Pobierz jako plik PDF

advertisement
powiat_klodzki
http://powiat.klodzko.pl/zdrowie/przeciwdzialanie-narkomanii/sz
kodliwosc-narkomanii.html
SZKODLIWOŚĆ NARKOMANII
Osoby, które si?gaj? po narkotyki wkraczaj? na bardzo niebezpieczn? ?cie?k?, która rozpoczynaj?c si? okazjonalnym
u?ywaniem narkotyku mo?e zako?czy? si? uzale?nieniem, nios?cym ze sob? powa?ne konsekwencje zdrowotne, spo?eczne,
zawodowe, w ?yciu osobistym, a tak?e problemy z prawem.
SKUTKI ZDROWOTNE U?YWANIA NARKOTYKÓW
• wyniszczenie ogólne - fizyczne organizmu;
• zmiany dermatologiczne - zapalne skóry;
• choroby uk?adu pokarmowego: dolegliwo?ci ?o??dkowe, uszkodzenie w?troby;
• zaburzenia apetytu, anemia;
• choroby nerek;
• choroby dróg oddechowych i oskrzeli;
• podwy?szona ciep?ota cia?a;
• wzmo?ona potliwo??;
• obni?enie potencji seksualnej;
• zaka?enia bakteriologiczne i wirusowe (HIV, zapalenie wirusowe w?troby);
• zaburzenia koordynacji ruchowej, obni?enie sprawno?ci mi??niowej;
• czasowe i subiektywne poczucie du?ej wydolno?ci psychicznej i fizycznej;
• zaburzenia snu, zapalenie spojówek.
SKUTKI PSYCHICZNE U?YWANIA NARKOTYKÓW
• trudno?ci w koncentracji uwagi i zapami?tywaniu;
• objawy chorób psychicznych: majaczenia, depresje;
• stany euforyczne lub paradoksalnie – nasilenie stanów l?kowych i dra?liwo?ci;
• cz?ste zmiany nastroju, niepokój;
• poczucie pobudzenia psychicznego i ruchowego;
• zmiany w funkcjonowaniu zmys?ów – wzroku, w?chu, czucia;
• zjawisko „flashback”- omamy po??czone z reakcjami l?kowymi i zaburzeniami percepcji zmys?owej;
• wysoka podatno?? na zm?czenie;
Data publikacji 2017-07-18 16:09:05, Strona: 1/4
powiat_klodzki
http://powiat.klodzko.pl/zdrowie/przeciwdzialanie-narkomanii/sz
kodliwosc-narkomanii.html
• brak motywacji do dzia?ania, os?abienie zdolno?ci twórczych,
• obni?enie zdolno?ci planowania i osi?gania wytyczonych celów,
• zmiany w poczuciu czasu.
SKUTKI SPO?ECZNE I PRAWNE U?YWANIA NARKOTYKÓW
• ?amanie norm spo?ecznych i moralnych;
• tendencje do rezygnacji z celów ?yciowych;
• ograniczenie zainteresowa?;
• tendencje do izolacji spo?ecznej, l?kowe nastawienie do ludzi, labilno?? emocjonalna;
• niezdolno?? do nawi?zywania d?ugotrwa?ych zwi?zków;
• pogorszenie jako?ci wykonywanej pracy;
• tendencje do utraty poczucia to?samo?ci;
• tendencje do zachowa? aspo?ecznych;
• zaburzenia w procesie rozwoju i dorastania;
• sk?onno?? do ?amania prawa
• wypadki komunikacyjne .
?ród?o: (http://ms.gov.pl/pl , http://www.szczecin.kwp.gov.pl)
Aktualne dane teleadresowe placówek na terenie powiatu k?odzkiego zajmuj?cych si? pomoc? dla osób u?ywaj?cych lub ju?
uzale?nionych od ?rodków odurzaj?cych, znajduj? si? pod adresem:
Poradnia Odwykowa
ul. Zawiszy Czarnego 2
57-300 K?odzko
Poradnia Terapii Uzale?nienia i Wspó?uzale?nienia od Alkoholu
ul. Wojska Polskiego 23
57-340 Duszniki Zdrój
www.czarnybor.rubikon.pl
Data publikacji 2017-07-18 16:09:05, Strona: 2/4
powiat_klodzki
http://powiat.klodzko.pl/zdrowie/przeciwdzialanie-narkomanii/sz
kodliwosc-narkomanii.html
Poradnia Terapii Uzale?nienia i Wspó?uzale?nienia od Alkoholu
ul. Szpitalna 2
57-400 Nowa Ruda
Miejska Komisja Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych
Urz?d Miasta K?odzko
pl. Boles?awa Chrobrego 1
57-300 K?odzko
Gminna Komisja Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych
Urz?d Gminy K?odzko
ul. Stefana Okrzei 8a
57-300 K?odzko
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Ko?ciuszki 2
57-300 K?odzko
O?rodek Interwencji Kryzysowej
ul. Grottgera 8
57-300 K?odzko
Pliki do pobrania:
Poradnik "Bli?ej siebie - dalej od narkotyków"
Data publikacji 2017-07-18 16:09:05, Strona: 3/4
powiat_klodzki
http://powiat.klodzko.pl/zdrowie/przeciwdzialanie-narkomanii/sz
kodliwosc-narkomanii.html
Data publikacji 2017-07-18 16:09:05, Strona: 4/4
Download