze bardziej z przedstawicielami władzy.
SEKSIZM
Pogląd, że kobiety i mężczyźni nie są sobie równi
lub że nie powinni posiadać równych praw.
Seksizm pochodzi od angielskiego słowa sex –
płeć i wyraża pogląd, że mężczyźni i kobiety nie
są sobie równi. Zazwyczaj sprowadza się do wiary
w wyższość mężczyzn i wynikających z niej
dyskryminujących zachowań wobec kobiet.
UWAGA !!!
NIKT NIE MOŻE BYĆ DYSKRYMINOWANY
W ŻYCIU POLITYCZNYM, SPOŁECZNYM
LUB GOSPODARCZYM Z JAKIEJKOLWIEK
PRZYCZYNY.
KONSTYTUCJA RP, art. 32.2
Download