Pobierz jako plik PDF

advertisement
powiat_klodzki
http://powiat.klodzko.pl/zdrowie/przeciwdzialanie-narkomanii/ci
aza-bez-alkoholu.html
Ciąża bez alkoholu
Alkohol jest substancja toksyczna, jego cz?steczki z ?atwo?ci? przenikaj? przez ?o?ysko uszkadzaj?c p?ód. Pó? godziny po
spo?yciu alkoholu przez matk? jego st??enie we krwi dziecka jest takie samo jak we krwi matki. Picie alkoholu przez
kobiety w ci??y wp?ywa na rozwój p?odu. Nawet najmniejsza ilo?? alkoholu jest niebezpieczna dla rozwijaj?cego si?
organizmu a kobieta, która pije alkohol w ci??y nara?a swoje dziecko na wyst?pienie nieodwracalnych uszkodze?, maj?cych
swoje konsekwencje przez ca?e jego dzieci?stwo i doros?o??. Uszkodzenia te przyjmuj? ró?ne formy: od mikrouszkodze?
uk?adu nerwowego i narz?dów do pe?noobjawowego FAS – P?odowego Zespo?u Alkoholowego (ang. Fetal Alcohol
Syndrome). U kobiet, które pij? alkohol w czasie ci??y znacznie cz??ciej wyst?puj? przedwczesne porody i poronienia.
Alkohol mo?e by? przyczyn?: zani?onej wagi urodzeniowej, uszkodze? mózgu, zmniejszenia odporno?ci dziecka na
choroby, opó?nienia wzrostu i zaburze? ogólnego rozwoju dziecka. Nie ma dawki alkoholu, któr? kobieta mo?e wypi? w
ci??y bez ryzyka, ?e wyrz?dzi to szkody jej dziecku.
Alkohol zaburza rozwój niektórych obszarów mózgu. Zaburza migracj? komórek mózgowych w wyniku czego komórki
nerwowe nie osi?gaj? w?a?ciwego dla siebie miejsca przeznaczenia, w którym powinny podj?? prac?. W wyniku tego
dziecko ma trudno?ci z zapami?tywaniem, my?leniem, przetwarzaniem informacji. Alkohol mo?e spowodowa? tak?e
umieranie komórek mózgowych – dziecko rodzi si? z mniejsz? ich ilo?ci? i dlatego jego mózg nie mo?e funkcjonowa?
prawid?owo.
W wyniku uszkodzenia mózgu oraz o?rodkowego uk?adu nerwowego dzieci maj? problemy z funkcjonowaniem w domu i w
szkole. Maj? zaburzenia pami?ci, koncentracji uwagi, wykazuj? nadpobudliwo?? i nadwra?liwo?? na d?wi?k i dotyk. Z
trudem przychodzi im uczenie si?, wyci?ganie wniosków, przewidywanie konsekwencji swoich zachowa?. S? impulsywne,
sk?onne do niekontrolowanych wybuchów gniewu. Wykazuj? wi?kszy poziom l?ku i sk?onno?? do depresji.
Zaobserwowano tak?e obni?on? sprawno?? s?own? (j?kanie si?, mowa niewyra?na) oraz trudno?ci z my?leniem
abstrakcyjnym.
Data publikacji 2017-07-18 13:42:02, Strona: 1/3
powiat_klodzki
http://powiat.klodzko.pl/zdrowie/przeciwdzialanie-narkomanii/ci
aza-bez-alkoholu.html
FAS
To zespó? zaburze? pojawiaj?cych si? u dzieci, jako skutek nara?enia ich na toksyczne dzia?anie alkoholu w ?yciu
p?odowym. Zaburzenia te dotycz? wad wrodzonych, somatycznych oraz neurologicznych. Po raz pierwszy FAS zosta?
opisany w 1973 roku. FAS jest jednostk? chorobow? i ka?dy lekarz ma uprawnienia do postawienia diagnozy.
Objawy fizyczne/pierwotne:
1. Niski wzrost i ma?og?owie. Niski wzrost zwi?zany jest z wp?ywem alkoholu na rozwijaj?cy si? p?ód, niedo?ywieniem
matki, jest tak?e skorelowany z jej nikotynizmem. Ryzyko wyst?pienia tych cech znacznie wzrasta je?li matka spo?ywa
alkohol w ci?gu trwania ostatniego trymestru ci??y. Niska waga i ma?e wymiary cia?a pozostaj? u wi?kszo?ci dzieci cech?
charakterystyczn? na ca?e ?ycie.
2. Dysmorfie twarzy, do których zaliczamy:
Oczy osadzone s? szeroko, tak, ?e nasada nosa robi wra?enie bardzo szerokiej
Szpary powiekowe s? skrócone poprzez wyst?powanie zmarszczki nak?tnej
Nos najcz??ciej jest krótki i zadarty
Rynienka podnosowa s?abo zaznaczona lub jej brak
Górna warga bardzo cienka
Odleg?o?? mi?dzy nozdrzami a górn? warg? wyra?nie d?u?sza
Podbródek i broda niewielkie
Data publikacji 2017-07-18 13:42:02, Strona: 2/3
powiat_klodzki
http://powiat.klodzko.pl/zdrowie/przeciwdzialanie-narkomanii/ci
aza-bez-alkoholu.html
Uszy nisko osadzone - ma??owiny cz?sto zniekszta?cone
Twarz do?? p?aska, szeroka
Wszystkie wymienione cechy maj? tendencj? u cz??ci dzieci do stopniowego "zanikania", ale u oko?o po?owy pozostaj?
przez ca?e ?ycie. Dla rozpoznania FAS potrzeba stwierdzenia przynajmniej dwóch wyra?nych cech z wy?ej wymienionej
listy. Tak opisana twarz przeci?tnego dziecka z FAS "wygl?da do?? orientalnie", bywa, ?e ow?osienie skóry g?owy, brwi i
rz?sy s? obfitsze ni? przeci?tnie.
3. Ogólna budowa cia?a, niski wzrost i niska waga powoduj?, ?e osoby z FAS sprawiaj? wra?enie "kruchych i s?abych".
Dzieci te rozwijaj? si? wolniej, nawet je?li s? dobrze od?ywione i wychowuj? si? w ?rodowisku stwarzaj?cym optymalne
warunki do rozwoju. Szczup?o?? ko?czyn oraz wrodzone wady uk?adu kostno-mi??niowego powoduj? wyst?powanie
nast?puj?cych dysfunkcji:
?atwe i szybkie m?czenie si?,
s?aba koordynacja w zakresie motoryki du?ej i ma?ej,
zaburzenia czucia g??bokiego oraz proprioceptywnego powoduj? swoist?
niezdarno?? ruchow?, ruchy kanciaste, bywa, ?e chodz? "g?o?no tupi?c lub szuraj?c", chodzenie rozpoczynaj? z
opó?nieniem, os?abiona równowaga i koordynacja mi??niowa powoduj? unikanie podejmowania wysi?ków i prac
wymagaj?cych precyzyjnego wykonania
znaczne problemy w zakresie s?yszenia, opó?niona zdolno?? mówienia, jednak j?zyk ekspresyjny, lepszy ni? j?zyk
recepcyjny, p?ynno?? s?owna maskuje s?ab? jako?? rozumienia mowy innych
zaburzenia percepcji wzrokowej, zmniejszone pole widzenia peryferyjnego,
trudno?ci w interpretowaniu bod?ców wzrokowych, obni?ona koordynacja oko-r?ka
niepewno?? przy przenoszeniu przedmiotów
inne anomalie rozwojowe dotycz? budowy takich narz?dów jak: serce, w?troba, nerki, narz?dy p?ciowe.
Objawy wtórne:
Brak wczesnego rozpoznania FAS i odpowiedniej opieki zwykle prowadzi do powstania zaburze? wtórnych u dzieci z FAS.
Objawy wtórne obejmuj? :
l?k, z?o??, unikanie, wycofanie;
wej?cie w rol? ofiary lub prze?ladowcy;
zamkni?cie si? w sobie, k?amstwa, ucieczki z domu;
problemy szkolne;
bezrobocie;
bezdomno??;
zale?no?? od innych, ch?? zadowolenia innych;
choroby psychiczne, depresja, samookaleczanie si?;
gwa?towne i szokuj?ce zachowania;
impulsywno??;
k?opoty z prawem;
sk?onno?? do uzale?nie?;
tendencje i zachowania samobójcze
Data publikacji 2017-07-18 13:42:02, Strona: 3/3
Download